สรุปผลประเมินจังหวัดราชบุรี เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี2,576.712.0099.9 %5.0445.3092.1579.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี12,106.624,963.8059.0 %5.070.2244.7436.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี3,938.714,682.42-18.9 %0.0730.53175.7475.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี2,796.81980.0065.0 %5.0673.5096.6885.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี19,841.9217,532.0011.6 %5.02,298.41229.9090.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี4,075.341,396.0065.7 %5.0331.5770.3078.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง3,394.561,578.0053.5 %5.0279.67171.9538.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม3,875.49657.0083.0 %5.0320.2660.6881.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก3,595.98486.0086.5 %5.0319.1428.2591.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ3,504.90414.0088.2 %5.0300.9752.7082.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ4,134.34554.0086.6 %5.0223.4338.0083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง3,378.65295.0091.3 %5.0495.6162.2287.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง3,747.75351.0090.6 %5.0265.300.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง3,789.78263.0093.1 %5.0120.2047.5060.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี6,925.934,906.2629.2 %5.01,358.06873.6435.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี4,339.993,259.0024.9 %5.01,072.83190.2082.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี2,870.08854.0070.2 %5.0711.54295.3458.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี2,991.79828.0072.3 %5.0426.29285.9532.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี6,266.002,164.0065.5 %5.02,194.761,025.0453.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 106,448.305,278.9918.1 %5.02,319.92414.2082.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี2,967.752,219.0025.2 %5.0532.59338.7036.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี3,995.013,219.1719.4 %5.01,768.2346.3097.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี4,319.711,239.3271.3 %5.01,320.04514.0961.1 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี3,204.881,207.0062.3 %5.0844.64230.9672.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 9,108.209,015.581.0 %0.51,529.58362.9076.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี3,778.022,129.1443.6 %5.01,110.86216.5080.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 812,639.323,994.8068.4 %5.01,098.2889.1291.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)12,983.227,568.9341.7 %5.04,901.06938.6280.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 711,879.517,767.4634.6 %5.03,725.50409.4589.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี3,093.63154.0095.0 %5.0825.61124.4384.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,233.32849.6073.7 %5.0730.54399.0045.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี5,372.762,948.1245.1 %5.0925.1894.6089.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี4,607.0525,035.22-443.4 %0.01,434.141,234.7013.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี3,151.212,236.0029.0 %5.0882.67488.4744.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี3,326.811,046.0068.6 %5.0925.43290.6268.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี8,540.5610,500.91-23.0 %0.01,744.53123.8192.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี9,803.351,704.0082.6 %5.0635.45164.9474.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี3,223.421,175.0063.5 %5.0863.66201.4076.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี3,292.321.00100.0 %5.0901.69144.6184.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี4,965.282,147.0056.8 %5.01,358.07253.5581.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี4,594.163,183.3330.7 %5.0825.6158.4792.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี23,270.395,689.0075.6 %5.0952.68148.2084.4 %5.0
สพ.ราชบุรี41,001.1921,457.4947.7 %5.0952.6864.0593.3 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี 1,011,959.0056,515.5694.4 %5.010,668.913,321.5068.9 %5.0
รจก.เขาบิน 102,528.24187,217.00-82.6 %0.01,556.12855.0045.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,394.33754.0068.5 %5.0445.29144.6167.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี4,325.933,053.3729.4 %5.01,034.80395.1661.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี16,596.1830,993.37-86.8 %0.01,369.54199.5085.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี9,947.142,157.9078.3 %5.0768.58185.0475.9 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี5,291.834,520.6414.6 %5.01,129.87304.0073.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี3,767.291,616.0057.1 %5.01,110.86478.6856.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี2,974.171,949.0034.5 %5.01,032.73632.2338.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี31,686.3110,622.5466.5 %5.04,656.86573.9187.7 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง3,784.772,557.5532.4 %5.01,347.39261.0480.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 184,354.1214,651.6982.6 %5.01,602.39152.0090.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 222,128.396,212.2171.9 %5.0997.01271.7072.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)9,990.915,839.0041.6 %5.03,799.12458.5087.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี4,640.654,562.001.7 %0.5316.51475.00-50.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี12,640.57137,592.00-988.5 %0.0658.051.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 220,456.457,977.0061.0 %5.0753.8441.3194.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม37,802.7718,581.0050.8 %5.01,054.08622.5140.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี29,987.5043,573.00-45.3 %0.0861.04552.7535.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี12,016.4916,112.99-34.1 %0.0607.2538.0093.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ16,430.911,091.8193.4 %5.0565.82495.5512.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง23,502.978,618.0063.3 %5.0110.79609.56-450.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี10,179.5113,287.00-30.5 %0.02,018.47650.7567.8 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี9,234.036,584.7828.7 %5.02,466.5161.9697.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 52,807.891,198.0057.3 %5.01,253.42372.7370.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี126,667.9369,894.5044.8 %5.01,365.7064.9695.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 3,597.972,221.0038.3 %5.01,105.06375.4266.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี3,131.30530.0083.1 %5.0521.37369.9029.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี21,332.91112.4699.5 %5.04,483.265,261.75-17.4 %0.0
รวม 1,937,109 828,527 57.23 % 95,407 29,421 69.16 %