สรุปผลประเมินจังหวัดภูเก็ต เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต2,997.76792.0073.6 %5.0344.52144.8857.9 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.11469.75-410.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต18,829.039,032.1052.0 %5.063.33111.18-75.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต3,520.3615,802.00-348.9 %0.0572.7178.2786.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต3,144.921,184.0062.4 %5.0458.6238.4991.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต27,539.9417,419.0836.7 %5.03,082.82778.1374.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 113,080.983,060.0076.6 %5.0401.5753.4486.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 25,186.072,027.0060.9 %5.0382.5555.7785.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้4,634.541,294.0072.1 %5.0367.395.7098.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง4,650.661,152.0075.2 %5.0390.2695.0075.7 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต6,480.314,156.0035.9 %5.0591.7340.4893.2 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0903.6987.0190.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,268.145,920.00-38.7 %0.0781.89466.4540.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต6,251.721,623.0074.0 %5.01,124.16141.2087.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต4,110.831,610.0060.8 %5.0838.94336.5859.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,292.262,114.0035.8 %5.0420.5872.8082.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต3,025.581,201.0060.3 %5.0325.50230.7829.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,233.622,101.0035.0 %5.0477.63346.2227.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,703.861,958.00-14.9 %0.0342.3182.6175.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต4,027.091,971.0051.1 %5.0743.86179.4675.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต3,109.242,118.0031.9 %5.0420.58122.3570.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต6,560.3519,240.00-193.3 %0.01,409.42144.2789.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)3,801.824,074.00-7.2 %0.0743.86308.2758.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต3,831.983,412.0011.0 %5.0724.84131.1881.9 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก19,997.2512,251.9238.7 %5.0242.85166.0431.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 1,683.38320.0081.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,418.801,379.0059.7 %5.0572.710.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต2,936.411,193.1059.4 %5.0363.5482.6177.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต4,052.343,320.0018.1 %5.0762.87201.7073.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต5,608.4021,183.36-277.7 %0.01,200.241,165.852.9 %1.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต5,156.95822.0084.1 %5.01,276.30594.1453.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต4,032.251,033.0074.4 %5.0819.13104.0087.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต5,274.3313,555.80-157.0 %0.01,143.1963.6894.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต2,997.131,664.0044.5 %5.0382.55290.7024.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต3,761.513,461.528.0 %4.0610.74127.3079.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต3,756.671,312.0065.1 %5.0705.8252.7492.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต3,295.931,810.0045.1 %5.0477.63234.7950.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต3,541.044,192.00-18.4 %0.0591.7371.0088.0 %5.0
สพ.ภูเก็ต10,204.134,327.0057.6 %5.0347.70115.2466.9 %5.0
รจจ.ภูเก็ต 67,236.21112,475.10-67.3 %0.0916.14904.721.2 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต2,647.531.00100.0 %5.0268.46247.357.9 %3.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,680.512,712.0026.3 %5.0629.76156.6675.1 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต4,506.187,408.26-64.4 %0.0895.98345.3961.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต4,050.922,125.0047.5 %5.0819.92113.0686.2 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 2,758.211,059.0061.6 %5.0258.27120.8653.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต3,134.732,494.3820.4 %5.0420.58334.9520.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต44,456.3011,999.0073.0 %5.0639.83266.8158.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต2,895.932,458.7115.1 %5.0263.96122.0053.8 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง34,820.9722,440.0035.6 %5.0302.87380.00-25.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต42,719.3635,152.0017.7 %5.0640.16168.5073.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต150,470.5341,709.0072.3 %5.0478.63210.1556.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต17,281.6015,156.0012.3 %5.0355.6842.9487.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต12,720.9815,036.00-18.2 %0.01,001.18461.3653.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 3,447.073,442.000.1 %0.5477.63295.8038.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,556.38577.0077.4 %5.0230.4296.9457.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต36,581.0812,240.0066.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
รวม 652,962 463,569 29.01 % 34,101 12,058 64.64 %