สรุปผลประเมินจังหวัดระนอง เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,359.63699.1070.4 %5.0347.66106.5469.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง115,048.5534,682.1669.9 %5.0796.25132.2183.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง2,909.111,550.9046.7 %5.0537.8263.0988.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง2,836.791,076.6062.0 %5.0537.8252.8290.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง12,992.1010,794.0016.9 %5.01,925.98527.6372.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง3,914.99598.0084.7 %5.0260.7860.3976.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี3,795.82175.0095.4 %5.0337.2595.0071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์3,733.19370.0090.1 %5.0321.1448.4584.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น3,661.52191.0094.8 %5.0239.550.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง10,639.279,877.977.2 %3.51,089.28176.0083.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง3,864.914,049.49-4.8 %0.0956.17344.9763.9 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,451.89447.0081.8 %5.0458.67115.9074.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง3,930.931,911.3051.4 %5.0727.99502.3331.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง2,986.301,129.2062.2 %5.0613.92189.2069.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง2,895.641,127.1061.1 %5.0575.86262.4854.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง3,010.51874.0071.0 %5.0575.85324.5143.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,506.531,738.0030.7 %5.0442.81123.3772.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,805.34932.0075.5 %5.0918.17430.2953.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)3,042.41279.0090.8 %5.0632.9150.0992.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง11,730.825,347.5054.4 %5.01,052.48102.8290.2 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง49,931.2831,211.0037.5 %5.0368.73603.00-63.5 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง3,326.731,226.0063.1 %5.0472.59339.2328.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 3,689.502,771.0024.9 %5.062.3247.3024.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง3,031.551,213.2060.0 %5.0632.9066.8089.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,716.31915.2066.3 %5.0499.79224.8955.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง3,399.382,177.0036.0 %5.0613.88250.8059.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง7,339.0325,850.79-252.2 %0.01,247.631,007.6319.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง3,754.494,672.30-24.4 %0.0937.15195.3479.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง3,033.921,333.0056.1 %5.0632.90122.5280.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง3,668.525,475.88-49.3 %0.0804.04182.7677.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง3,020.191,692.5044.0 %5.0575.85339.4741.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง2,860.163,619.60-26.6 %0.0537.82425.4720.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง2,986.252,009.6032.7 %5.0461.66140.2869.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง4,279.861,413.0067.0 %5.0670.93103.4584.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง2,690.441,214.1054.9 %5.0442.7470.0484.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง37,494.572,051.0094.5 %5.012,023.48207.3498.3 %5.0
รจจ.ระนอง 921,940.5619,938.9497.8 %5.08,910.72420.5995.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,404.04487.5079.7 %5.0366.6753.8585.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง7,386.443,445.0053.4 %5.01,355.50594.6156.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง3,084.151,105.0064.2 %5.0651.93131.1079.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง2,953.853,795.01-28.5 %0.0575.85201.6465.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง3,075.312,123.7030.9 %5.0470.12326.3730.6 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง3,271.702,367.9727.6 %5.0575.85171.0070.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง16,345.1210,541.9935.5 %5.02,639.78483.5681.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง3,885.932,832.0027.1 %5.0288.55591.85-105.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง26,759.5720,366.0023.9 %5.0779.09261.8466.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง9,668.558,706.3910.0 %5.0489.53389.6020.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี9,268.506,184.0033.3 %5.0582.0092.6884.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง8,575.5915,009.52-75.0 %0.01,448.21735.3049.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,313.321,822.0045.0 %5.0746.99535.8028.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง2,869.661,349.0053.0 %5.0423.72112.2573.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง15,263.111,841.2387.9 %5.03,091.435,587.41-80.7 %0.0
รวม 1,379,404 268,610 80.53 % 57,729 18,725 67.56 %