สรุปผลประเมินจังหวัดเพชรบูรณ์ เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์2,133.81522.0075.5 %5.0571.8549.3091.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์17,682.6813,478.1823.8 %5.081.9573.2410.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์2,976.482,132.0228.4 %5.0933.16181.9780.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์2,689.48789.4870.6 %5.0781.380.09100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์10,333.626,010.0041.8 %5.02,947.55825.4972.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0479.4861.5787.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก3,435.56480.0086.0 %5.0442.2974.6483.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า4,315.18471.0089.1 %5.0285.9254.7280.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี3,283.73356.0089.2 %5.0397.3338.3090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน3,726.90462.0087.6 %5.0345.3324.2593.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่3,408.76346.0089.8 %5.0368.3498.6573.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ3,237.27391.0087.9 %5.0523.3738.3692.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน3,222.08629.0080.5 %5.0326.82113.5065.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว3,130.00236.0092.5 %5.0495.040.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ3,704.44546.3885.3 %5.0344.05151.4556.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง3,124.300.01100.0 %5.0310.676.3698.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์4,734.883,656.0022.8 %5.01,427.57851.2040.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์4,062.912,321.4742.9 %5.01,123.32546.4951.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์2,536.82758.8870.1 %5.0762.0171.0490.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์3,090.48735.0076.2 %5.0685.95142.5079.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์7,811.831,687.0078.4 %5.02,123.88559.5573.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์1,545.882,045.00-32.3 %0.0517.26335.2235.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,959.661,891.4652.2 %5.01,427.57902.2436.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์2,301.342,993.00-30.1 %0.0688.64151.5178.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์4,745.028,982.00-89.3 %0.01,598.72153.6190.4 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์61,886.8526,243.8057.6 %5.0678.74429.4036.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 11,047.448,743.0020.9 %5.04,673.303,914.0016.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์2,912.541,032.6064.5 %5.0933.16125.7886.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์2,306.77726.0068.5 %5.084.2875.8210.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์3,173.22668.0078.9 %5.01,066.2748.9895.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์2,530.73571.5077.4 %5.0762.01306.2459.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์4,130.952,628.7436.4 %5.01,028.23418.5359.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์7,530.023,026.6559.8 %5.01,484.621,022.8431.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์4,028.373,494.8013.2 %5.01,465.61212.8085.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์5,527.251,127.0079.6 %5.01,104.300.01100.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์11,431.258,136.5428.8 %5.01,164.06116.8790.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์9,453.011,605.0083.0 %5.0781.03172.9977.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์4,564.571,743.0061.8 %5.01,047.25480.5154.1 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์5,691.462,089.0063.3 %5.01,902.97209.2289.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์5,455.46846.6084.5 %5.0933.15371.1160.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์5,981.252,469.4058.7 %5.0598.2537.6193.7 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์6,798.482,028.0070.2 %5.01,815.89325.8482.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์38,581.7928,970.0524.9 %5.01,120.09840.4725.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,405.04836.0075.4 %5.0609.89213.0165.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์3,512.261,302.9562.9 %5.0909.73485.9646.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์2,782.801,188.0057.3 %5.0800.41189.9276.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ3,393.982,873.3415.3 %5.0977.98209.8478.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์3,532.521,391.0460.6 %5.01,218.40696.9242.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์4,588.186,025.48-31.3 %0.01,123.32215.4080.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)25,097.595,239.5479.1 %5.02,744.20683.3675.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 115,471.268,824.9843.0 %5.01,596.33407.8974.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 212,815.718,800.0031.3 %5.01,774.90459.9774.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 314,318.649,698.7932.3 %5.01,839.84443.1775.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์18,954.597,873.0058.5 %5.0244.56260.45-6.5 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์3,725.553,182.4014.6 %5.0327.45927.48-183.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์181,249.2840,933.0077.4 %5.01,936.43221.5388.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ไม่ครบ11,497.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,183.79ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์28,515.8511,482.0259.7 %5.0825.8193.2988.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน37,500.7213,544.0063.9 %5.0944.67332.5064.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี20,967.7210,038.4052.1 %5.01,100.50306.2772.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์10,972.8615,802.50-44.0 %0.02,619.001,831.6930.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 3,554.782,012.5043.4 %5.0895.48514.4442.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์2,353.58316.0086.6 %5.0666.93350.4047.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์22,222.135,119.0077.0 %5.06,012.1411,609.81-93.1 %0.0
รวม 717,160 304,552 57.53 % 71,801 35,068 51.16 %