สรุปผลประเมินจังหวัดนครศรีธรรมราช เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,544.50996.0060.9 %5.0538.64169.5868.5 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช54,996.6615,160.0072.4 %5.0536.54113.0078.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช9,819.016,757.2031.2 %5.065.6747.2728.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช7,847.042,109.0073.1 %5.057.68160.55-178.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช2,975.502,016.0032.2 %5.0728.80101.6486.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช3,721.691,740.0053.2 %5.0785.85117.3785.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช22,011.834,806.2078.2 %5.03,933.57782.8080.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0462.3642.7590.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี3,612.30176.0095.1 %5.0204.8365.1068.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,765.92216.0094.3 %5.0197.0167.8865.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง3,622.26726.0080.0 %5.0462.0326.8794.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน3,671.18114.0096.9 %5.0273.4161.8077.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,754.41523.0086.1 %5.0246.1475.8869.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด3,794.75470.0087.6 %5.0353.5374.6778.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา3,580.19517.0085.6 %5.0246.3638.6284.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง4,339.461,736.4060.0 %5.0527.7537.4392.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน3,443.46153.0095.6 %5.0274.8036.8186.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,425.36247.0092.8 %5.0369.0538.0389.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง3,973.29694.0082.5 %5.0278.8675.0573.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์5,016.77442.0091.2 %5.0234.0040.8982.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล3,873.49136.0896.5 %5.0383.33113.9770.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม3,424.04420.0087.7 %5.0388.1552.2286.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร3,440.90772.0077.6 %5.0318.0044.6985.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา3,670.78558.0084.8 %5.0296.7454.8281.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,402.91457.0086.6 %5.0270.1452.1280.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง3,400.87416.0087.8 %5.0246.620.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,690.63292.0092.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม3,478.05373.0089.3 %5.0211.8575.7464.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหมไม่ครบ373.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ75.74ประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช5,367.084,807.1010.4 %5.0804.870.9599.9 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล5,160.461,200.0076.7 %5.0604.94114.0081.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช6,158.276,772.97-10.0 %0.01,812.71727.7059.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา2,443.151,303.0046.7 %5.06,305.96282.1595.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง2,757.771,025.0062.8 %5.0718.66412.3042.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง2,827.821,551.0045.2 %5.0484.48304.9537.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0362.40274.5524.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0283.1381.1471.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช4,964.932,870.0042.2 %5.01,394.35881.5536.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,100.811,000.0067.8 %5.0918.96278.5469.7 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1515,334.8122,669.78-47.8 %0.04,471.234,005.2510.4 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,559.721,461.0059.0 %5.01,533.47214.2986.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช4,210.85947.0077.5 %5.01,261.26606.3451.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,447.234,248.06-23.2 %0.01,014.042,275.44-124.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช3,232.513,704.97-14.6 %0.0719.94230.6468.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช5,827.673,347.7442.6 %5.02,040.892,046.35-0.3 %0.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช3,810.092,380.0037.5 %5.01,139.6050.3595.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช11,202.509,192.1017.9 %5.01,307.8046.2596.5 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช122,009.89151,243.00-24.0 %0.0721.88530.2026.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 8,901.5712,625.99-41.8 %0.03,547.333,492.801.5 %0.5
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,620.822,200.0039.2 %5.01,014.04285.0071.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)3,621.801,469.1959.4 %5.0976.01185.9480.9 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช3,097.06980.0068.4 %5.081.4687.44-7.3 %0.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,746.38879.0049.7 %5.068.4347.5030.6 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,746.38370.0078.8 %5.080.9375.816.3 %3.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช3,706.981,143.0069.2 %5.01,051.700.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,787.701,400.0049.8 %5.0626.1794.3584.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,991.741,630.0045.5 %5.0785.4863.3091.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช6,925.8023,894.00-245.0 %0.02,021.522,560.65-26.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช7,921.465,516.0030.4 %5.01,603.54964.6239.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช3,699.212,310.0037.6 %5.01,128.14326.2671.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช8,912.689,000.00-1.0 %0.01,603.53142.5091.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช3,883.68200.0094.9 %5.01,128.14285.0074.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช3,868.604,149.39-7.3 %0.01,090.18386.1864.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช4,425.422,211.0050.0 %5.01,337.31320.8576.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช5,044.342,811.0044.3 %5.01,447.50317.4978.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช6,725.834,111.4038.9 %5.0937.980.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช13,925.144,026.4571.1 %5.0546.67166.6569.5 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 167,103.06110,000.0034.2 %5.02,374.08280.0088.2 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 37,632.66264,315.13-602.4 %0.0882.20391.2255.7 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช6,218.184,241.0031.8 %5.0530.98172.8267.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,621.45900.0065.7 %5.0576.66126.3578.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช5,059.853,405.0032.7 %5.01,223.23701.9642.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,122.161,412.4054.8 %5.0785.84216.7372.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช2,313.621,000.0056.8 %5.0709.4295.0086.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,339.572,319.0030.6 %5.0976.02202.3579.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช8,985.983,002.0066.6 %5.03,773.12714.2081.1 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช4,266.974,345.02-1.8 %0.01,063.55270.7574.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช32,012.312,965.1490.7 %5.01,133.53101.8891.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 129,081.8910,527.3263.8 %5.0906.48467.2848.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 224,920.028,688.7265.1 %5.01,669.53780.2653.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 321,286.365,981.8571.9 %5.02,575.99782.3569.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 14,502.2610,693.6926.3 %5.01,340.27539.9859.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช22,902.9512,467.0045.6 %5.02,834.28712.2374.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช5,887.441,000.0083.0 %5.0289.6290.0068.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช16,245.409,034.4344.4 %5.0251.38308.67-22.8 %0.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล18,432.9457.3299.7 %5.0579.44267.4253.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช82,332.2440,000.0051.4 %5.01,752.69185.0089.4 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช44,399.743,500.0092.1 %5.01,329.18285.0078.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล673,339.8124,769.0096.3 %5.0796.29183.3977.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช148,078.5040,728.0072.5 %5.01,139.80541.7552.5 %5.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช78,410.921,455.0098.1 %5.0917.9663.3093.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช428,801.4434,589.1291.9 %5.01,109.081,053.805.0 %2.5
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช20,435.0815,464.0024.3 %5.0924.65127.4486.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช43,729.8419,000.0056.6 %5.0888.35220.0075.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร39,022.5016,471.1957.8 %5.0957.38952.190.5 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี21,415.727,682.0064.1 %5.0766.38262.8465.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง149,573.4727,000.0081.9 %5.01,388.06623.0155.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช18,315.4021,743.78-18.7 %0.02,511.641,183.6452.9 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช26,921.149,119.0266.1 %5.08,448.451,313.4584.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช102,390.3543,104.0057.9 %5.02,084.77408.5080.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 3,644.813,939.92-8.1 %0.01,090.11714.3534.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช2,875.271,028.0064.2 %5.0766.83151.4280.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช40,674.6630,000.0026.2 %5.05,603.116,098.02-8.8 %0.0
รวม 2,831,561 1,139,620 59.75 % 118,819 47,324 60.17 %