สรุปผลประเมินจังหวัดพิษณุโลก เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก3,206.92487.0084.8 %5.0160.761.9098.8 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 47,242.824,408.0239.1 %5.03,247.36332.1889.8 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก194,075.7223,015.0088.1 %5.0304.58143.4352.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก20,680.3021,046.00-1.8 %0.066.0582.56-25.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก4,561.013,840.6115.8 %5.0993.44117.2288.2 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖2,549.381,502.4641.1 %5.0727.2252.0092.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก2,972.961,189.0060.0 %5.0551.49103.8181.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 713,928.7915,728.00-12.9 %0.03,429.9398.0997.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก33,986.9317,385.0048.8 %5.03,199.30877.0972.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 64,165.168,243.68-97.9 %0.02,145.06966.7254.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก6,772.296,792.00-0.3 %0.01,849.161,694.088.4 %4.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก2,555.69621.4975.7 %5.0689.1962.5490.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก3,876.02945.0075.6 %5.01,335.72366.9972.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก2,664.151,236.0053.6 %5.0515.5078.6184.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 315,116.8756,691.10-275.0 %0.06,745.452,974.6055.9 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 64,215.91742.0082.4 %5.01,924.44166.6991.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก2,509.56642.0074.4 %5.0727.20107.4285.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์ 64,365.053,888.4910.9 %5.02,337.24925.7260.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก4,434.281,833.0058.7 %5.01,544.911,882.60-21.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 84,056.472,322.0042.8 %5.01,449.8359.7795.9 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 28,038.7917,957.2736.0 %5.02,102.08568.7072.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก2,032.943,499.94-72.2 %0.0605.35433.2028.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก4,184.043,150.0024.7 %5.01,563.92812.5648.0 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก3,556.251,695.0052.3 %5.01,107.541,680.22-51.7 %0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 23,978.372,120.0046.7 %5.01,982.28541.5472.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก18,458.7514,207.8623.0 %5.02,055.88166.1091.9 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก119,630.64117,363.331.9 %0.51,074.32937.3512.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 9,753.087,462.0023.5 %5.04,390.983,593.2518.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก3,577.302,961.0617.2 %5.0993.45675.4532.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)6,651.704,529.3031.9 %5.0949.18201.4078.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)15,535.6413,122.0015.5 %5.05,473.791,000.2881.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 97,338.235,244.0028.5 %5.03,442.401,011.7770.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก2,865.65139.0095.1 %5.079.502.8596.4 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก615,867.943,303.0099.5 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,021.67552.0081.7 %5.0974.431.9099.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก2,627.73307.0088.3 %5.0727.2285.5088.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก4,137.842,885.0030.3 %5.01,156.4451.6195.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก6,781.4131,481.33-364.2 %0.02,058.341,451.5729.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก3,677.343,096.0015.8 %5.0817.71932.94-14.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก3,948.05733.0081.4 %5.0521.70129.5275.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก5,397.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,659.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก11,550.509,268.0319.8 %5.02,322.25961.4058.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก3,101.331,398.0054.9 %5.0530.87416.0821.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก3,484.583,445.001.1 %0.51,183.59527.2555.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก3,024.931,558.0048.5 %5.0955.41211.7977.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก3,883.101,657.0057.3 %5.01,107.54541.4951.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก4,114.813,132.0023.9 %5.01,031.4883.4491.9 %5.0
สพ.พิษณุโลก21,287.724,436.0079.2 %5.0544.60142.5073.8 %5.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 88,124.07109,046.00-23.7 %0.01,824.031,177.0035.5 %5.0
รจจ.พิษณุโลก 56,376.8053,588.234.9 %2.01,387.92586.2857.8 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก20,452.4118,214.0510.9 %5.0877.01435.3750.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 612,818.8412,671.001.2 %0.53,180.511,189.3062.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,512.67240.0090.4 %5.0727.2280.0589.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก3,645.081,220.0066.5 %5.01,031.46291.4471.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก17,033.5812,315.0027.7 %5.02,010.13769.5061.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,484.43714.0671.3 %5.0708.19114.5783.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก5,366.16510.0090.5 %5.01,487.84210.9385.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก3,097.781,541.0050.3 %5.01,021.270.00100.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก3,347.432,111.5636.9 %5.0898.35302.4066.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์15,400.158,129.4047.2 %5.04,272.23683.0684.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 142,403.148,115.1280.9 %5.01,161.36133.7388.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 29,305.269,116.252.0 %1.02,598.00664.6674.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 331,388.768,807.2071.9 %5.02,019.83414.4279.5 %5.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล43,228.2113,951.5667.7 %5.01,338.541,125.6315.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 765,175.054,422.0093.2 %5.0400.971,220.24-204.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก28,721.951,683.5194.1 %5.0999.47626.2437.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย25,982.279,663.3962.8 %5.0985.61266.6372.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก63,730.2842,349.0033.5 %5.01,776.71317.5982.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว15,951.7413,204.0017.2 %5.0821.67493.2540.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก101,502.4838,217.0062.3 %5.01,039.07208.1980.0 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก406,215.4728,523.0093.0 %5.06,512.19779.0288.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก14,519.1624,297.00-67.3 %0.02,430.941,552.7236.1 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก10,561.867,997.0024.3 %5.03,579.62231.3393.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก19,222.413,920.0079.6 %5.02,485.82272.4989.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)2,679.801.00100.0 %5.01,352.43232.3582.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก25,634.9320,494.0020.1 %5.02,014.48339.9983.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 2,811.441,794.1036.2 %5.0860.33315.1663.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)4,074.437,562.00-85.6 %0.01,269.58270.9278.7 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,021.84511.0074.7 %5.01,253.330.9099.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก2,446.20798.0067.4 %5.0445.54159.6564.2 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 646,137.5732,070.7830.5 %5.012,066.329,310.0322.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก49,386.592,584.0094.8 %5.013,040.755,471.6458.0 %5.0
รวม 2,497,807 933,641 62.62 % 152,803 58,505 61.71 %