สรุปผลประเมินจังหวัดชุมพร เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,508.05438.0082.5 %5.0543.46127.6676.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร16,514.858,676.0047.5 %5.071.76100.38-39.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร2,944.482,693.008.5 %4.0733.64158.2178.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร2,675.53864.0067.7 %5.0619.5275.2087.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร18,555.075,296.4071.5 %5.01,893.59427.5077.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร4,038.95846.0079.1 %5.0314.8514.2595.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ3,690.24217.0094.1 %5.0297.5037.8987.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,539.4684.0097.6 %5.0257.7527.5589.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน8,001.06593.0092.6 %5.0492.7891.0481.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม3,415.28251.0092.7 %5.0387.4565.4383.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,306.6868.0097.9 %5.0478.986.7698.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,434.02380.0088.9 %5.0324.4367.3679.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก3,434.36435.0087.3 %5.0322.0946.0785.7 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร3,186.886,210.00-94.9 %0.0714.85128.7282.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร10,032.153,890.0061.2 %5.01,113.94660.6340.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร1,785.201,006.0043.6 %5.01,056.89906.6714.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร2,764.81524.0081.0 %5.0657.55171.6773.9 %5.0
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1422,683.194,474.8980.3 %5.08,685.033,202.0063.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร2,637.761,574.0040.3 %5.0657.55190.0071.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร4,591.301,423.5069.0 %5.01,270.151,193.206.1 %3.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร1,778.852,101.80-18.2 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,818.161,408.0063.1 %5.01,132.98782.8530.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร3,714.081,548.0058.3 %5.0815.06252.5469.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร4,619.756,708.30-45.2 %0.01,266.06603.2252.4 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร54,270.9935,554.0034.5 %5.0586.58547.006.7 %3.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร3,059.681,216.0060.3 %5.0790.66148.6281.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,123.834,535.00-10.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.7060.405.2 %2.5
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,097.56427.0086.2 %5.0809.68170.1779.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร2,713.03155.0094.3 %5.0638.56244.8761.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร2,917.503,053.00-4.6 %0.0809.68346.5757.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร31,156.1844,660.95-43.3 %0.03,167.691,106.9865.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร5,682.721,423.5075.0 %5.01,418.22922.0335.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,015.041,222.0059.5 %5.0771.6592.9188.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร6,310.7110,971.12-73.8 %0.01,418.1956.1796.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร1,339.771,456.00-8.7 %0.0771.65280.9563.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร3,068.401,407.5054.1 %5.0790.69301.9861.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร3,097.841,301.0058.0 %5.0809.680.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,059.49729.0076.2 %5.0454.62163.1064.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,044.221,605.0047.3 %5.0619.5238.5193.8 %5.0
สพ.ชุมพร10,275.292,178.0078.8 %5.0752.63238.2168.3 %5.0
รจจ.ชุมพร 39,400.8926,925.0031.7 %5.0878.71191.2878.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,427.76426.0082.5 %5.0467.3955.7388.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร2,923.482,291.0021.6 %5.0511.71255.5550.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร2,833.82766.0073.0 %5.0676.59171.9574.6 %5.0
สปส.จ.ชุมพร3,941.914,142.00-5.1 %0.0925.19271.7070.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร2,717.32704.0074.1 %5.0638.56257.8859.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร5,047.852,020.0060.0 %5.01,196.3048.0196.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร6,662.621,768.8073.5 %5.0783.22294.5062.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 137,474.976,036.0083.9 %5.01,984.90197.0190.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 215,213.646,817.4355.2 %5.01,388.93243.2082.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ชุมพรปัญญานุกูล55,730.328,982.5583.9 %5.0483.62127.2173.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร143,700.9537,687.0073.8 %5.01,044.09469.3055.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร15,378.107,179.9653.3 %5.0734.21315.9257.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน39,646.5011,496.0071.0 %5.0814.2859.3092.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร17,093.3517,894.00-4.7 %0.02,617.67396.0084.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 4,638.291,803.0061.1 %5.0828.70434.5447.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร2,387.40262.0089.0 %5.0486.43155.2568.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร22,830.027,468.0067.3 %5.04,154.153,844.657.5 %3.5
รวม 697,952 308,273 55.83 % 59,396 21,845 63.22 %