สรุปผลประเมินจังหวัดอุทัยธานี เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,254.75642.0071.5 %5.0471.8469.2385.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี3,057.613,479.53-13.8 %0.0623.97162.6273.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี2,760.83640.0076.8 %5.0662.0130.5095.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี12,845.999,899.9922.9 %5.02,356.99457.2780.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง4,315.64441.0089.8 %5.0340.2022.3993.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต3,283.42209.0093.6 %5.0274.170.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี4,962.13340.0093.1 %5.0221.5129.7086.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน4,113.18210.0094.9 %5.0178.4929.7883.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์3,726.62362.0090.3 %5.0216.0057.0273.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง3,228.01322.0090.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่3,341.52462.0086.2 %5.0524.0941.2792.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก3,368.64430.0087.2 %5.0346.9388.8074.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี4,189.154,791.84-14.4 %0.01,080.40664.9138.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี5,865.521,817.0069.0 %5.01,042.32800.9323.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี2,287.42398.0082.6 %5.0490.83291.8540.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี4,427.94511.0088.5 %5.0680.99306.3855.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี6,166.371,540.2375.0 %5.01,869.97703.0062.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี4,290.802,189.3849.0 %5.0571.93508.1111.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี4,481.611,768.0960.5 %5.01,479.68567.8261.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี6,889.721,933.9271.9 %5.0786.59208.6273.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี8,401.545,844.8730.4 %5.01,531.0449.0896.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี5,172.203,552.3531.3 %5.0852.65609.7528.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี3,123.32938.0070.0 %5.0729.8735.6395.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี3,597.94502.0086.0 %5.0642.99102.2584.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี2,937.452,336.4020.5 %5.0776.0768.1191.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี7,149.182,880.0059.7 %5.01,446.741,332.947.9 %3.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี4,608.822,640.0042.7 %5.01,099.37523.0352.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี3,513.75331.0090.6 %5.0814.13144.1082.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี8,444.285,883.3630.3 %5.01,836.76117.1793.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี9,842.201,242.0087.4 %5.0700.03168.1576.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี3,349.781,286.0061.6 %5.0795.11137.6782.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี3,646.44902.0075.3 %5.0776.0967.8991.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี3,973.541,614.1059.4 %5.0787.20153.8680.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี2,789.801,800.0035.5 %5.0566.9237.4393.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี9,843.561,165.8088.2 %5.01,017.4385.5091.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี21,078.0518,183.4413.7 %5.0634.56389.0438.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี2,812.01506.0082.0 %5.0733.8355.8692.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี2,855.34760.0073.4 %5.0631.19255.5759.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี11,988.27606.0094.9 %5.04,902.56137.7597.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี4,700.873,215.8431.6 %5.0833.14461.0544.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี4,999.341,097.0078.1 %5.0795.11122.5884.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี6,261.24307.4695.1 %5.01,289.53112.2591.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 29,244.309,448.00-2.2 %0.01,596.13981.9338.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 130,063.828,051.9273.2 %5.0923.88313.8266.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี4,602.342,712.0141.1 %5.0311.47119.3661.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี54,407.1839,776.0026.9 %5.01,265.57233.4081.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี31,274.4431,897.45-2.0 %0.0838.852,570.67-206.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี17,582.504,562.2574.1 %5.0722.01260.0464.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี8,311.4812,770.30-53.6 %0.01,766.32719.8059.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 3,971.491,562.1060.7 %5.0883.17456.8548.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี2,205.40740.0066.4 %5.0452.82210.2853.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี15,317.159,068.0040.8 %5.04,377.671,667.5061.9 %5.0
รวม 401,926 210,569 47.61 % 51,549 17,741 65.58 %