สรุปผลประเมินจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี4,385.0715,160.00-245.7 %0.01,725.76172.0090.0 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,416.77124.0097.2 %5.0216.9245.6079.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี59,583.5353,581.6410.1 %5.0263.55587.18-122.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี18,727.4915,128.6419.2 %5.085.80108.28-26.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย6,340.771,941.4069.4 %5.070.7160.0515.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี4,094.8813,854.00-238.3 %0.01,340.99342.0074.5 %5.0
สำนักงานคลังเขต 83,579.802,262.0036.8 %5.0766.9360.3992.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,912.0477.0097.4 %5.0844.6631.7496.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1112,907.733,155.5875.6 %5.04,634.88205.7595.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี18,752.7015,796.4615.8 %5.02,750.09949.0765.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 213,512.286,404.4452.6 %5.01,761.25252.0185.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี4,459.891,651.0063.0 %5.0216.52109.3349.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน5,461.361.00100.0 %5.0347.9356.9183.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์3,445.1661.0098.2 %5.0261.0260.8076.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,317.72251.0092.4 %5.0319.320.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง5,152.30569.0089.0 %5.0378.0438.1889.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ4,486.98261.0094.2 %5.0342.8665.7980.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ3,771.54817.0078.3 %5.0461.3357.0087.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก5,467.03274.0095.0 %5.0337.310.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา5,413.00595.0089.0 %5.0510.690.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร3,466.22384.0088.9 %5.0316.790.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา5,224.04241.0095.4 %5.0310.2539.2187.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี3,256.72251.0092.3 %5.0319.887.0697.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม5,407.08401.0092.6 %5.0243.0341.0983.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน3,462.82474.0086.3 %5.0234.7139.9083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม5,331.65217.0095.9 %5.0379.830.9099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย3,766.29531.0085.9 %5.0433.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน3,490.47577.0083.5 %5.0386.6670.4281.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม5,236.0693.0098.2 %5.0198.520.9599.5 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน10,427.065,414.0048.1 %5.0692.2670.3089.8 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย7,639.861.00100.0 %5.0601.280.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 84,752.559,202.44-93.6 %0.01,991.65879.7055.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี28,209.778,623.0069.4 %5.09,804.97578.5594.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ2,498.011.00100.0 %5.0381.87233.7038.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,543.021,656.0034.9 %5.0477.27189.0560.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ2,873.541,042.0063.7 %5.0627.75644.80-2.7 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,200.051,826.0042.9 %5.0521.66237.5054.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,850.591,214.0057.4 %5.0386.95121.6068.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,391.215,240.35-19.3 %0.01,301.01746.6542.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 103,100.631,594.2048.6 %5.08,035.9769.2299.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,135.821,090.0065.2 %5.0897.36323.0064.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,934.68639.0078.2 %5.0891.60274.6069.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,566.562,335.8034.5 %5.01,072.821,201.77-12.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,153.163,779.969.0 %4.51,425.96718.1549.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 114,458.613,974.1010.9 %5.01,943.54793.1859.2 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี40,800.007,021.9982.8 %5.01,779.892,233.83-25.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,350.513,223.32-37.1 %0.0606.24149.1575.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,432.521,326.0070.1 %5.01,643.301,126.8831.4 %5.0
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,668.012,604.0044.2 %5.01,374.03256.8981.3 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 83,430.062,220.0035.3 %5.01,495.48259.3082.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,535.0018,323.00-231.0 %0.01,624.29459.8071.7 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี155,881.81227,148.34-45.7 %0.0996.34950.004.7 %2.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)7,800.907,008.4410.2 %5.02,633.27221.3591.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,138.061,645.0047.6 %5.01,057.16178.6083.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)3,803.935,534.40-45.5 %0.01,512.79298.8680.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)10,052.108,242.0618.0 %5.04,148.022.8599.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 108,061.915,480.8532.0 %5.03,368.962,652.4021.3 %5.0
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี6,497.544,623.0028.8 %5.0110.5623.9078.4 %5.0
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,276.13440.0065.5 %5.076.810.9598.8 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,719.41605.0264.8 %5.089.6174.1017.3 %5.0
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)2,810.24786.0072.0 %5.092.31950.00-929.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,751.521,161.0069.1 %5.01,243.9620.9098.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,970.651,136.0061.8 %5.0882.65273.6069.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,539.003,033.0014.3 %5.0701.21346.7550.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี8,892.6948,307.00-443.2 %0.02,502.381,624.1035.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,945.521,151.0085.5 %5.01,320.03388.4870.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,995.492,045.0031.7 %5.0901.69237.5073.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,257.2711,114.80-53.2 %0.02,080.68107.3994.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี13,105.3941,092.85-213.6 %0.02,377.412,617.25-10.1 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี11,134.072,205.0080.2 %5.01,434.131,586.50-10.6 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,458.233,827.00-10.7 %0.01,091.85293.5573.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,669.992,143.0041.6 %5.01,205.94224.2081.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,325.624,578.00-5.8 %0.01,396.12336.3075.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,471.794,022.6810.0 %5.0920.72181.4580.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 23,910.6420,548.9914.1 %5.0832.15221.2373.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี8,059.5011,508.00-42.8 %0.0595.18264.9455.5 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี68,342.5557,971.6915.2 %5.01,498.96938.2437.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 813,197.7813,800.00-4.6 %0.02,429.03672.4572.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,269.843,460.0044.8 %5.0787.59105.4086.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,344.694,194.0021.5 %5.01,810.13521.5571.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี27,381.071.00100.0 %5.0833.92226.1672.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,074.112,094.0048.6 %5.0958.73160.3483.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,183.427,951.92-149.8 %0.01,624.30197.6087.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,729.405,859.00-57.1 %0.0958.741,258.75-31.3 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,711.132,064.8056.2 %5.0623.96685.97-9.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)51,514.878,781.6983.0 %5.05,118.79152.0097.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 112,871.426,244.9551.5 %5.01,151.52191.9083.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 251,417.129,298.0081.9 %5.02,169.19589.3472.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 323,375.4215,718.2932.8 %5.01,706.35343.2179.9 %5.0
สอนคนตาบอดภาคใต้11,081.837,869.7329.0 %5.0389.90238.0039.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,109.552,962.5727.9 %5.0303.96127.3058.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี198,913.4465,067.0067.3 %5.01,254.25296.4076.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ไม่ครบ9,844.40ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ323.67ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี114,016.755,317.3695.3 %5.01,111.22296.4073.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี16,102.0422,247.00-38.2 %0.0989.40843.1014.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี33,305.2114,303.0057.1 %5.0816.4067.4591.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา45,439.6217,900.0060.6 %5.01,015.02315.7368.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ41,854.8615,180.0063.7 %5.01,000.42163.2283.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี57,910.6122,543.6461.1 %5.022,926.961,743.7692.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี26,867.0622,231.0017.3 %5.01,162.46207.1282.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 112,754.401.00100.0 %5.01,266.29107.2891.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3,330.492,240.0032.7 %5.0706.52480.7032.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)4,704.137,680.00-63.3 %0.01,541.31213.9686.1 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,363.00876.0062.9 %5.0492.250.9099.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,516.01454.0082.0 %5.0695.86163.0476.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี22,403.4816,779.0025.1 %5.07,438.684,651.0237.5 %5.0
รวม 1,554,395 997,962 35.80 % 158,391 45,010 71.58 %