สรุปผลประเมินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,663.52542.0085.2 %5.0476.65146.8169.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์7,549.756,976.797.6 %3.566.0537.7842.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,275.383,377.22-3.1 %0.0799.9248.5993.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,689.151,309.0051.3 %5.0628.7939.5293.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์14,112.434,400.9268.8 %5.02,435.31424.5382.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์3,956.18890.1077.5 %5.0326.3560.7381.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี3,327.38385.0088.4 %5.0257.6748.7381.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก3,355.72323.0090.4 %5.0256.7959.8576.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน3,782.30581.0084.6 %5.0435.9776.0082.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย3,340.37192.0094.3 %5.0445.6991.2079.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี3,704.62860.0076.8 %5.0483.0938.0092.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน4,124.401,397.0066.1 %5.0574.6847.5091.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด3,981.29303.0092.4 %5.0353.5694.0573.4 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์5,334.782,514.2052.9 %5.0818.7093.1088.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์4,046.004,822.90-19.2 %0.01,160.20499.9256.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,438.181,661.0031.9 %5.0553.24193.1565.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,345.84717.0069.4 %5.0560.7275.6386.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,683.691,321.2050.8 %5.0590.7737.4993.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,971.461,509.0062.0 %5.01,009.10443.1356.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,815.961,096.0061.1 %5.0704.84192.8872.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,420.652,141.6079.4 %5.0895.00238.7273.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์14,191.711,064.8592.5 %5.05,292.17907.5682.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,110.011,395.3033.9 %5.0513.82184.2164.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,120.033,948.004.2 %2.01,007.45335.3566.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,124.861,229.4060.7 %5.0837.9638.4095.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,493.506,348.9944.8 %5.01,237.29575.2653.5 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน71,976.7753,818.9925.2 %5.0466.73465.190.3 %0.5
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)11,384.525,909.3748.1 %5.04,254.882,869.9532.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,168.401,427.0055.0 %5.0837.956.4599.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์1,699.18840.0050.6 %5.057.3379.03-37.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,699.18454.0073.3 %5.072.5762.1214.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)4,529.424,455.001.6 %0.589.9462.1230.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,289.64393.0088.1 %5.0856.980.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,607.00554.0078.7 %5.0609.78494.8518.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,225.542,871.2011.0 %5.0837.97231.9972.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,280.201,947.0040.6 %5.01,584.78976.8838.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,740.094,343.0050.3 %5.01,750.73477.8972.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,432.061,252.6776.9 %5.0819.1762.7092.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,476.436,046.34-10.4 %0.01,427.4674.4094.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์12,477.0812,875.00-3.2 %0.02,023.57733.4063.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,645.222,311.0076.0 %5.0666.82304.8054.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,132.841,854.4040.8 %5.0837.98423.3249.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,778.411,260.0054.7 %5.0685.82295.4856.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,249.54187.0094.2 %5.0799.94269.9866.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,128.025,390.0012.0 %5.0686.0563.7890.7 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์10,137.181,805.0082.2 %5.0821.80197.2376.0 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 48,386.8730,388.1637.2 %5.0980.11694.4229.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,595.15621.0076.1 %5.0514.7069.3886.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,610.663,168.6367.0 %5.0895.00101.2288.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,227.45995.1069.2 %5.0609.78106.1482.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,489.784,717.6037.0 %5.01,351.38622.3753.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,989.921,118.1562.6 %5.0685.8217.1097.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,016.942,872.604.8 %2.0705.073.8499.5 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์49,450.4190,200.00-82.4 %0.03,074.171,184.5861.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 115,610.325,537.5464.5 %5.01,323.93404.7069.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 212,914.838,053.1637.6 %5.01,595.84603.1762.2 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์20,006.173,922.8080.4 %5.0299.620.9599.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,244.261,116.3450.3 %5.0346.59237.5031.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์568,365.6348,158.6891.5 %5.04,256.01520.3287.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน53,608.724,000.0092.5 %5.0874.26866.850.8 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี38,917.066,236.6984.0 %5.0821.3094.3588.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล32,072.729,650.0069.9 %5.0942.76578.5638.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,922.9115,531.00-42.2 %0.01,660.10578.8265.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 7,491.092,627.0064.9 %5.0855.72556.3535.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,350.12743.0068.4 %5.0495.69158.1168.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์14,178.369,321.0034.3 %5.04,187.973,174.4324.2 %5.0
รวม 1,209,465 410,279 66.08 % 69,386 23,754 65.77 %