สรุปผลประเมินจังหวัดกาญจนบุรี เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,417.11580.0076.0 %5.0719.8196.8686.5 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 59,140.27557.0099.1 %5.0262.29235.3310.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี6,909.3212,605.73-82.4 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี13,751.8722,714.60-65.2 %0.069.5735.1149.5 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี3,581.50728.1079.7 %5.01,195.21330.4072.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี3,119.661,080.0065.4 %5.01,024.060.10100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี13,820.918,152.1941.0 %5.03,020.73968.5867.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0314.1476.3675.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง3,804.611,077.0071.7 %5.0340.2042.0687.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา3,736.89772.0079.3 %5.0303.4435.7988.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน3,528.14356.0089.9 %5.0250.1337.5585.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย3,365.38371.0089.0 %5.0285.1793.8067.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค3,426.86500.0085.4 %5.0415.5787.5978.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ3,411.62271.0092.1 %5.0671.3892.6386.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี3,369.40226.0093.3 %5.0895.8538.6995.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์3,608.5767.0098.1 %5.0549.6193.7382.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ3,401.11279.0091.8 %5.0414.1938.0690.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย3,395.20504.0085.2 %5.0267.8456.2379.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ3,418.17222.0093.5 %5.0376.7897.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา3,399.59447.0086.9 %5.0321.1056.1182.5 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี3,128.9419,320.00-517.5 %0.01,244.40341.0372.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี5,812.006,041.21-3.9 %0.01,377.521,343.912.4 %1.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,088.871,411.0065.5 %5.01,029.2824.9897.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,538.401,451.6068.0 %5.01,409.32799.0443.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี2,830.85947.0066.5 %5.0800.9350.6293.7 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13215,552.77189,503.2712.1 %5.096,563.8714,714.3084.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี2,885.89557.0080.7 %5.0947.85539.4543.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี4,674.853,075.0034.2 %5.01,758.151,257.8028.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี1,409.212,221.93-57.7 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี4,346.122,800.8435.6 %5.01,211.40503.5058.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,005.523,575.0010.7 %5.0830.55658.6020.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี5,441.578,833.00-62.3 %0.01,613.56263.5483.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี2,995.661,530.0048.9 %5.01,005.05290.5271.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,253.473,545.10-9.0 %0.01,138.16168.2285.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี2,871.90557.0080.6 %5.0871.93235.3373.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี3,460.793,246.006.2 %3.01,195.21113.1090.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี4,374.3122.0299.5 %5.01,632.431,544.045.4 %2.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี5,046.374,262.0015.5 %5.01,095.69499.3854.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี3,048.511,998.0034.5 %5.01,138.16207.6881.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,860.509,740.00-100.4 %0.01,618.78104.8893.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี10,301.881,728.0083.2 %5.01,061.95438.7558.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี3,437.262,403.0030.1 %5.01,214.22547.2754.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี3,688.741,345.0063.5 %5.01,328.17493.5262.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี4,199.812,153.6148.7 %5.01,518.48264.4282.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี6,051.653,655.4739.6 %5.01,024.790.01100.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี9,719.806,294.0035.2 %5.0590.19480.2618.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี72,805.8151,192.8629.7 %5.01,687.78292.1682.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี2,465.04758.0069.2 %5.0352.30158.1955.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี4,061.552,183.3146.2 %5.01,427.17523.5163.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี2,819.631,437.9049.0 %5.0921.44293.8468.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี6,118.924,563.0725.4 %5.0807.83326.4959.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี3,953.222,273.0042.5 %5.01,442.27534.5162.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)15,756.843,486.6477.9 %5.06,455.10195.7097.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี17,780.833,389.5980.9 %5.0951.98226.8276.2 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"11,101.131,724.8684.5 %5.070.28189.34-169.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 411,289.696,344.4043.8 %5.02,048.66405.7180.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 118,885.1343,199.22-128.7 %0.01,932.94334.5182.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 227,489.059,504.0065.4 %5.010,739.71317.6897.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 38,596.384,881.8143.2 %5.02,541.75977.8561.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี2,028.014,934.25-143.3 %0.0329.870.2999.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี12,123.903,568.5770.6 %5.0389.69138.5964.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี47,513.0326,525.0044.2 %5.01,473.24549.0662.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี73,935.4918,032.0075.6 %5.01,130.93178.0684.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี35,996.9731,050.0013.7 %5.01,366.561,676.00-22.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี25,550.8211,134.4556.4 %5.01,209.080.09100.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี8,814.7715,656.93-77.6 %0.0911.59231.8074.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน11,191.086,589.8441.1 %5.0960.80252.7873.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี45,257.0616,633.9963.2 %5.02,681.72956.0064.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 3,275.282,448.0025.3 %5.01,138.16245.1078.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 114,150.126,502.8154.0 %5.03,730.462,147.6442.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี2,711.261,104.0059.3 %5.0871.93199.5377.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี71,568.9226,450.0063.0 %5.06,440.395,525.5914.2 %5.0
รวม 1,027,872 639,294 37.80 % 190,931 45,273 76.29 %