สรุปผลประเมินจังหวัดกำแพงเพชร เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,112.85373.0082.3 %5.0472.3998.6379.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร7,212.704,233.3041.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร2,640.221,344.0049.1 %5.0719.61301.2058.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร3,056.511,127.0063.1 %5.0700.5934.1695.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร10,164.082,889.7971.6 %5.02,069.75433.2079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร4,086.63869.0078.7 %5.0390.9755.9185.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี4,336.48410.0090.5 %5.0467.5175.5583.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง3,308.87299.0091.0 %5.0341.8363.3181.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย3,248.23231.0092.9 %5.0253.3136.3685.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ3,245.49604.0081.4 %5.0303.0560.3880.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน3,159.12723.7977.1 %5.0360.4750.5186.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม3,229.33654.0079.7 %5.0268.950.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี3,170.50417.0086.8 %5.0364.7258.3784.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร3,830.216,011.66-57.0 %0.01,252.051,067.8014.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร3,218.681,438.0055.3 %5.01,080.91646.1840.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร2,798.971,280.0054.3 %5.0795.67178.9277.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 427,127.1224,867.698.3 %4.05,928.685,633.505.0 %2.5
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร2,167.701,218.0043.8 %5.0548.47279.3049.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร3,246.081,796.0044.7 %5.0714.3313,719.31-1,820.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,016.992,079.00-3.1 %0.0589.97334.8343.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร4,297.301,347.9368.6 %5.01,499.26564.0562.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร4,021.77500.0087.6 %5.01,328.12493.0062.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร6,718.0313,183.69-96.2 %0.01,746.47588.2966.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร4,074.205,028.92-23.4 %0.01,145.6498.8091.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร1,777.36288.0083.8 %5.068.9228.0059.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร2,953.10745.0074.8 %5.0871.7455.6293.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร2,818.98457.0083.8 %5.0719.61277.2061.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร2,996.772,657.0011.3 %5.0525.40413.5921.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร4,670.478,441.00-80.7 %0.01,271.07225.3882.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร3,437.133,794.00-10.4 %0.01,042.88793.8523.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร2,961.391,653.4044.2 %5.0795.67222.2872.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร13,788.0815,429.04-11.9 %0.02,088.76305.8085.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร11,880.3711,082.016.7 %3.02,181.382,623.50-20.3 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร9,690.781,870.0080.7 %5.0776.66272.6564.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร2,885.821,540.0046.6 %5.0833.721,358.85-63.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร3,700.991,346.0063.6 %5.0985.83104.1489.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร3,378.371,324.0060.8 %5.0947.79178.2881.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร3,725.402,140.0042.6 %5.0757.6457.9592.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร30,967.771,518.0095.1 %5.0932.14217.3376.7 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,303.57850.0063.1 %5.0567.48277.2051.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร2,928.07757.0074.1 %5.0852.72430.4649.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,425.73740.0069.5 %5.0624.53214.3565.7 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร4,253.283,101.9027.1 %5.01,137.95344.9169.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร3,707.80965.0074.0 %5.01,175.98237.4979.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร3,403.653,140.627.7 %3.5954.32335.7164.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 127,987.659,269.0866.9 %5.01,623.90471.1371.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 210,823.766,191.9942.8 %5.01,774.551,025.8342.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)22,369.227,453.9766.7 %5.02,815.35938.1466.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร1,349.185,605.00-315.4 %0.0283.08567.25-100.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร62,544.034.83100.0 %5.01,510.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร19,859.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0906.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร28,110.4811,199.9960.2 %5.0834.97561.9232.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี22,994.9322,880.000.5 %0.5835.56377.1554.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร16,194.2112,277.5424.2 %5.01,876.351,113.6340.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 2,759.071,432.0048.1 %5.0776.66444.4842.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 214,106.104,177.9970.4 %5.02,344.911,965.8016.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,385.37525.0078.0 %5.0605.51201.7666.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร13,410.354,753.0964.6 %5.03,151.511,969.5037.5 %5.0
รวม 462,177 222,535 51.85 % 60,377 43,484 27.98 %