สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรสงคราม เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,246.73743.0066.9 %5.0216.13103.4552.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม4,337.301,758.3159.5 %5.0425.31137.2367.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม2,828.641,155.9059.1 %5.0387.281.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม26,102.0614,989.0042.6 %5.02,331.45326.8086.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0224.0247.5078.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา3,498.56441.0087.4 %5.0182.3947.5074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที3,378.03368.0089.1 %5.0161.6347.5070.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง3,372.214,587.80-36.0 %0.0955.05386.0859.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม4,367.022,909.6833.4 %5.0691.53332.5051.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม3,470.951,188.0065.8 %5.0767.60360.1353.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,656.25571.0078.5 %5.0406.29200.7850.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม3,202.80653.0079.6 %5.0653.50154.8276.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม2,619.92648.8075.2 %5.0387.28232.9339.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม2,733.281,952.0028.6 %5.0635.83142.5077.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,210.011,665.0048.1 %5.0653.50354.1445.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม11,182.206,260.8944.0 %5.0843.6675.5891.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม3,034.541,082.0064.3 %5.0501.3758.8488.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม2,825.11750.0073.5 %5.0482.3655.5888.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,501.52198.5092.1 %5.0311.21332.22-6.8 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม2,955.821,783.9839.6 %5.0520.39296.9642.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม4,103.082,955.6028.0 %5.01,109.831,176.94-6.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม4,761.791,821.0061.8 %5.01,357.09510.0262.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม3,313.22972.0070.7 %5.0482.360.9599.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม3,805.523,558.286.5 %3.0862.6830.2796.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม9,809.551,009.0089.7 %5.0425.31243.6942.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,069.671,376.0055.2 %5.0577.44246.9657.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม3,246.741,930.0040.6 %5.0653.50213.4867.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,118.631,403.1065.9 %5.0539.4034.9893.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม3,050.362,198.0027.9 %5.0349.2461.7582.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม9,909.541,693.0082.9 %5.0463.3490.2580.5 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 33,444.989,835.7970.6 %5.0605.85177.5970.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,375.35814.0065.7 %5.0273.1839.1985.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม3,703.102,487.1732.8 %5.0729.56272.4862.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,595.38547.2078.9 %5.0368.26207.9343.5 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม3,800.322,423.0036.2 %5.0710.550.9599.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม3,674.41977.0073.4 %5.0805.96184.6677.1 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม2,764.431,683.0039.1 %5.0444.32248.2744.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม13,363.477,447.1444.3 %5.0669.71268.7759.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม4,634.941,396.0069.9 %5.0132.5485.4035.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม59,884.5642,826.9928.5 %5.01,044.06133.0087.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม11,632.774,975.7757.2 %5.0322.7067.4579.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา12,268.931,500.0087.8 %5.0225.80205.259.1 %4.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม14,810.529,684.1634.6 %5.0936.80390.7958.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม62,806.5230,353.0051.7 %5.01,310.17513.0060.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 2,895.931,876.0035.2 %5.0463.34223.2551.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม2,368.46488.0079.4 %5.0254.16105.8858.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม13,431.061,614.1188.0 %5.02,678.892,478.517.5 %3.5
รวม 390,166 183,550 52.96 % 30,534 11,906 61.01 %