สรุปผลประเมินจังหวัดเพชรบุรี เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,321.32525.0077.4 %5.0492.0548.8090.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี8,147.924,425.7345.7 %5.059.5945.4123.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี9,842.972,929.7770.2 %5.0666.34269.2359.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 3,501.52749.0078.6 %5.0701.200.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี14,178.675,647.5960.2 %5.02,051.36298.6085.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย3,374.23391.0088.4 %5.0203.0741.4479.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง3,585.82278.0092.2 %5.0358.5557.0084.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม3,289.90573.0082.6 %5.0143.5868.1552.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด3,382.75237.0093.0 %5.0166.6256.9165.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง3,496.76570.0083.7 %5.0324.7531.3590.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน3,302.02363.0089.0 %5.0411.5774.6981.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ5,277.56767.0085.5 %5.0377.3294.5075.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี4,013.99941.0076.6 %5.0296.7236.8187.6 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,005.0988.3095.6 %5.0370.390.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี10,946.465,122.8953.2 %5.01,176.601,058.3010.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0700.5614.0598.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี3,559.761,326.0062.8 %5.0986.47118.4888.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,317.362,299.0046.7 %5.0839.48397.3852.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี2,920.91878.0069.9 %5.0758.25306.8559.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี7,249.521,731.0076.1 %5.02,659.871,045.3560.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,124.162,226.33-4.8 %0.0501.540.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,013.081,866.0053.5 %5.01,252.67601.8052.0 %5.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี4,865.632,159.4455.6 %5.0695.3572.0889.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี11,959.798,195.0031.5 %5.01,632.99495.0569.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)13,513.958,744.0035.3 %5.02,976.15771.4074.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี4,960.221,493.0069.9 %5.0796.28171.0278.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี2,990.35531.0082.2 %5.0796.2836.6895.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี2,776.13943.0066.0 %5.0587.11299.8148.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี3,368.172,528.4824.9 %5.0948.41208.8678.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี6,582.7611,553.50-75.5 %0.01,956.281.0099.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี4,866.713,066.9337.0 %5.01,176.63971.9417.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี3,053.96895.0070.7 %5.0815.3061.7592.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี8,349.526,701.6119.7 %5.02,602.8037.6498.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี6,983.56782.0088.8 %5.0777.26173.1677.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี4,223.102,806.9433.5 %5.0948.41398.8157.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี3,492.421,941.0044.4 %5.0739.23233.3268.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี3,843.901,681.0056.3 %5.01,005.460.9599.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี3,274.772,046.0037.5 %5.0993.1786.0791.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี9,987.171,835.0081.6 %5.0750.13299.8160.0 %5.0
เรือนจำกลางเพชรบุรี46,095.2260,073.15-30.3 %0.01,293.56441.3965.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี2,552.22682.0073.3 %5.0492.03231.1453.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี3,709.212,080.1943.9 %5.01,081.55354.4167.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี2,681.431,958.0027.0 %5.0644.15157.8475.5 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี4,662.443,045.7234.7 %5.0931.79211.9277.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,244.36742.9777.1 %5.0815.3051.4893.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี12,392.2412,876.00-3.9 %0.03,595.43220.4093.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 172,019.7012,704.0082.4 %5.0895.01538.6039.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 216,381.087,170.0056.2 %5.01,655.86324.8380.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)11,132.927,684.2731.0 %5.02,882.86450.1984.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี4,692.824,908.00-4.6 %0.0406.09375.257.6 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี71,657.5721,898.8269.4 %5.0850.18510.1140.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี74,245.3618,792.0074.7 %5.0856.02109.1687.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี23,980.4118,034.0024.8 %5.0920.99596.6035.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี36,059.7911,639.0067.7 %5.0807.9976.8590.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย16,437.728,356.2849.2 %5.0596.44426.0028.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด71,071.479,598.0086.5 %5.0825.5872.2091.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี13,611.3116,344.29-20.1 %0.01,823.44820.0155.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 2,934.691,576.0046.3 %5.0720.22339.9652.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี3,617.221,159.0068.0 %5.0568.09172.3469.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี38,930.1318,571.0052.3 %5.06,905.767,160.48-3.7 %0.0
รวม 736,053 331,730 54.93 % 65,264 22,628 65.33 %