สรุปผลประเมินจังหวัดนครปฐม เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม3,302.21630.0080.9 %5.0346.2392.2373.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม2,965.702,215.2125.3 %5.0593.80158.7073.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม2,900.731,561.0046.2 %5.0612.8199.1283.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 625,562.15808.4796.8 %5.05,632.15179.7996.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 223,237.3413,987.1539.8 %5.02,353.52231.5190.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม121,311.0210,485.6050.8 %5.02,571.45305.9088.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 14,875.811,564.0067.9 %5.0216.2837.7982.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน24,861.092,473.0049.1 %5.0384.25154.3359.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล4,899.321,481.0069.8 %5.0258.3498.0862.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม16,228.711,450.0091.1 %5.0466.0147.5089.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี15,133.26855.0094.4 %5.0274.0447.5082.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน3,656.76596.0083.7 %5.0372.7836.1090.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน4,497.851,057.0076.5 %5.0281.0563.6577.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม3,548.08494.0086.1 %5.0363.2347.5086.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 712,874.305,288.7958.9 %5.02,589.631,011.9160.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 13,265.553,706.00-13.5 %0.0835.21288.0165.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 23,320.113,918.00-18.0 %0.0783.24390.0950.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม4,584.562,444.0046.7 %5.0936.09542.1942.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 32,880.431,270.0055.9 %5.01,387.59233.0983.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม2,832.311,149.0059.4 %5.0593.8081.7586.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม2,712.611,370.0049.5 %5.0574.77459.4920.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 74,803.962,105.0056.2 %5.02,114.23684.0067.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม10,197.506,128.1639.9 %5.01,620.661,805.45-11.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม2,878.262,597.339.8 %4.5470.1235.9492.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม4,376.653,024.0030.9 %5.01,145.2591.0592.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม3,013.8111,098.00-268.2 %0.0596.3783.3686.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม14,607.5012,453.7914.7 %5.01,867.86126.5893.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,010.881,093.0063.7 %5.0669.85566.6615.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)10,443.954,237.8959.4 %5.0686.76284.6958.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม3,374.841,132.0066.5 %5.0841.0137.7195.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม2,599.7596.0096.3 %5.0479.70174.9563.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม4,014.542,832.0029.5 %5.0650.11228.8264.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม4,928.322,853.4542.1 %5.01,339.041,048.1121.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม5,172.142,600.0049.7 %5.01,493.99288.5180.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม5,398.571,291.0076.1 %5.0993.91169.1083.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม13,739.719,839.1128.4 %5.03,712.42104.3997.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม10,101.131,534.3884.8 %5.0669.86420.7337.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม3,172.792,490.0021.5 %5.0745.93370.5050.3 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม3,254.651,795.0044.8 %5.0635.33262.2658.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม6,327.153,876.0038.7 %5.01,505.47433.8271.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม4,554.074,492.001.4 %0.5783.9676.2690.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม9,909.605,313.0046.4 %5.01,111.51300.2073.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก19,494.7941,478.04-112.8 %0.0737.31244.5566.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา11,349.017,080.0037.6 %5.0765.18151.1580.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา18,758.6713,756.0026.7 %5.01,048.97377.5064.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร35,126.4333,152.165.6 %2.51,926.57230.6188.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี27,815.1212,151.4756.3 %5.01,848.81201.2289.1 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐม128,109.50157,365.00-22.8 %0.01,605.29693.5056.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม597.68626.00-4.7 %0.0214.26214.54-0.1 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม4,203.441.00100.0 %5.01,145.26278.0975.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม3,042.641,616.0046.9 %5.0669.86250.5562.6 %5.0
สปส.จ.นครปฐม13,345.7411,799.3611.6 %5.02,324.26600.6574.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม3,773.761,925.3249.0 %5.01,012.15597.1241.0 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)5,621.061,440.0074.4 %5.01,147.50183.4584.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม6,822.433,101.1854.5 %5.0621.3797.6384.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 111,096.256,035.1345.6 %5.01,169.13308.3373.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 213,680.194,993.1163.5 %5.0928.36211.1077.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 15,786.485,912.74-2.2 %0.0209.59172.3017.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม57,532.658,030.0686.0 %5.0469.25278.4540.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม138,702.1112,494.0091.0 %5.0883.8745.6094.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ370.60ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม46,075.837,268.0784.2 %5.0370.32100.8772.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม18,664.3714,105.0024.4 %5.0547.23122.4377.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)40,586.679,036.0077.7 %5.0463.31103.8077.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล44,338.993,564.0092.0 %5.0506.89149.2470.6 %5.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง22,740.9316,190.0028.8 %5.0622.3099.1884.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม7,572.4214,490.54-91.4 %0.01,179.24871.4526.1 %5.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)206,711.06416,118.00-101.3 %0.01,392.501,067.8823.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 3,236.562,803.7813.4 %5.0764.94668.1312.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม2,563.54865.0066.3 %5.0384.61168.9656.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 765,601.5739,107.2240.4 %5.022,267.7314,790.9933.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม42,003.2614,818.5164.7 %5.05,626.684,770.0015.2 %5.0
รวม 1,304,283 1,003,007 23.10 % 99,412 40,249 59.51 %