สรุปผลประเมินจังหวัดพังงา เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา2,383.38644.0073.0 %5.0376.7286.3677.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา31,564.2323,548.1025.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา7,444.594,275.6742.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา3,004.953,094.50-3.0 %0.0547.87271.2250.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา3,234.031,229.0062.0 %5.0623.9368.1489.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา10,283.1612,228.00-18.9 %0.01,726.86429.1775.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา4,976.76656.0086.8 %5.0228.4668.7369.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว387.75321.0017.2 %5.0456.020.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง3,913.11254.0093.5 %5.0256.1412.2795.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง3,930.90384.0090.2 %5.0188.0758.5268.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า4,002.72335.7091.6 %5.0356.4338.5389.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด3,997.14337.0091.6 %5.0209.2048.3076.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง4,464.72525.0088.2 %5.0321.500.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา4,133.224,183.00-1.2 %0.0833.14584.2529.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่าไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา14,516.166,170.0057.5 %5.0871.14103.7488.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา4,194.871,526.0163.6 %5.0890.16275.5069.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,454.381,112.0067.8 %5.0604.95167.8272.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา2,860.921,214.0057.6 %5.0566.92231.9059.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,494.042,220.0036.5 %5.0833.14411.8050.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา4,133.373,565.0013.8 %5.0916.23338.2063.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา4,215.482,372.4043.7 %5.01,137.36516.1554.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา2,966.631,006.0066.1 %5.0566.92147.5874.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา4,552.7310,796.44-137.1 %0.01,061.30287.6572.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา3,275.732,917.6410.9 %5.0700.00134.9380.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 1,619.25652.0059.7 %5.059.8937.5637.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา3,190.56750.0076.5 %5.0719.0175.6789.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา2,711.85583.0078.5 %5.0509.84390.2423.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา3,263.162,202.4032.5 %5.0642.98264.0158.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา25,209.5642,432.72-68.3 %0.09,390.311,137.3687.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา4,122.543,484.0015.5 %5.01,099.33609.7044.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา4,390.292,043.0053.5 %5.0700.00312.4855.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา4,241.765,437.32-28.2 %0.0703.85111.4184.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา10,731.511,835.0082.9 %5.0642.95492.1023.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,356.012,605.5222.4 %5.0776.09528.2931.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา7,298.763,022.0058.6 %5.0719.01271.6462.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา3,795.661,672.0055.9 %5.0700.03245.1065.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา2,682.422,761.20-2.9 %0.0418.2919.0295.5 %5.0
สพ.พังงา10,852.801,466.0086.5 %5.0700.03280.0560.0 %5.0
รจจ.พังงา 85,953.74102,375.00-19.1 %0.0905.61570.0837.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา2,832.72760.0073.2 %5.0414.76238.2142.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา11,630.102,298.0080.2 %5.01,004.25454.1954.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา3,980.371,027.0074.2 %5.0642.98190.9570.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา3,618.484,164.70-15.1 %0.0722.75299.6958.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,277.051,385.0057.7 %5.0738.03109.7585.1 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา11,843.1910,710.359.6 %4.52,563.56444.8182.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา23,202.167,996.0165.5 %5.01,591.63363.4377.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง22,213.318,017.8163.9 %5.01,595.10247.5784.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา8,042.664,007.0650.2 %5.0327.71330.32-0.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา50,494.5861,491.90-21.8 %0.01,027.43386.5762.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา17,659.4819,025.44-7.7 %0.0548.25862.21-57.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง25,244.2911,848.0053.1 %5.0653.03368.1743.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า33,729.6313,635.0059.6 %5.0669.29247.2363.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา13,949.7614,292.95-2.5 %0.01,567.521,556.390.7 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,264.871,532.0053.1 %5.0632.12894.28-41.5 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,474.16724.0070.7 %5.0414.79235.9743.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา14,254.568,928.0037.4 %5.03,852.923,009.3121.9 %5.0
รวม 560,516 430,079 23.27 % 51,926 19,866 61.74 %