สรุปผลประเมินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา2,326.24390.0083.2 %5.0379.34101.0073.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา3,838.243,763.801.9 %0.5816.75158.5580.6 %5.0
สำนักงานคลังเขต 12,861.231,463.7048.8 %5.0863.9642.6695.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,798.552,121.0024.2 %5.0588.48156.7873.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา163,943.4813,350.0079.1 %5.02,742.25629.8377.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา220,392.8912,090.0440.7 %5.02,326.42419.3482.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา3,911.971,410.0064.0 %5.0220.160.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา3,447.46779.0077.4 %5.0351.5642.6287.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ3,448.65410.0088.1 %5.0324.2448.8184.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย4,803.192,980.0038.0 %5.0245.8348.8580.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย4,503.861,491.0066.9 %5.0223.2337.7283.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี3,385.08339.0090.0 %5.0225.5939.8082.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่3,263.39239.0092.7 %5.0186.6546.9674.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง4,175.15534.0087.2 %5.0203.2661.2069.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง3,414.45467.0086.3 %5.0317.7571.6177.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช3,307.02326.0090.1 %5.0146.145.0096.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก1,471.48223.0084.8 %5.0194.613.0098.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล3,293.83438.0086.7 %5.0129.7165.8849.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร3,536.19461.0087.0 %5.0326.7545.5186.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย3,291.84323.0090.2 %5.0193.3865.4166.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน3,562.41387.0089.1 %5.0173.0254.1668.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน4,037.161,303.0067.7 %5.0322.8585.5873.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 13,996.376,909.59-72.9 %0.01,005.04355.9764.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 23,568.172,623.0026.5 %5.0877.29703.0019.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,544.951,734.0031.9 %5.0474.42173.1263.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,687.721,772.0051.9 %5.0911.79533.6141.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,788.251,113.0060.1 %5.0588.4876.5487.0 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 13,525.361,528.0056.7 %5.0950.8592.7390.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,812.75809.0071.2 %5.0512.45123.2575.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,346.302,244.0048.4 %5.01,327.64265.6880.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,127.902,214.36-4.1 %0.0518.30515.410.6 %0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,865.561,812.5453.1 %5.01,246.88382.9569.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,374.481,804.0046.5 %5.0854.740.9599.9 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒3,681.8218.4699.5 %5.0968.82118.7587.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,041.0116,427.00-133.3 %0.01,368.16226.9183.4 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,417.371,602.0053.1 %5.0854.73448.1347.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,446.16977.0071.6 %5.0882.160.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,610.491,391.0046.7 %5.0562.04194.0165.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,429.702,890.0015.7 %5.0873.76214.3975.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,477.931,736.0061.2 %5.01,330.14100.7692.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,966.274,282.00-8.0 %0.01,063.92344.1567.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,968.532,190.0044.8 %5.0797.6538.9795.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,574.967,613.28-15.8 %0.01,734.3976.6995.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา9,984.292,474.0075.2 %5.0626.53205.1667.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,489.402,673.0023.4 %5.0797.68477.9840.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,977.503,080.0048.5 %5.01,139.97115.6089.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,528.312,065.0054.4 %5.01,158.96270.6676.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,792.634,930.00-2.9 %0.0816.6944.4494.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา10,012.397,465.0025.4 %5.0464.0671.8184.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา14,686.244,133.0071.9 %5.0906.0082.5790.9 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 33,322.7216,479.0050.5 %5.0583.79428.1926.7 %5.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 63,131.3676,152.00-20.6 %0.01,108.86436.3160.7 %5.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 30,671.7227,228.8811.2 %5.0516.90302.3541.5 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 127,159.3218,759.5185.2 %5.07,874.8446.9799.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,704.44912.0066.3 %5.0281.770.9599.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,610.063,079.0014.7 %5.0879.640.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,796.032,359.0037.9 %5.0702.57292.2658.4 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา5,533.785,947.00-7.5 %0.01,596.35888.0744.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,251.81970.0070.2 %5.0797.68234.4770.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา22,807.474,559.4080.0 %5.01,360.08589.0056.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา32,823.592,031.0293.8 %5.0741.3219.1597.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,501.271,708.0031.7 %5.0436.3755.5287.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑14,167.308,851.9637.5 %5.0977.59363.7862.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 228,454.888,428.7770.4 %5.01,916.64244.6187.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,463.433,625.7533.6 %5.0424.60113.0473.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา61,345.7613,260.0078.4 %5.01,417.80144.3489.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์21,527.3713,952.6835.2 %5.0616.61249.9059.5 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา16,499.8213,084.2120.7 %5.0447.5258.0087.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 78,440.4017,051.1878.3 %5.0580.76301.6548.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 13,514.6016,765.16-24.1 %0.0617.54570.007.7 %3.5
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา126,182.0912,315.0090.2 %5.0523.85157.6169.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 18,304.635,627.5069.3 %5.0463.18200.5056.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 58,349.7512,963.0077.8 %5.0530.00526.050.7 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,469.9416,453.20-120.3 %0.01,692.711,103.1134.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3,174.061,327.0058.2 %5.0759.64403.7546.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,805.321,300.0053.7 %5.0417.3793.9477.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา16,175.2619,954.24-23.4 %0.03,409.266,322.96-85.5 %0.0
รวม 1,088,925 460,943 57.67 % 68,791 22,634 67.10 %