สรุปผลประเมินจังหวัดตรัง เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง2,414.35620.0074.3 %5.0418.32111.7473.3 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง8,440.925,068.7140.0 %5.0125.16464.93-271.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง19,205.569,037.3952.9 %5.071.29142.31-99.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง2,912.151,088.0062.6 %5.0627.49147.2576.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง3,010.692,169.0028.0 %5.0653.6843.1393.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง13,133.196,175.2653.0 %5.02,414.98418.9582.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง6,038.991,085.0082.0 %5.0265.0467.1574.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง3,684.61802.0378.2 %5.0237.4791.5661.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด3,812.27639.0083.2 %5.0334.4392.1272.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว4,041.53467.0088.4 %5.0236.0590.7861.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา3,554.31277.0092.2 %5.0253.0189.9864.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน3,569.19324.0090.9 %5.0314.7489.0671.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา3,582.12214.0094.0 %5.0282.8530.6089.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ3,574.42390.0089.1 %5.0317.361.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,547.10235.0093.4 %5.0158.807.2895.4 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง10,820.404,907.1954.6 %5.0732.73213.7570.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,583.454,725.18-3.1 %0.01,216.98197.6083.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง3,005.562,125.0029.3 %5.0570.440.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง3,856.641,745.0054.8 %5.01,026.81630.0538.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง4,177.41882.0078.9 %5.0666.21304.9554.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง3,438.321,165.0066.1 %5.0741.58250.0066.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง3,971.701,739.0056.2 %5.01,159.93459.0260.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง1,786.852,297.00-28.6 %0.0464.85218.5053.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง5,772.092,326.8659.7 %5.01,235.98629.8549.0 %5.0
ส.ป.ก.ตรัง3,374.092,673.8420.8 %5.0798.63545.6031.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง7,251.7810,210.73-40.8 %0.01,654.35110.2093.3 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง125,833.53116,974.007.0 %3.5478.61454.505.0 %2.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง3,203.112,014.0037.1 %5.0741.58211.9471.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง5,772.153,824.5433.7 %5.05,548.920.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 4,978.993,279.0034.1 %5.078.0691.91-17.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง3,091.59541.0082.5 %5.0817.6374.3190.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง2,868.111,113.0061.2 %5.0608.47124.3979.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,465.152,878.0016.9 %5.0798.62427.1046.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง5,970.9522,225.06-272.2 %0.04,221.131,028.8075.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง4,854.613,422.0029.5 %5.01,350.09532.5460.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง5,341.951,166.0078.2 %5.0779.61142.4381.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง8,754.3312,664.32-44.7 %0.01,293.73149.1588.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง4,042.122,276.0043.7 %5.01,064.84446.5058.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง3,790.183,732.001.5 %0.5931.74508.2045.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,221.031,661.0048.4 %5.0760.58294.3261.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง3,862.302,217.0042.6 %5.01,007.81632.0037.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง3,167.673,255.00-2.8 %0.0608.470.9599.8 %5.0
สพ.ตรัง11,452.9810,221.0010.8 %5.0944.70291.6569.1 %5.0
รจจ.ตรัง 142,335.3951,861.0063.6 %5.0997.51866.2013.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง2,543.05740.0070.9 %5.0456.34174.8061.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง3,709.832,356.0036.5 %5.0912.73369.5559.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง2,818.88877.0068.9 %5.0589.45114.0080.7 %5.0
สปส.จ.ตรัง4,295.624,722.00-9.9 %0.0969.76216.6077.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง3,081.821,123.0063.6 %5.0431.21139.6567.6 %5.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,421.263,880.6312.2 %5.0760.58324.9057.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง9,404.452,531.6473.1 %5.0717.44347.7051.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 113,118.1811,996.938.5 %4.01,229.41419.0065.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 227,073.689,216.7266.0 %5.01,355.82522.5061.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่13,230.368,142.2238.5 %5.02,419.19846.6965.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,496.514,362.1632.9 %5.0313.77770.45-145.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง73,371.8943,661.0040.5 %5.01,317.61224.2083.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง19,640.3019,329.001.6 %0.5641.97479.7525.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง17,931.9319,890.82-10.9 %0.0667.37390.6041.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง15,136.6210,736.1129.1 %5.0570.9598.8082.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตรังไม่ครบ17,459.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ292.50ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน14,663.096,815.0053.5 %5.0615.99396.1535.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด51,667.6026,040.0049.6 %5.0758.60304.2459.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง10,050.7715,325.00-52.5 %0.01,773.59896.5049.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง35,361.9422,905.0035.2 %5.0715.85133.7281.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 3,648.281,991.0045.4 %5.0874.68696.1120.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง2,550.17861.0066.2 %5.0475.36161.6866.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง28,650.9010,680.0062.7 %5.03,634.827,388.38-103.3 %0.0
รวม 845,433 536,894 36.49 % 62,214 27,142 56.37 %