สรุปผลประเมินจังหวัดเชียงราย เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,100.97375.0082.2 %5.0705.7338.4794.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย15,063.8512,477.0117.2 %5.073.96169.67-129.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย4,670.1611,201.23-139.8 %0.083.800.9598.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย2,765.942,036.0026.4 %5.01,009.99209.6679.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย2,413.151,061.0056.0 %5.0876.9174.5791.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย8,361.498,690.80-3.9 %0.03,196.83931.6970.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย3,323.791,452.0056.3 %5.0370.02107.9870.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน3,234.5233.0099.0 %5.0335.1152.2984.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย2,901.30507.0082.5 %5.0380.8746.7787.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน2,961.73741.0075.0 %5.0399.0965.7683.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า3,056.17355.0088.4 %5.0544.2548.4591.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ2,819.46235.0091.7 %5.0571.0248.7391.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย2,758.45209.0092.4 %5.0344.982.7699.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน3,056.17178.0094.2 %5.0419.3373.4882.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง2,976.10405.0086.4 %5.0393.25111.0371.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด3,077.55279.0090.9 %5.0263.430.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย3,056.17208.0093.2 %5.0267.0625.5790.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย2,831.26370.0086.9 %5.0261.2766.5074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น2,869.35370.0087.1 %5.0484.5166.5086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล2,912.20216.0092.6 %5.0252.7116.8793.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง3,056.17185.0093.9 %5.0439.3133.2592.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว2,838.91420.0085.2 %5.0177.1161.7565.1 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย11,399.6736,036.89-216.1 %0.02,665.86569.5778.6 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน10,277.4510,331.00-0.5 %0.01,564.02536.5565.7 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของ8,918.0819,494.50-118.6 %0.01,589.00270.9982.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย6,986.285,822.5016.7 %5.02,150.952,256.99-4.9 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย2,132.421,045.5051.0 %5.0667.70199.3770.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย3,695.301,451.6060.7 %5.01,409.32799.0443.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย3,430.821,060.0069.1 %5.0933.92276.9870.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย2,468.382,612.80-5.9 %0.0857.86262.3869.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย3,127.51705.0077.5 %5.01,257.192,211.73-75.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย2,307.522,061.9210.6 %5.0723.73726.04-0.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย4,266.761,375.7867.8 %5.01,808.661,129.9837.5 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย3,631.572,487.7831.5 %5.01,485.39997.1332.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 6,209.0013,374.41-115.4 %0.02,474.22308.4687.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย2,875.371,234.5457.1 %5.01,105.06846.4123.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)8,630.036,839.8620.7 %5.04,349.05691.8384.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย2,884.345,111.97-77.2 %0.090.450.9598.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)7,586.77279.0096.3 %5.0496.5559.1888.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย2,992.81327.0089.1 %5.01,200.150.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย2,270.90453.0080.1 %5.0743.76145.3580.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย2,942.0010,911.00-270.9 %0.01,124.08413.5163.2 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย5,318.2814,901.40-180.2 %0.02,341.113,482.58-48.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย4,454.292,689.0039.6 %5.01,979.80812.2559.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย2,737.102,563.006.4 %3.01,009.99460.7554.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย14,231.414,833.1766.0 %5.03,396.52238.8793.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย8,055.521,202.0085.1 %5.0743.762,705.60-263.8 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย3,253.341,374.0057.8 %5.01,162.11442.1762.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย3,167.68995.0068.6 %5.01,238.18201.4183.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย5,799.172,081.5064.1 %5.02,150.95800.0762.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย4,113.821,274.8069.0 %5.0971.95127.8486.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย9,555.275,656.0040.8 %5.0497.32218.5056.1 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย167,357.8182,991.0050.4 %5.02,204.16652.7570.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย2,622.3347.5698.2 %5.0629.8384.5186.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย5,435.36191.2296.5 %5.01,117.42259.6876.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย2,529.151,196.0052.7 %5.0800.81439.0345.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย5,781.485,850.67-1.2 %0.01,523.42647.4757.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย1,793.60765.2057.3 %5.01,371.29674.6850.8 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย3,226.693,297.59-2.2 %0.01,276.21390.7269.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย6,723.112,130.9068.3 %5.01,567.36320.8379.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 134,894.417,685.1078.0 %5.02,665.211,033.1061.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 210,882.106,879.9036.8 %5.02,691.15735.8572.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 313,110.954,312.0567.1 %5.02,719.43582.8678.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 424,252.734,913.4479.7 %5.01,829.68906.9550.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)39,662.534,630.0088.3 %5.03,267.51368.6188.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย11,949.8537,497.00-213.8 %0.0808.91889.64-10.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย25,542.4423,400.008.4 %4.01,022.271,934.85-89.3 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย95,828.6735,880.0062.6 %5.01,120.96649.8042.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย17,101.961.00100.0 %5.0981.630.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย23,751.0311,465.9951.7 %5.0817.391,038.35-27.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง17,116.7710,987.0035.8 %5.0851.18768.849.7 %4.5
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง76,542.601.00100.0 %5.0866.190.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย10,452.0011,431.60-9.4 %0.02,404.461,738.7127.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 2,587.631,200.0053.6 %5.0971.96379.0561.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย2,395.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0819.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 36,656.677,204.0080.3 %5.05,924.945,158.8212.9 %5.0
รวม 881,021 466,548 47.04 % 96,292 44,104 54.20 %