สรุปผลประเมินจังหวัดนครสวรรค์ เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์2,534.74428.0083.1 %5.0263.9946.7482.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์10,146.832,995.4070.5 %5.084.64104.45-23.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์9,809.1911,100.54-13.2 %0.064.1442.4933.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์4,467.159,254.00-107.2 %0.01,374.95187.5986.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,224.881,290.0060.0 %5.0938.510.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์40,986.7321,721.5047.0 %5.04,152.211,933.3553.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์2,866.541,692.7540.9 %5.0709.86745.78-5.1 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์2,631.991,644.7537.5 %5.0309.0386.5772.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว2,574.36635.0075.3 %5.0379.69190.0050.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,279.57547.0076.0 %5.0329.68247.0025.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,285.43388.0083.0 %5.0260.22190.0027.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์4,210.651,847.0056.1 %5.01,255.461,054.9316.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์2,782.38919.0067.0 %5.0786.28217.8972.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์2,868.54671.0076.6 %5.0824.41218.0073.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์5,187.283,082.3240.6 %5.01,859.482,297.78-23.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 94,656.942,818.8039.5 %5.02,058.06628.6569.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์2,440.813,274.20-34.1 %0.0667.71120.2582.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์4,298.572,129.0050.5 %5.01,470.95750.0049.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์4,678.163,270.3430.1 %5.01,166.70137.5088.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์8,308.6313,186.00-58.7 %0.01,775.210.9599.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)6,443.126,732.23-4.5 %0.02,024.44669.7566.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค�3,303.121,550.5053.1 %5.0900.47170.4381.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)72,060.666,097.0091.5 %5.04,619.90266.4794.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)9,261.037,062.1223.7 %5.03,824.372,252.6441.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์3,823.01718.0081.2 %5.01,261.7849.8896.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์2,726.58641.0076.5 %5.0791.5563.4692.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์3,303.792,570.7522.2 %5.0976.54421.2456.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์6,650.7126,192.96-293.8 %0.01,680.131,643.192.2 %1.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์10,281.103,859.0062.5 %5.04,207.95234.1894.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์7,630.124,675.0038.7 %5.02,554.87807.6168.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์6,585.9410,644.51-61.6 %0.01,302.32153.2188.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์3,428.121,041.0069.6 %5.01,033.57480.8553.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์3,432.771,975.7942.4 %5.01,014.56369.6563.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์3,119.611,951.0037.5 %5.013,139.68465.4096.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์3,937.602,695.0031.6 %5.01,223.75585.7052.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์5,244.832,665.0049.2 %5.01,031.2894.0090.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์280,134.7520,668.9892.6 %5.0876.7781.9390.7 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์23,931.2911,106.2353.6 %5.0537.66186.8465.3 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 57,262.4849,461.0013.6 %5.01,336.90321.3776.0 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 9,729.3613,733.00-41.2 %0.0567.64376.2033.7 %5.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์2,334.083,589.20-53.8 %0.0348.872.8599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,411.07741.0069.3 %5.0357.6886.1675.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์3,166.891,420.0055.2 %5.0900.47586.0534.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์24,207.2119,160.0020.9 %5.01,814.02246.8686.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,773.061,638.0040.9 %5.01,026.46217.0378.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์4,799.675,982.00-24.6 %0.01,318.83393.5370.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์4,009.422,566.7436.0 %5.01,394.88456.2367.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์3,141.382,486.9420.8 %5.0824.40204.3775.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์21,884.644,817.5078.0 %5.01,208.50106.4091.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 19,368.8216,411.15-75.2 %0.01,337.66158.9188.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 218,776.558,072.6957.0 %5.01,300.09415.1568.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 324,223.229,545.7060.6 %5.01,696.57657.0861.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์24,159.8146,730.06-93.4 %0.03,853.84713.4981.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์6,024.483,639.3639.6 %5.0284.03384.26-35.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์89,804.6250,345.0043.9 %5.01,874.571,206.0635.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์19,749.0110,611.0046.3 %5.01,050.67626.4740.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์103,759.1334,906.9966.4 %5.01,028.91355.4365.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์19,572.611.00100.0 %5.0863.650.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์44,244.6112,391.7372.0 %5.0865.45366.7057.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย31,150.721.00100.0 %5.0817.290.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์11,442.5716,449.42-43.8 %0.02,352.121,923.6418.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์11,836.469,982.7115.7 %5.04,157.30350.2791.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 36,022.2522,128.0038.6 %5.01,228.44624.9849.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 2,844.53744.0073.8 %5.01,178.2749.4095.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์70,204.7961,759.0012.0 %5.01,953.72758.8161.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 3,618.972,470.0031.7 %5.0995.55483.5551.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์2,417.261,040.0057.0 %5.0615.23240.0261.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์28,643.4531,136.00-8.7 %0.04,651.253,606.7722.5 %5.0
รวม 1,272,121 639,701 49.71 % 106,936 34,117 68.10 %