สรุปผลประเมินจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,137.59389.0081.8 %5.0667.17164.0675.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน10,633.105,611.0047.2 %5.074.2439.3447.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน9,983.772,068.0079.3 %5.081.7836.2055.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน15,279.9913,196.0013.6 %5.0126.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,185.001,881.0013.9 %5.052.880.9598.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน1,744.48711.0059.2 %5.0252.2589.1064.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,722.70926.0066.0 %5.0487.1388.2081.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน6,170.253,676.7140.4 %5.01,095.64284.0574.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง3,012.72321.0089.3 %5.0718.680.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย2,994.96212.0092.9 %5.0300.4247.5084.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม3,077.89233.0092.4 %5.0394.90638.40-61.7 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย2,605.08135.0094.8 %5.0552.760.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย2,905.09142.0095.1 %5.0697.8053.1692.4 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง4,209.782,295.0045.5 %5.01,155.07314.3372.8 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน3,919.442,693.0031.3 %5.0602.00163.4072.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน3,837.322,958.2722.9 %5.01,085.52761.9029.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง2,128.921,270.8040.3 %5.0907.31165.4681.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,188.61433.0080.2 %5.0667.170.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,192.321,032.0067.7 %5.01,199.61218.3681.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,483.55635.0074.4 %5.0838.319.2098.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,142.99184.0091.4 %5.0667.17127.0481.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,844.811,697.0055.9 %5.01,522.88739.0151.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,443.621,405.002.7 %1.0408.1748.0388.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,326.22703.0078.9 %5.01,237.65208.2883.2 %5.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน2,855.42955.1366.6 %5.0914.3738.3995.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,901.684,246.28-46.3 %0.0990.44177.4682.1 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 52,739.8332,426.0038.5 %5.0462.38590.85-27.8 %0.0
ท่าอากาศยานปาย 28,284.886,952.0075.4 %5.0413.73147.4064.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,610.060.00100.0 %5.0838.31170.0579.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน2,509.09774.0069.2 %5.079.9438.5951.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,652.86344.0087.0 %5.0933.399.5099.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,322.61368.0084.2 %5.0743.2347.9693.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,145.051,954.0037.9 %5.0933.37253.7072.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,800.2213,719.99-261.0 %0.01,408.791,444.92-2.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,392.0110,490.00-138.8 %0.01,598.95746.7053.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน823.84866.00-5.1 %0.0608.25150.1475.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,377.521,118.7466.9 %5.0990.4438.0096.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน8,672.65997.6788.5 %5.0781.26947.95-21.3 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,729.391,614.0040.9 %5.0952.41425.0455.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน2,732.5468.0097.5 %5.0838.3158.1893.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,021.22801.0080.1 %5.0857.33116.0086.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,122.78496.0076.6 %5.0535.840.9599.8 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน9,995.92998.4090.0 %5.0340.19152.1455.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 17,507.4918,580.46-6.1 %0.0862.76500.7242.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,064.31437.0078.8 %5.0629.13400.3236.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,523.28617.0075.5 %5.0838.31105.8187.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน2,177.59357.0083.6 %5.0686.1839.9094.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,672.701,984.1125.8 %5.0895.36152.9182.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,404.16623.0074.1 %5.0857.32145.9083.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,426.681,765.2027.3 %5.0582.190.00100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 18,687.755,047.0941.9 %5.02,103.06344.8583.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 220,028.446,716.0966.5 %5.02,253.65835.6262.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน12,752.401,439.1088.7 %5.0231.05167.0727.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน32,250.119,967.4969.1 %5.0826.15329.4460.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง27,963.727,387.0073.6 %5.01,190.23274.4576.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,157.806,610.42-28.2 %0.01,999.551,758.5312.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2,405.17982.0059.2 %5.0800.27215.6673.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,115.26269.0087.3 %5.0610.11166.0472.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน33,502.036,601.0080.3 %5.03,759.984,056.98-7.9 %0.0
รวม 414,889 193,380 53.39 % 49,431 19,247 61.06 %