สรุปผลประเมินจังหวัดยะลา เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา3,764.49133.0096.5 %5.0463.62226.6051.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา66,051.2731,696.6452.0 %5.01,044.04407.8760.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา21,623.628,256.0061.8 %5.0403.95158.4960.8 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)55,878.5910,706.8780.8 %5.01,004.23651.0035.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา2,829.041,469.0048.1 %5.0596.73118.8080.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา3,620.62570.0084.3 %5.0451.3368.4584.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา21,799.0110,074.7253.8 %5.01,548.58534.1165.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,401.35456.0086.6 %5.0172.92157.708.8 %4.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,418.46483.0085.9 %5.0201.3552.2574.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,370.58182.0094.6 %5.0245.0695.9560.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,370.61344.0089.8 %5.0258.15107.3558.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,341.2962.0098.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง3,547.63526.0085.2 %5.0262.3088.3566.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0463.6262.7086.5 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง8,496.106,747.4920.6 %5.0960.33389.2159.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา2,919.722,577.5411.7 %5.0610.14304.9550.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0319.1383.6073.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา4,753.851,644.0065.4 %5.01,477.88698.2552.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา3,019.921,098.0063.6 %5.0595.33241.3059.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา2,723.661,030.0062.2 %5.0558.70448.3319.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา4,438.572,438.0045.1 %5.01,037.841,966.50-89.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา6,226.135,536.0011.1 %5.01,467.63590.0359.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,324.612,773.3835.9 %5.01,262.29672.6246.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา2,842.361,706.0040.0 %5.0615.7585.9986.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา13,109.579,551.9627.1 %5.01,376.3968.8295.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา3,725.282,002.0046.3 %5.0996.0793.6990.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.050.39148.50-194.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,376.03459.0080.7 %5.0463.6276.1783.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,752.74470.0082.9 %5.0577.71263.0454.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา3,448.772,597.0024.7 %5.0862.95326.8062.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา4,348.6113,262.45-205.0 %0.01,224.26246.5579.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา10,608.803,556.6766.5 %5.02,555.38353.1386.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,446.194,791.49-39.0 %0.0881.972,593.50-194.1 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา5,480.367,695.32-40.4 %0.01,189.1338.4896.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา10,429.521,285.0087.7 %5.0672.79370.0245.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา3,430.153,687.30-7.5 %0.0862.95297.0665.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา4,842.711,428.0070.5 %5.0767.92216.7671.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา5,700.762,557.8555.1 %5.0977.05432.0855.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา2,679.402,831.70-5.7 %0.0520.6794.1681.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา9,444.952,759.0070.8 %5.0672.97609.909.4 %4.5
รจก.ยะลา 42,167.1644,639.28-5.9 %0.0938.83200.5078.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา4,152.053,984.004.0 %2.0615.75300.0051.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,329.232,063.0038.0 %5.0637.93328.3448.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา2,746.761,625.0040.8 %5.0459.23107.3576.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา3,835.054,783.70-24.7 %0.0977.05304.8568.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา4,217.15902.0078.6 %5.01,212.01194.2984.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา4,321.6421,311.00-393.1 %0.01,072.132,252.53-110.1 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา12,197.743,529.1071.1 %5.0454.507.6098.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 146,022.1414,540.5968.4 %5.0991.86259.8273.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 219,961.138,905.6355.4 %5.01,139.25584.7048.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต317,923.862,178.4187.8 %5.01,656.83432.7173.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 285,588.034,899.8694.3 %5.0436.82562.40-28.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา58,901.8143,818.0025.6 %5.01,265.88788.5037.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา25,303.7924,988.001.2 %0.5651.42230.5164.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา18,620.7713,446.0127.8 %5.0613.47456.8625.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน38,874.4514,232.0063.4 %5.0649.55629.003.2 %1.5
วิทยาลัยการอาชีพเบตง36,284.0317,720.0151.2 %5.0957.95142.5085.1 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา14,843.2718,876.00-27.2 %0.02,022.72824.6559.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา33,123.7935,064.69-5.9 %0.0947.42397.2158.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 3,489.602,759.0020.9 %5.0748.86485.8635.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,233.15170.0092.4 %5.0444.60111.0775.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา80,207.6813,697.0082.9 %5.020,115.229,309.0753.7 %5.0
รวม 879,930 447,577 49.13 % 69,682 33,349 52.14 %