สรุปผลประเมินจังหวัดพัทลุง เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,516.13875.0065.2 %5.0371.0980.4078.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง10,696.5113,916.00-30.1 %0.062.7137.1540.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง3,416.322,328.0031.9 %5.0634.89133.9578.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง3,477.031,191.0065.7 %5.0542.2793.1982.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง11,410.015,918.0248.1 %5.02,386.811,140.7152.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน3,666.06366.0090.0 %5.0328.4322.5393.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 3,693.22342.0090.7 %5.0243.8534.5985.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน3,558.38290.0091.9 %5.0228.5523.4189.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด3,663.83287.0092.2 %5.0241.2865.6972.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต3,642.78139.0096.2 %5.0383.9652.4786.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน3,543.47144.0095.9 %5.0282.4674.5573.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว3,536.35145.0095.9 %5.0126.8225.8979.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม3,644.12330.0090.9 %5.0204.1376.0062.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง5,247.834,762.519.2 %4.5905.48410.4054.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,489.63676.0072.8 %5.0400.49389.502.7 %1.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง5,140.512,094.0059.3 %5.0790.43413.2547.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง3,038.551,276.0058.0 %5.0484.89258.0746.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง4,362.38894.0079.5 %5.0694.36177.9474.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง3,619.151,646.0054.5 %5.0884.541,018.40-15.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง1,948.121,697.0012.9 %5.0476.86227.4352.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง4,780.443,014.0037.0 %5.01,359.92678.2250.1 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุง3,800.141,903.0049.9 %5.0512.63331.2835.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง13,481.617,879.6041.6 %5.01,207.81465.6061.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,567.792,188.7738.7 %5.0732.41201.7672.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง1,807.06831.0054.0 %5.045.5489.33-96.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง2,590.46315.0087.8 %5.02,589.0635.2498.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง2,826.021,125.0060.2 %5.0504.21510.79-1.3 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง3,492.672,001.5442.7 %5.0713.39321.1055.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง15,649.4711,060.0029.3 %5.01,226.831,795.23-46.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง5,706.293,247.0043.1 %5.01,436.69310.1778.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง4,230.891,621.0061.7 %5.0580.65168.3671.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง5,355.186,617.25-23.6 %0.01,188.7844.7396.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง3,577.56720.0079.9 %5.0865.53152.0082.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,252.842,219.0031.8 %5.0713.40344.0051.8 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง4,406.072,228.0049.4 %5.0544.0671.8886.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,503.031,687.0062.5 %5.0922.57281.4569.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง5,820.992,976.9248.9 %5.0675.3752.7992.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง10,838.631,491.0086.2 %5.02,843.38379.6986.6 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง 49,704.8326,546.4746.6 %5.0846.66348.6058.8 %5.0
ทสป.บ้านนาวง 7,500.9610,196.10-35.9 %0.0395.40487.50-23.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,462.21810.0067.1 %5.0390.13180.0053.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง2,575.63470.7081.7 %5.0537.5384.5584.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง4,480.933,644.1618.7 %5.0865.5392.1689.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง3,014.76427.0085.8 %5.0618.31258.6858.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 152,754.197,015.7086.7 %5.01,071.92470.2556.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 217,345.285,861.1366.2 %5.01,173.09318.2572.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง28,475.883,187.7188.8 %5.0311.37306.211.7 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง84,688.5682,652.002.4 %1.01,542.12620.6259.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม80,485.0818,300.0077.3 %5.0689.30244.6064.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง165,471.0014,051.4091.5 %5.03,376.003,105.058.0 %4.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง15,105.889,889.3934.5 %5.0576.92264.1054.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน11,096.96248.2897.8 %5.0492.91459.556.8 %3.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 33,649.1515,844.0052.9 %5.0528.66269.9348.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง10,399.4714,508.00-39.5 %0.01,794.721,214.8132.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,166.121,924.8039.2 %5.0668.293.7599.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง2,693.49898.0066.7 %5.0481.7976.5084.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง17,762.4415,027.0015.4 %5.05,292.440.90100.0 %5.0
รวม 778,830 323,943 58.41 % 50,990 19,795 61.18 %