สรุปผลประเมินจังหวัดพิจิตร เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร2,315.82578.0075.0 %5.0447.45170.5261.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร2,441.991,495.0038.8 %5.0543.73216.7460.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร2,649.13929.0064.9 %5.0637.6152.5491.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร19,478.189,991.9948.7 %5.02,710.35625.0076.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0200.9737.0581.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน3,346.41641.0080.8 %5.0235.19117.9049.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก3,405.89594.0082.6 %5.0425.8280.3781.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ3,169.23448.0085.9 %5.0222.3893.6957.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล3,019.06670.0077.8 %5.0314.25128.6359.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก3,166.14348.0089.0 %5.0259.3075.0871.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน3,140.17454.0085.5 %5.0201.3493.5653.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง3,245.76301.0090.7 %5.0178.6692.2448.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม3,516.45407.0088.4 %5.0221.1757.9873.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร3,520.312,621.0025.5 %5.01,055.96841.9420.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร3,063.641,672.0045.4 %5.0614.10550.7710.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร2,673.801,574.0041.1 %5.0656.62199.7169.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร2,423.741,047.0056.8 %5.0542.53245.2854.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร4,170.191,405.0066.3 %5.01,374.611,392.12-1.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร1,874.751,979.00-5.6 %0.0515.23289.8843.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร3,839.551,681.0056.2 %5.01,208.09539.6355.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร (ส.ป.ก.พิจิตร)3,067.292,017.0034.2 %5.0822.24101.3387.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร10,097.685,613.0144.4 %5.01,512.34201.2786.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร2,789.33819.0070.6 %5.0713.6733.1395.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,468.06471.0067.9 %5.050.6068.30-35.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร2,942.98676.0077.0 %5.0789.730.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร2,407.05599.0075.1 %5.0523.51333.2236.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร3,093.212,035.0034.2 %5.0846.78228.8673.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,284.15809.2837.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร5,917.163,820.0035.4 %5.01,512.34504.7366.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร2,849.861,197.0058.0 %5.0732.69205.4272.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร5,458.457,187.64-31.7 %0.01,512.34131.6891.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร2,872.271,554.2945.9 %5.0656.62162.3575.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร9,470.682,990.1068.4 %5.0903.83418.0053.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร3,126.663,843.00-22.9 %0.0865.80118.4486.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร3,600.121,457.0059.5 %5.0590.38153.4874.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร2,555.592,733.00-6.9 %0.0580.560.9599.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร9,435.851,632.0082.7 %5.0770.72247.0068.0 %5.0
รจจ.พิจิตร 28,551.1925,394.5311.1 %5.0688.02213.8368.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร2,415.62626.0074.1 %5.0447.45220.9150.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร2,903.65598.5479.4 %5.0694.65264.8861.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร2,650.07543.9079.5 %5.0517.70282.3745.5 %5.0
สปส.จ.พิจิตร3,392.214,468.86-31.7 %0.0903.83329.7463.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร2,838.733,188.00-12.3 %0.0713.70446.7737.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร3,301.062,240.2032.1 %5.0770.7285.7688.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 118,872.577,743.5159.0 %5.01,197.96344.0871.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 226,472.848,576.6767.6 %5.01,310.28256.3080.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร4,411.352,544.5242.3 %5.0340.72200.1641.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร112,239.4233,785.0069.9 %5.0887.76602.4232.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร18,740.9812,747.0032.0 %5.0720.24753.90-4.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร29,848.4612,789.1857.2 %5.0616.30830.21-34.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 2,437.761,094.5055.1 %5.0637.64146.2477.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)3,873.744,961.01-28.1 %0.01,532.56151.0590.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร8,230.20582.0092.9 %5.03,344.82120.2496.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร14,157.1113,726.873.0 %1.53,794.354,282.82-12.9 %0.0
รวม 430,949 203,090 52.87 % 46,352 19,151 58.68 %