สรุปผลประเมินจังหวัดสุโขทัย เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย2,183.73486.0077.7 %5.0482.43142.1170.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย7,109.994,562.5035.8 %5.054.610.9598.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย2,470.73915.0063.0 %5.0615.55139.7577.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย2,833.871,112.0060.8 %5.0691.5973.5589.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย13,052.325,074.2261.1 %5.01,965.68586.4770.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย3,682.391,137.0069.1 %5.0250.2060.8075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก3,489.61693.0080.1 %5.0328.1251.8284.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง3,317.14487.0085.3 %5.0261.6557.5678.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย3,316.48695.0079.0 %5.0468.5193.0080.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย3,231.96490.0084.8 %5.0296.0028.5090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ3,322.82630.0081.0 %5.0239.6028.5088.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ3,188.54363.0088.6 %5.0224.8848.6578.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร3,246.03354.0089.1 %5.0289.7957.0080.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม3,162.33310.0090.2 %5.0326.93124.3062.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย4,288.156,022.94-40.5 %0.01,414.221,373.322.9 %1.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย3,015.961,147.0062.0 %5.0615.57127.4979.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย3,578.49923.0074.2 %5.01,147.32504.4756.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย1,584.23804.0049.2 %5.0748.66228.1669.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย2,723.22420.0084.6 %5.0729.64232.4768.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย6,053.162,300.0062.0 %5.02,326.99948.3559.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย1,579.631,330.0015.8 %5.0473.40588.40-24.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,340.461,688.0049.5 %5.01,128.98337.7370.1 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย2,302.331,683.0026.9 %5.0501.4566.3886.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย4,651.959,641.00-107.2 %0.01,471.27341.7276.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย3,216.381,313.4059.2 %5.0824.72229.6572.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย3,189.20270.7091.5 %5.074.5637.1450.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย2,914.01513.0082.4 %5.0786.690.01100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย2,426.80364.0085.0 %5.0596.53277.4553.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย2,957.711,282.7456.6 %5.0824.72175.3378.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย9,581.6219,821.00-106.9 %0.01,281.112,476.49-93.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย4,654.702,072.0055.5 %5.02,182.59410.0281.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย4,616.23997.0078.4 %5.0805.71425.7047.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย4,672.9211,037.63-136.2 %0.01,224.0693.9692.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย2,633.89284.0089.2 %5.0691.61714.40-3.3 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย2,685.493,611.30-34.5 %0.0710.63474.2933.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย3,560.402,841.0020.2 %5.01,128.98292.3974.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย4,217.571,305.0069.1 %5.0602.85203.6466.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย3,136.841,690.0046.1 %5.0596.5345.7692.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย9,568.101,251.0086.9 %5.0767.68195.2974.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย29,404.8520,267.0031.1 %5.0733.44344.8553.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,225.33628.0071.8 %5.0501.45136.4272.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย3,376.001,447.3857.1 %5.0748.66146.5280.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,500.45665.4073.4 %5.0577.51297.4548.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย3,522.193,932.90-11.7 %0.0947.71196.5479.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย2,694.952,276.0015.5 %5.0710.63204.1471.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย4,487.493,572.1020.4 %5.01,693.65806.5052.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย2,813.293,088.70-9.8 %0.0729.64122.9183.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย11,357.194,757.2858.1 %5.04,088.43443.9989.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 113,028.4210,207.3421.7 %5.02,010.37347.6882.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 247,363.146,375.4186.5 %5.02,103.57729.4665.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย13,412.683,112.0076.8 %5.0389.72576.64-48.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย49,929.0836,700.0026.5 %5.01,217.22473.5661.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย60,985.7822,232.0063.5 %5.0811.03483.9540.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย16,694.4514,094.1815.6 %5.0834.351,320.00-58.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย17,943.6515,370.0114.3 %5.0624.22926.97-48.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย35,342.658,308.2976.5 %5.0811.1688.3589.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง60,805.8014,640.0075.9 %5.0771.4290.2588.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย6,915.7010,324.51-49.3 %0.01,599.29936.3941.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 2,968.694,465.44-50.4 %0.0748.66442.3540.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย2,563.371,122.5356.2 %5.0520.46231.8055.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย24,237.398,901.4063.3 %5.04,400.205,320.22-20.9 %0.0
รวม 569,330 288,409 49.34 % 57,725 26,960 53.30 %