สรุปผลประเมินจังหวัดกระบี่ เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่2,489.551,073.0056.9 %5.0412.17108.9073.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.055.80212.08-280.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่2,958.651,285.0056.6 %5.0386.84220.0043.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,417.201,872.0045.2 %5.0659.410.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่9,381.089,573.00-2.0 %0.02,085.58608.6070.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่4,500.281,108.0075.4 %5.0308.61174.2043.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก3,901.08380.0090.3 %5.0330.1229.6591.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง3,757.15400.0089.4 %5.0202.090.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม3,734.82622.0083.3 %5.0313.93113.6263.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม3,744.29330.0091.2 %5.0289.3790.6868.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา3,754.24424.0088.7 %5.0328.4350.8484.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา3,697.03438.0088.2 %5.0420.3839.9990.5 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่4,544.185,003.10-10.1 %0.0792.4061.7592.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่3,074.402,648.1913.9 %5.0659.38335.2649.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่4,113.081,324.0967.8 %5.0343.58152.7555.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,290.74717.0068.7 %5.0369.40368.910.1 %0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่3,814.541,719.0054.9 %5.0925.6032.3096.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่3,332.972,521.0024.4 %5.0697.41460.7233.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่2,961.201,576.0046.8 %5.0659.38193.0470.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,134.711,252.0060.1 %5.0773.38414.1746.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่3,869.652,350.8839.2 %5.0944.621,033.60-9.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่1,896.291,727.108.9 %4.0472.96194.7558.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่4,548.483,215.5629.3 %5.01,267.95796.1837.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)3,721.291,603.0056.9 %5.0685.72195.6471.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่4,206.291,051.3175.0 %5.01,096.74456.0058.4 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่636,221.63304,498.1952.1 %5.03,928.33286.2192.7 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่4,725.571,702.8964.0 %5.0811.50288.8064.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 8,197.284,020.0051.0 %5.093.1284.988.7 %4.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,281.67954.0070.9 %5.0754.47129.5182.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่2,785.391,163.0058.2 %5.0545.18164.1169.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,359.602,549.0024.1 %5.0735.44403.0845.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่4,117.201,770.0057.0 %5.01,039.70413.2560.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่4,436.223,825.0013.8 %5.01,172.81335.1371.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่5,163.042,355.0054.4 %5.0792.49164.0179.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่13,353.5511,159.8016.4 %5.01,343.97112.1091.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่2,835.682,143.0024.4 %5.0640.36235.6063.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่3,537.593,094.3112.5 %5.0811.50198.1075.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่3,170.262,222.0029.9 %5.0659.38148.4777.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่3,646.371,302.0064.3 %5.0849.54243.8371.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่4,152.602,704.0034.9 %5.0602.33180.8270.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่10,961.312,497.0077.2 %5.0697.42107.1484.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่59,810.4823,582.0060.6 %5.01,220.06456.0062.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่3,017.471,830.0039.4 %5.0564.30112.4080.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่3,742.472,930.0021.7 %5.0887.57311.6064.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่3,091.451,620.0047.6 %5.0621.40341.3145.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่4,535.964,187.317.7 %3.5887.58378.1057.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่3,263.811,770.0045.8 %5.0697.41413.2540.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่10,166.524,580.2454.9 %5.03,017.36396.9086.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่38,980.099,828.1874.8 %5.01,724.47771.3155.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,578.562,419.9556.6 %5.0408.83316.3522.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่62,323.9850,117.0019.6 %5.01,243.13312.5574.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่22,340.5533,156.00-48.4 %0.0797.12420.4447.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่16,068.1113,327.1217.1 %5.0648.77281.7356.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม18,036.9410,472.0041.9 %5.0587.89138.6076.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก19,821.5420.0599.9 %5.0660.66427.8735.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่31,111.323,825.0087.7 %5.012,280.061,387.0088.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 3,124.492,588.1117.2 %5.0618.52417.8832.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,656.44878.0066.9 %5.0450.20139.7069.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่13,110.191,100.0091.6 %5.03,148.13253.0092.0 %5.0
รวม 1,125,569 560,403 50.21 % 61,422 17,117 72.13 %