สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรสาคร เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร2,210.74877.0060.3 %5.0234.2187.6462.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร2,742.071,236.0054.9 %5.0481.4240.1991.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร2,768.351,103.0060.2 %5.0443.390.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 121,467.2718,381.8214.4 %5.03,037.69105.4596.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 225,267.632,783.3489.0 %5.03,309.5792.0797.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 16,402.95311.5895.1 %5.0279.310.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร3,968.598,785.77-121.4 %0.01,013.85362.0264.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร3,335.661,175.0064.8 %5.0747.65107.4985.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร2,659.72594.0077.7 %5.0443.3937.7991.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร2,676.50965.0063.9 %5.0443.39128.9970.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร2,820.891,787.0036.7 %5.0471.26216.4654.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,617.841,711.00-5.8 %0.0351.4798.4472.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,146.471,358.4867.2 %5.01,108.95221.9280.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร8,831.063,263.3863.0 %5.01,165.98190.3583.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร2,973.201,466.0050.7 %5.0576.50236.0259.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,447.21763.0077.9 %5.0804.7038.7195.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร2,465.21717.0070.9 %5.0348.31167.9451.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร3,356.303,251.253.1 %1.5728.63254.5465.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร6,926.4139,082.87-464.3 %0.01,489.27939.6436.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร3,871.18797.0079.4 %5.0652.56191.2770.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร2,535.231,150.0054.6 %5.0318.47111.5765.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร5,187.699,035.62-74.2 %0.01,288.2257.6195.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร2,492.791,163.0053.3 %5.0367.33131.1064.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,260.741,424.0056.3 %5.0671.5896.4885.6 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร2,998.212,459.0018.0 %5.0595.52242.2559.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร3,819.002,012.7747.3 %5.0500.4489.7382.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร3,764.823,061.0018.7 %5.0576.5011.8897.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร10,047.541,341.0086.7 %5.0555.40126.7477.2 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 43,683.9654,750.00-25.3 %0.0741.53345.0253.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 75,858.2213,632.00-132.7 %0.01,728.41714.3958.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร2,287.481,932.0015.5 %5.0272.25142.7047.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร8,091.239,007.82-11.3 %0.01,983.691,069.3546.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร3,512.643,294.006.2 %3.0861.74273.5668.3 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร6,535.6112,792.00-95.7 %0.01,725.78218.5087.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร3,560.591,345.0062.2 %5.0842.730.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร7,686.244,100.1546.7 %5.02,215.20131.7094.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร465,141.382,858.5599.4 %5.0303.2693.2569.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร18,290.507,430.3559.4 %5.01,142.27120.7789.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร14,316.292,264.7884.2 %5.0270.020.9599.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร63,167.6522,957.0063.7 %5.01,232.3465.1494.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว26,169.837,032.0073.1 %5.0386.4446.0888.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร10,953.1211,428.61-4.3 %0.01,064.42691.4335.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 3,919.322,544.0035.1 %5.0728.63593.1318.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร2,286.71860.9762.3 %5.0272.25192.2629.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร59,772.3725,633.6757.1 %5.013,847.896,701.0851.6 %5.0
รวม 893,294 295,919 66.87 % 52,624 15,786 70.00 %