สรุปผลประเมินจังหวัดสุพรรณบุรี เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี2,654.84662.0075.1 %5.0452.37144.9868.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี16,647.0311,491.5931.0 %5.083.05132.05-59.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี2,744.841,345.0051.0 %5.0661.54120.4581.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี2,441.36737.0069.8 %5.0509.412.8599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี8,422.07511.2693.9 %5.02,315.38250.8089.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุพรรณบุรี4,443.821,031.0076.8 %5.0287.2947.5083.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช3,434.96234.0093.2 %5.0325.2137.2488.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง3,431.55415.0087.9 %5.0336.3937.8288.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า3,600.431,150.0068.1 %5.0209.6957.0072.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์3,367.75477.0085.8 %5.0200.4680.7559.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์3,606.79592.0083.6 %5.0231.1438.0083.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง3,433.71727.0078.8 %5.0384.3347.5087.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก3,726.53796.0078.6 %5.0309.0519.4893.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง5,645.77639.0088.7 %5.0335.5485.5074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ3,290.31664.0079.8 %5.0323.0650.7284.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี7,503.643,177.1457.7 %5.01,174.971,111.305.4 %2.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี2,920.69888.0069.6 %5.0623.51145.0776.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี3,494.411,605.0054.1 %5.0965.80632.0634.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี3,355.75858.0074.4 %5.0626.83229.1863.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี2,598.501,320.0049.2 %5.0585.481,005.58-71.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี3,766.261,281.0066.0 %5.01,060.881,340.27-26.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี3,117.091,954.0037.3 %5.0510.17367.2328.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,703.502,549.0045.8 %5.01,441.20418.8570.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)4,562.562,156.8952.7 %5.0984.81564.8742.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี12,238.933,734.3269.5 %5.01,650.37168.1389.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง13,754.218,383.4739.0 %5.03,673.406,835.25-86.1 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี2,924.951,140.0061.0 %5.0737.61924.35-25.3 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี6,813.775,487.8519.5 %5.02,372.981,488.6537.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี3,038.74874.0071.2 %5.0794.6537.5995.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี4,288.42361.0091.6 %5.0585.48319.9945.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี3,730.302,202.0041.0 %5.0870.72509.5441.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี4,833.625,496.20-13.7 %0.01,041.86285.0072.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี10,969.344,648.0057.6 %5.01,289.071,301.97-1.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี3,471.811,349.0061.1 %5.0908.75244.8573.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี6,519.016,216.004.6 %2.01,574.3184.8694.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี12,334.418,862.6428.1 %5.02,101.56263.1087.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี7,743.491,006.0087.0 %5.0737.61383.8048.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี4,166.025,000.00-20.0 %0.0832.69332.5060.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี4,635.331,548.0066.6 %5.01,155.96304.6173.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี4,059.641,120.0072.4 %5.01,213.01287.1476.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี3,200.672,150.0032.8 %5.0737.6153.9192.7 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี6,468.825,355.0017.2 %5.0430.57209.0051.5 %5.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 58,799.8628,298.4751.9 %5.01,172.61332.9971.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,323.09619.0073.4 %5.0471.38131.1072.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี3,199.151,555.0051.4 %5.0989.69237.5076.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี27,179.5513,153.0051.6 %5.01,963.96508.5074.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,387.40740.0078.2 %5.0604.49151.1575.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี4,020.913,366.0016.3 %5.0908.75232.5974.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี3,574.441,272.5064.4 %5.0610.04114.0081.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี3,135.772,301.0026.6 %5.0927.77652.6529.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี4,011.422,261.0043.6 %5.0536.84111.8379.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)6,886.624,243.0038.4 %5.02,131.82306.0085.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 192,019.788,345.8790.9 %5.0987.38410.5658.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 212,640.494,791.9762.1 %5.01,107.90219.9580.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 320,252.905,535.3272.7 %5.01,402.72546.4161.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี6,468.676,516.00-0.7 %0.0433.6566.5084.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี70,450.8044,947.0036.2 %5.01,341.47311.9376.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี103,116.5916,938.8283.6 %5.0822.54138.6783.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี25,440.9030,098.00-18.3 %0.0946.571,500.00-58.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส21,304.0011,083.0048.0 %5.0747.11139.7581.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง34,924.6410,348.0070.4 %5.0766.16114.0085.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง65,789.3010,243.0084.4 %5.0689.63171.0075.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี18,353.1023,458.00-27.8 %0.01,885.85399.0078.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 3,958.342,709.3031.6 %5.0822.26607.7726.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม4,608.698,051.00-74.7 %0.02,072.7995.0095.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี2,920.52625.0078.6 %5.0623.51266.7757.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี32,801.406,666.0079.7 %5.03,553.815,058.02-42.3 %0.0
รวม 853,674 350,360 58.96 % 66,166 33,825 48.88 %