สรุปผลประเมินจังหวัดสงขลา เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้3,079.002,866.206.9 %3.01,488.4568.9495.4 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 660,310.673,902.0093.5 %5.0225.59554.80-145.9 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา3,435.49222.0093.5 %5.0585.51364.8537.7 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา58,812.6424,062.0059.1 %5.0204.29184.759.6 %4.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา24,539.798,613.4064.9 %5.0102.12355.29-247.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา5,490.0511,628.00-111.8 %0.01,384.20226.8183.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา3,068.721,856.8139.5 %5.0756.650.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1226,777.3739,123.42-46.1 %0.08,271.78135.8598.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 115,408.7620,018.73-29.9 %0.03,781.571,018.5673.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,009.43638.4087.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 14,775.951,566.0067.2 %5.0420.46109.2574.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0449.5341.8090.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม3,592.94389.0089.2 %5.0201.5768.4066.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ3,680.43499.0086.4 %5.0332.61104.5068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,693.61307.0091.7 %5.0223.3857.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,507.31209.0094.0 %5.0298.80104.5065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง3,706.88302.0091.9 %5.0194.4941.8078.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0289.1353.5281.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,158.92805.0080.6 %5.0525.26112.4178.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด3,747.71506.0086.5 %5.0432.4946.5689.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา3,537.80282.0092.0 %5.0388.7476.0080.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ3,937.92418.0089.4 %5.0278.9062.7077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ3,687.18314.0091.5 %5.0246.3840.8583.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี3,849.57423.0089.0 %5.0338.3754.1784.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย3,595.33384.0089.3 %5.0460.0164.2686.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร3,645.25589.0083.8 %5.0283.0233.6188.1 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 48,385.7810,901.70-30.0 %0.01,638.121,836.89-12.1 %0.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์11,567.8617,308.00-49.6 %0.02,171.17415.0080.9 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา7,396.1354,502.00-636.9 %0.02,058.45360.4182.5 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา8,878.7915,088.69-69.9 %0.01,422.85161.5088.6 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,674.647,215.89-330.9 %0.0844.59262.0269.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 95,684.699,002.38-58.4 %0.02,050.641,189.4042.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา6,805.9712,294.00-80.6 %0.02,026.681,681.5517.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา5,221.141,496.1071.3 %5.01,213.06271.6977.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา3,816.841,033.0072.9 %5.0729.40870.83-19.4 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 115,695.993,745.4434.2 %5.01,545.11285.5081.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา4,933.523,395.0031.2 %5.0965.99392.7559.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1624,146.8747,625.31-97.2 %0.08,035.843,743.0053.4 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 93,467.201,260.0063.7 %5.01,291.52129.5890.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา3,255.322,210.0032.1 %5.0813.70255.5568.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา3,921.091,995.0049.1 %5.01,175.00666.9043.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,497.022,857.4036.5 %5.01,583.131,193.2124.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 124,813.463,784.6021.4 %5.01,823.96568.2268.8 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา11,329.328,757.9922.7 %5.01,594.68211.6086.7 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,186.784,121.311.6 %0.51,963.86775.7860.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา2,254.462,611.00-15.8 %0.0572.41666.98-16.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,561.933,189.0342.7 %5.01,783.541,185.3933.5 %5.0
ส.ป.ก. สงขลา3,779.362,191.2642.0 %5.01,042.47805.7222.7 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 93,677.651,477.0059.8 %5.01,349.52800.1640.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา17,181.3020,392.43-18.7 %0.02,721.55827.4569.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 18 10,582.829,954.885.9 %2.54,101.672,145.7047.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)5,850.0610,721.99-83.3 %0.02,125.10299.2585.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา3,773.821,941.0048.6 %5.01,098.96352.0768.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)3,008.883,236.50-7.6 %0.0968.78672.8030.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 12,655.7910,673.0015.7 %5.04,783.101,685.7664.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 811,556.159,053.0021.7 %5.03,912.303,039.2922.3 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก37,331.1825,851.6430.8 %5.0492.19367.1325.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.060.8537.0239.2 %5.0
สอต.สงขลา(สะเดา)1,346.20616.6054.2 %5.068.2874.52-9.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา3,741.491,248.0066.6 %5.0927.7754.5394.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา2,935.391,063.0063.8 %5.0699.62171.3875.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา3,430.713,015.0012.1 %5.01,000.39633.0536.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา7,056.027,414.73-5.1 %0.02,411.06818.2166.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา3,989.121,330.3366.7 %5.0585.87194.8666.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา9,556.7910,835.09-13.4 %0.03,095.64165.3794.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา22,467.5114,959.0033.4 %5.02,649.42968.5563.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา3,460.952,806.3918.9 %5.0927.79403.8556.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา3,886.302,013.0048.2 %5.01,098.9691.2091.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาไม่ครบ5,161.18ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา4,272.172,300.0046.2 %5.01,213.03356.7370.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา5,074.5113,176.00-159.7 %0.01,136.97154.0086.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา56,780.4123,874.0058.0 %5.0728.26115.0484.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา41,372.1519,272.0053.4 %5.0751.73250.0966.7 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา79,775.4167,252.0015.7 %5.01,371.60380.1772.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดสงขลา 50,581.95174,957.34-245.9 %0.01,029.99452.5756.1 %5.0
ทสญ.สงขลา 33,211.0516,791.7049.4 %5.0804.89484.2239.8 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา59,936.7075,903.00-26.6 %0.01,281.91593.6653.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 914,209.1213,182.487.2 %3.51,938.651,180.1039.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา2,663.801,058.0060.3 %5.0585.53168.2071.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา3,482.951,134.0067.4 %5.0927.79381.8458.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา24,644.5322,586.018.4 %4.01,796.25526.3070.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา3,883.921,235.0068.2 %5.011,808.11332.3097.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา5,970.576,228.76-4.3 %0.01,555.32533.9065.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา4,454.313,212.4927.9 %5.01,327.13299.2577.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา4,185.893,615.7213.6 %5.0922.98855.557.3 %3.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา4,890.307,457.37-52.5 %0.01,003.881,022.30-1.8 %0.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้4,887.195,720.00-17.0 %0.01,003.88150.5085.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 134,184.456,967.8279.6 %5.01,008.03456.0054.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 243,550.502,232.7494.9 %5.01,227.47323.0073.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 382,225.919,188.6388.8 %5.01,691.88883.9147.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)25,715.926,957.0672.9 %5.064,790.47531.8099.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา11,543.1910,458.009.4 %4.5460.55455.721.0 %0.5
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา15,210.819,532.6937.3 %5.0357.63178.8550.0 %5.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา16,596.1117,099.24-3.0 %0.0405.27304.6524.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่37,330.2440,056.86-7.3 %0.0944.031,673.25-77.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ30,547.0222,608.0026.0 %5.0877.72673.5623.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา30,164.3222,481.0025.5 %5.0918.79648.8529.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาไม่ครบ4,891.91ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ315.27ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร73,898.9145,751.0038.1 %5.0968.10449.3553.6 %5.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา27,084.4327,460.00-1.4 %0.0918.43445.6951.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไม่ครบ20,058.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ831.68ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ29,331.8216,002.0045.4 %5.0767.32184.9775.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้2,663.551,551.5541.7 %5.01,356.75175.5087.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา17,020.6530,790.94-80.9 %0.02,340.302,967.30-26.8 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา8,435.7511,929.00-41.4 %0.02,394.431,559.9534.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา46,635.5925,854.1144.6 %5.01,057.14372.1864.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 123,758.68946.0074.8 %5.01,191.75110.9290.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 3,764.713,108.4617.4 %5.0664.14649.232.2 %1.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,252.085,973.00-13.7 %0.01,793.7091.2094.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา3,730.254,775.49-28.0 %0.01,420.26275.1580.6 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,616.201,835.0029.9 %5.0430.2229.5693.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา2,708.80164.0093.9 %5.0604.54242.2559.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 945,406.1834,831.5023.3 %5.08,635.248,342.503.4 %1.5
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา23,531.702,886.3087.7 %5.03,239.735,543.00-71.1 %0.0
รวม 1,589,986 1,294,870 18.56 % 232,250 72,157 68.93 %