สรุปผลประเมินจังหวัดนราธิวาส เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส2,815.701,064.0062.2 %5.0519.27217.6658.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส10,984.7121,510.00-95.8 %0.066.19119.32-80.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส14,974.357,636.7949.0 %5.098.13160.50-63.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส3,263.664,262.58-30.6 %0.0500.2792.1581.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส2,893.741,261.0056.4 %5.0369.440.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส9,648.0110,338.00-7.2 %0.02,611.03821.7568.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ3,569.81378.0089.4 %5.0205.6599.2251.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,408.28173.0094.9 %5.0181.4199.7845.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ3,628.6513.0099.6 %5.0160.3838.0376.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ4,564.92274.0094.0 %5.0201.220.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ3,485.16248.0092.9 %5.0286.04100.6264.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,579.24275.0092.3 %5.0313.1699.5868.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,436.15264.0092.3 %5.0343.7431.6390.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,238.6524.0099.3 %5.0342.5541.9887.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก4,141.90688.0083.4 %5.0406.6358.7885.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี3,555.05239.0093.3 %5.0252.0075.3470.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ920.8713.0098.6 %5.0222.49131.1041.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,576.51180.0095.0 %5.0187.7093.7650.1 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก8,878.1519,148.59-115.7 %0.01,177.74740.8037.1 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ9,335.109,503.01-1.8 %0.0739.10146.8180.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส3,155.935,757.90-82.4 %0.0747.46406.6045.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,502.761,020.0059.2 %5.0440.77144.4067.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,536.66645.0074.6 %5.0519.85266.0048.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,528.951.00100.0 %5.0333.22227.0531.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,653.941,045.4160.6 %5.0519.22122.4476.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,053.21972.0068.2 %5.0709.43320.9554.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส3,227.18865.8073.2 %5.0705.17533.4024.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส3,843.461,739.0054.8 %5.01,051.72825.1721.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส2,047.982,429.60-18.6 %0.0512.86300.3541.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส4,111.651,628.1660.4 %5.01,165.831,438.07-23.4 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,139.86868.8072.3 %5.0747.46145.6080.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสไม่ครบ11,190.95ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ174.91ประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส47,372.3484,646.00-78.7 %0.0444.19616.75-38.8 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,138.991,713.0045.4 %5.0747.46448.8540.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส10,788.004,069.0062.3 %5.0271.0276.9871.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส3,222.34748.0076.8 %5.0785.5084.5789.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส2,654.95720.0072.9 %5.0538.29197.1163.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส25,702.762,602.4089.9 %5.010,578.74221.3297.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส14,360.225,880.6059.0 %5.03,504.782,660.0124.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส4,917.271,891.9861.5 %5.01,508.101,607.40-6.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส4,638.671,590.0065.7 %5.0842.56160.7180.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส4,740.437,452.00-57.2 %0.01,250.85246.2880.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส7,415.791,129.0084.8 %5.0747.46587.1021.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส3,886.702,903.0025.3 %5.0956.64707.7526.0 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส3,658.811,750.0052.2 %5.0766.48344.3755.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส4,491.291,255.0072.1 %5.01,298.93290.6077.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,680.471,854.0030.8 %5.0538.2939.9692.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส11,577.156,780.0041.4 %5.0531.06218.3658.9 %5.0
รจจ.นราธิวาส 43,074.4528,123.0034.7 %5.0826.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส2,857.252,039.0028.6 %5.0614.3597.0184.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส4,162.813,404.0018.2 %5.01,127.78361.0068.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส2,760.801,645.0040.4 %5.0576.32253.6556.0 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส6,083.452,713.1355.4 %5.01,374.96538.6560.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส4,354.25333.0092.4 %5.01,260.9091.8692.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,432.855,362.75-21.0 %0.0975.66607.2537.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 312,873.055,424.1657.9 %5.0965.67497.8048.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส62,759.195,127.8391.8 %5.02,574.08827.9867.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 190,270.6210,058.0288.9 %5.01,200.49842.8329.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 223,013.698,636.0762.5 %5.01,853.491,092.5041.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส1,269.222,087.00-64.4 %0.0291.90253.2713.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส26,141.288,466.0067.6 %5.0776.27257.8266.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก92,680.4316,879.0081.8 %5.0864.72611.9729.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส11,623.4912,505.82-7.6 %0.01,907.181,747.358.4 %4.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 2,879.321,726.8040.0 %5.0709.43231.2467.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,544.491,770.0030.4 %5.0481.25129.3073.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส52,555.2512,823.0075.6 %5.06,727.695,841.0013.2 %5.0
รวม 738,282 350,573 52.52 % 66,230 30,691 53.66 %