สรุปผลประเมินจังหวัดอ่างทอง เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง2,685.49400.0085.1 %5.0240.3753.3677.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง2,542.951,128.0055.6 %5.0392.7864.8283.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง2,487.62891.0064.2 %5.0443.3947.5089.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง10,810.038,149.0424.6 %5.01,647.84118.2392.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง3,852.451,473.0061.8 %5.0193.6445.1376.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ3,703.32862.0076.7 %5.0227.1525.6588.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง3,314.80180.0094.6 %5.0164.260.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย3,286.21280.0091.5 %5.0127.7045.1364.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก3,124.29188.0094.0 %5.0125.6320.9083.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา3,235.17259.0092.0 %5.0140.5047.5066.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้1,008.5350.0095.0 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง2,964.802,686.509.4 %4.5544.91399.4626.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง3,984.191,112.0072.1 %5.0868.180.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง3,955.92490.0087.6 %5.0392.81102.2274.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง2,149.92780.0063.7 %5.0392.78172.4756.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง3,347.451,947.0041.8 %5.0620.95752.96-21.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง1,860.203,223.54-73.3 %0.0386.40104.8072.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง626.931,794.00-186.2 %0.0316.7264.7679.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง11,182.589,982.0210.7 %5.0887.20497.2644.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง2,835.31562.0080.2 %5.0525.900.9599.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง3,154.53523.0083.4 %5.0582.9525.5595.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง2,543.73322.0087.3 %5.0354.7595.0073.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง3,079.022,443.0020.7 %5.0620.98229.9763.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง11,358.9419,916.00-75.3 %0.01,039.333,563.49-242.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง4,328.423,028.0030.0 %5.0849.17536.7536.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง2,910.561,264.0056.6 %5.0563.93148.9573.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง6,429.217,141.66-11.1 %0.01,210.4546.5096.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง3,865.532,922.8024.4 %5.0411.80173.5757.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง2,872.081,134.0060.5 %5.0544.91201.3563.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง3,383.082,423.0528.4 %5.0582.950.9599.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง3,667.241,115.0069.6 %5.0639.9975.1088.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง3,609.311,818.0049.6 %5.0373.7761.5883.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง2,802.25947.0066.2 %5.0467.6447.4489.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 32,597.5932,882.73-0.9 %0.0619.22388.7437.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง461.31553.00-19.9 %0.0278.6937.2686.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,498.10815.0067.4 %5.0269.6178.8270.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง3,256.264,099.56-25.9 %0.0601.9676.0087.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง2,871.831,065.0062.9 %5.0449.8379.7682.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง3,187.702,100.0034.1 %5.0610.89198.3867.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง11,258.099,731.8213.6 %5.01,022.89103.4389.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง3,847.233,089.9319.7 %5.0305.57688.34-125.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง50,490.8125,020.0050.4 %5.0931.34235.0374.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง15,586.167,525.3151.7 %5.0293.85125.2757.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ24,995.347,037.0071.8 %5.0357.02109.2569.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง5,253.5713,557.93-158.1 %0.0977.451,006.87-3.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 2,797.991,048.0062.5 %5.0506.88252.5250.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง2,431.62460.0081.1 %5.0335.7487.2974.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง15,328.274,734.4469.1 %5.02,236.863,046.55-36.2 %0.0
รวม 303,824 195,154 35.77 % 26,825 14,286 46.74 %