สรุปผลประเมินจังหวัดลพบุรี เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีไม่ครบ869.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ167.04ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี3,802.204,928.00-29.6 %0.0833.64159.3180.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี2,959.791,122.0062.1 %5.0719.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี9,492.258,661.008.8 %4.02,993.69575.0580.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี4,519.251,891.0058.2 %5.0283.9678.1172.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล5,577.56516.0090.7 %5.0467.3482.1182.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง3,581.90471.0086.9 %5.0311.4948.9684.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่3,612.16294.0091.9 %5.0312.8546.4985.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม3,970.45464.0088.3 %5.0255.1144.0082.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง3,397.66576.0083.0 %5.0137.190.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง3,464.05362.0089.5 %5.0400.4040.0690.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง3,852.43208.0094.6 %5.0299.1237.4887.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ9,695.63332.0096.6 %5.0275.715.5798.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์4,006.68452.0088.7 %5.0279.815.0098.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ3,657.9825.0099.3 %5.0403.998.1898.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 2,646.304,724.59-78.5 %0.0586.43357.5539.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี3,650.791,278.0065.0 %5.01,042.84422.5859.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 73,588.012,743.4723.5 %5.01,312.73259.6580.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรีไม่ครบ1,727.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ265.63ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานชลประทานที่ 1029,599.3321,353.0027.9 %5.012,047.303,138.2074.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี3,775.661,592.0057.8 %5.0928.75248.4073.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี1,938.261,265.3134.7 %5.0522.70141.0873.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี12,995.0210,306.0620.7 %5.01,309.04646.5450.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1110,836.3413,014.00-20.1 %0.03,905.783,140.2519.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,314.61780.0066.3 %5.0453.3459.8386.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี2,574.36572.0077.8 %5.0567.42253.6755.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี3,366.603,167.105.9 %2.5871.69485.6544.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรี4,757.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,423.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี4,292.641,985.0053.8 %5.01,328.08188.7185.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี13,245.834,802.3063.7 %5.01,822.49157.1791.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรีไม่ครบ1,626.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ313.23ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี3,170.101,710.0046.1 %5.0833.66330.6060.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,135.372,752.0012.2 %5.0776.62162.3579.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี4,869.521,713.6064.8 %5.01,080.88128.9188.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี4,648.533,072.7533.9 %5.0757.6055.9092.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี10,299.701,498.8985.4 %5.0757.60142.5081.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี17,673.1014,119.0020.1 %5.01,829.51277.6584.8 %5.0
รจก.ลพบุรี 62,539.5740,313.0035.5 %5.01,096.70499.5454.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี2,480.38932.0062.4 %5.0529.41134.8874.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,133.241,693.0646.0 %5.0757.60355.8053.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี2,824.901,031.0063.5 %5.0681.54322.9352.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรีไม่ครบ5,383.56ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ114.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี3,856.186,548.44-69.8 %0.01,501.59614.3559.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี3,692.635,014.01-35.8 %0.0985.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 117,802.7611,101.7937.6 %5.01,244.89439.4464.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 226,374.387,201.0072.7 %5.03,233.25572.9382.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 61,490.067,550.92-406.8 %0.0449.85526.14-17.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง42,786.0313,948.0067.4 %5.0763.88481.6436.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาลไม่ครบ47,624.07ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ22.00ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 2,488.151,271.4348.9 %5.01,186.390.00100.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี111,896.7356,540.0049.5 %5.02,036.45153.7692.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี12,167.955,794.0052.4 %5.0577.79291.7549.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีไม่ครบ6,445.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ288.23ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีไม่ครบ16,960.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,170.40ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 3,357.382,467.0026.5 %5.0871.6978.6891.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี2,705.64856.1968.4 %5.0624.49307.0450.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี19,804.0534,212.50-72.8 %0.03,637.0911,409.51-213.7 %0.0
รวม 523,610 309,225 0.00 % 57,858 27,916 0.00 %