สรุปผลประเมินจังหวัดตาก เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,205.28326.0085.2 %5.0673.05154.3777.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด19,315.5624,035.25-24.4 %0.082.68157.88-91.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก17,371.328,278.9252.3 %5.067.0342.4836.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จ.ตาก9,496.3510,506.00-10.6 %0.055.190.9598.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก2,852.974,158.23-45.8 %0.0977.32211.0078.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก2,745.231,099.0060.0 %5.0920.2744.6095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก15,740.305,844.0062.9 %5.02,897.93839.5571.0 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด53,907.2223,147.4357.1 %5.02,953.541,376.5553.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก4,562.114,762.38-4.4 %0.01,186.491,402.20-18.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก3,654.341,675.6454.1 %5.01,338.63367.3572.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก2,683.70604.0077.5 %5.0901.2535.8096.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก2,661.21569.0078.6 %5.0882.24220.0175.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก3,111.781,554.0050.1 %5.01,205.50807.5033.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก1,857.151,937.47-4.3 %0.0608.4180.7586.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก3,997.282,490.2937.7 %5.01,566.811,351.8913.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)9,872.431,095.4888.9 %5.01,072.40120.5688.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก11,890.126,351.0346.6 %5.01,300.60232.7482.1 %5.0
ท่าอากาศยานตาก18,169.682,581.0085.8 %5.0544.9419.0096.5 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด53,309.1963,429.40-19.0 %0.01,213.97267.3078.0 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก3,859.77600.0084.5 %5.01,148.45228.9380.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)12,714.857,607.6140.2 %5.05,314.29509.3990.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก2,653.43256.0090.4 %5.097.2361.2837.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,017.87244.0076.0 %5.033.8225.8623.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,017.87206.0079.8 %5.082.558.0590.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก2,595.22646.0075.1 %5.0977.33156.1184.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก2,392.95304.0087.3 %5.0768.14261.2566.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก3,186.191,942.8339.0 %5.01,129.45579.7548.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก8,688.2331,893.08-267.1 %0.01,604.851,553.443.2 %1.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก12,446.203,771.2269.7 %5.02,251.39774.5765.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก1,283.54637.0050.4 %5.01,015.3493.2090.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก86,810.324,725.6694.6 %5.04,629.280.95100.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก7,412.111,666.0077.5 %5.0958.29171.2882.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก4,160.591,814.3756.4 %5.0605.76428.6029.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก3,626.451,050.0071.0 %5.0560.56200.4164.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก2,743.00792.5471.1 %5.0706.17269.2561.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก2,518.211,310.7048.0 %5.0787.1625.5396.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก8,283.202,893.6065.1 %5.0465.2091.2080.4 %5.0
เรือนจำกลางตาก 26,458.2129,556.59-11.7 %0.01,066.74299.6271.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก2,342.70491.0079.0 %5.0692.07173.5174.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก4,870.584,799.011.5 %0.51,871.04347.1981.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก2,600.62421.0083.8 %5.0545.64553.92-1.5 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก5,138.656,334.72-23.3 %0.01,148.46209.6581.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก4,675.242,128.3354.5 %5.01,369.45147.2589.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก1,849.542,361.30-27.7 %0.0977.33133.5286.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 114,117.175,659.8759.9 %5.05,679.69220.2596.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 17,949.576,027.0866.4 %5.02,766.25517.9081.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก5,446.392,508.8053.9 %5.0422.50241.8942.7 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดตาก26,906.0638,126.67-41.7 %0.0289.16617.95-113.7 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก17,116.7721,734.64-27.0 %0.01,094.781,010.287.7 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคตาก41,053.9327,124.0033.9 %5.01,368.17685.0049.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด68,058.155,339.0092.2 %5.01,247.36243.6680.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก19.7810,000.00-50,456.1 %0.018.392,708.85-14,630.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 2,980.681,883.2436.8 %5.01,148.45309.5873.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,327.09305.0086.9 %5.0692.08188.1072.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก36,992.749,564.0074.1 %5.06,624.963,963.3840.2 %5.0
รวม 687,717 401,169 41.67 % 72,606 25,743 64.54 %