สรุปผลประเมินจังหวัดสตูล เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล1,876.88922.0050.9 %5.0392.65407.55-3.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล30,438.1513,031.3057.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล2,880.473,859.68-34.0 %0.0506.75293.5542.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล3,186.58964.0069.7 %5.0433.0360.4886.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล8,081.156,480.6419.8 %5.01,818.85377.1579.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล3,844.9944.0098.9 %5.0234.7457.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน3,610.96500.0086.2 %5.0167.7872.2057.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง3,664.77491.0086.6 %5.0258.6476.0070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ4,089.01403.0090.1 %5.0160.7376.0052.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู3,717.82624.0083.2 %5.0276.3276.0072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า3,694.17358.0090.3 %5.0336.6376.0077.4 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล11,667.037,905.7632.2 %5.0840.741,134.65-35.0 %0.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,342.343,616.0016.7 %5.0510.0784.5583.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,372.203,571.01-5.9 %0.0677.89283.1058.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล2,678.841,307.7051.2 %5.0411.67174.8057.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล4,914.461,944.0060.4 %5.01,324.44755.2543.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล3,040.741,136.0062.6 %5.0563.80132.3376.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล3,084.251,284.0058.4 %5.0525.77287.0045.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,629.431,679.0036.1 %5.0392.65672.60-71.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,252.454,071.004.3 %2.0922.52395.2057.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล4,245.571,874.0055.9 %5.01,001.17310.6569.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล3,230.241,030.0068.1 %5.0601.83262.2056.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,153.978,886.37-113.9 %0.0979.28187.1580.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,304.582,100.0036.5 %5.0658.88156.7576.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,154.17483.0077.6 %5.045.0474.85-66.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล3,253.86744.0077.1 %5.0658.8746.6792.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล2,953.761,037.5064.9 %5.0525.77229.9656.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล3,772.313,911.80-3.7 %0.0715.93304.9557.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูล5,555.7013,205.51-137.7 %0.01,248.37905.7527.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,478.131,682.0062.4 %5.01,058.21874.0017.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล3,060.931,116.0063.5 %5.0620.8588.8485.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล7,263.068,765.80-20.7 %0.01,153.29107.3590.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล10,908.641,310.0088.0 %5.0582.81169.1071.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,503.002,115.0039.6 %5.0753.96382.8549.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล2,986.941,241.0058.5 %5.0544.78303.8444.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,211.111,562.0051.4 %5.0624.05319.6648.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล3,444.071,695.0050.8 %5.0487.7357.0488.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล10,898.226,536.9940.0 %5.0341.20278.8618.3 %5.0
รจจ.สตูล 31,520.0636,902.00-17.1 %0.0624.47301.8351.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,521.69424.0083.2 %5.0354.62152.0057.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,220.371,522.0052.7 %5.0620.85308.7550.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล2,857.191,389.0051.4 %5.0430.69272.6536.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล4,344.864,072.256.3 %3.0696.91293.5557.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,320.512,587.0040.1 %5.0620.85259.3058.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล5,344.502,947.0044.9 %5.0770.65176.2077.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล18,461.868,359.9254.7 %5.01,268.60544.3557.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,277.563,802.2111.1 %5.0327.45352.72-7.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล52,680.2921,786.0058.6 %5.0990.27420.8457.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล23,239.9013,773.6340.7 %5.0633.63418.0034.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู28,512.2313,770.0051.7 %5.0612.06219.6464.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล10,065.9812,492.63-24.1 %0.01,390.281,057.8023.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 3,217.791,623.1049.6 %5.0620.85380.7338.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล2,626.43447.0083.0 %5.0354.6297.8572.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล33,256.979,250.6372.2 %5.02,486.513,453.01-38.9 %0.0
รวม 421,913 248,636 41.07 % 36,161 19,261 46.74 %