สรุปผลประเมินจังหวัดปัตตานี เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,530.95220.0091.3 %5.0388.3161.7584.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี13,322.758,138.7038.9 %5.078.7336.0054.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี2,987.244,023.39-34.7 %0.0559.45146.9473.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี3,005.811,491.0050.4 %5.0578.480.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี21,537.1311,801.3045.2 %5.02,575.16467.4081.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี4,291.68979.0077.2 %5.0211.2058.9072.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,450.98259.0092.5 %5.0257.44171.0033.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง602.40391.0035.1 %5.0169.3423.7586.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์3,671.81463.0087.4 %5.0217.0690.2558.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก3,505.01361.0089.7 %5.0158.2876.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง3,449.55308.0091.1 %5.0168.7085.5049.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ3,474.18271.0092.2 %5.0215.1285.5060.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,461.66203.0094.1 %5.0190.5395.9549.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง3,370.59205.0093.9 %5.0195.99118.7539.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,368.18125.0096.3 %5.0233.41185.2520.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน3,671.87193.0094.7 %5.0171.6995.0044.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,369.09143.0095.8 %5.0250.21114.9554.1 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี3,682.734,055.40-10.1 %0.0570.51204.2564.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี5,707.761,612.0071.8 %5.0730.61380.9547.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ2,926.57813.0072.2 %5.0411.44245.1040.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี5,188.941,100.0078.8 %5.01,510.271,254.0017.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี2,933.18942.0067.9 %5.0559.47384.7531.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี3,490.16487.0086.0 %5.0578.48265.0554.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี3,333.631,118.0066.5 %5.0787.64603.8323.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี3,461.272,861.1017.3 %5.0569.67361.0036.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี4,800.923,248.1632.3 %5.01,339.121,057.3521.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,069.391,328.3556.7 %5.0616.50299.3051.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี14,263.838,920.9937.5 %5.01,415.19129.6390.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี3,725.292,391.6035.8 %5.0901.740.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี1,766.61846.0052.1 %5.038.8582.86-113.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,363.26800.0076.2 %5.0749.6349.6893.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,623.06662.0074.8 %5.0426.3850.3588.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี7,124.042,950.4058.6 %5.0730.61394.5046.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี6,784.791,069.0084.2 %5.01,890.591,959.05-3.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี7,292.363,180.0056.4 %5.01,377.14600.4056.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี4,252.49960.0077.4 %5.0863.72640.4925.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี7,417.607,071.884.7 %2.01,795.51104.5094.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี10,394.882,935.0071.8 %5.0559.45352.4537.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี3,873.611,640.0057.7 %5.0844.71342.0059.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี8,226.191,300.0084.2 %5.0958.79153.9083.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี4,376.011,771.0059.5 %5.0855.37450.3047.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี2,661.021,747.0034.3 %5.0426.3645.9389.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี21,102.619,996.0052.6 %5.0517.85101.6580.4 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี63,883.3054,851.0014.1 %5.0914.47348.0561.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี3,027.262,025.0033.1 %5.0597.48433.2427.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี4,308.442,757.9836.0 %5.0920.77292.3168.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,119.201,299.9058.3 %5.0635.52171.0073.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี12,128.016,330.5347.8 %5.01,225.03252.7079.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี3,725.581,186.0068.2 %5.0901.76106.4088.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี3,833.23711.8281.4 %5.0939.79360.0061.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี6,962.822,120.3669.5 %5.01,047.29219.2879.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 336,030.266,020.0083.3 %5.0720.71224.5568.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 156,896.787,679.5886.5 %5.0721.57602.3016.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 226,308.976,953.9073.6 %5.0853.28619.4027.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี5,858.102,377.7459.4 %5.0434.09393.309.4 %4.5
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี49,374.8027,162.9945.0 %5.0968.26445.0054.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี78,984.2224,663.0068.8 %5.0696.22705.85-1.4 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี55,752.8424,550.9956.0 %5.0581.58350.5539.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี71,065.068,191.2088.5 %5.0654.56242.0063.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี51,887.8913,356.0074.3 %5.0581.80446.0823.3 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี89,728.6721,821.5975.7 %5.0630.181,494.99-137.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี12,717.8312,079.255.0 %2.51,390.331,666.37-19.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 3,037.281,995.0034.3 %5.0559.4568.4087.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี2,441.81516.0078.9 %5.0350.28272.6522.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี44,116.909,996.0077.3 %5.06,935.0011,600.00-67.3 %0.0
รวม 916,102 334,027 63.54 % 51,904 33,742 34.99 %