สรุปผลประเมินจังหวัดบึงกาฬ เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,157.82176.0091.8 %5.0399.96147.9563.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 11,771.0412,381.77-5.2 %0.098.07121.34-23.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ2,478.28416.0083.2 %5.0571.1024.1495.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ2,557.22903.0064.7 %5.0609.13111.4881.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ10,743.046,120.0043.0 %5.01,293.71948.5226.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ3,362.101.00100.0 %5.0418.9778.4581.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ3,213.0969.0097.9 %5.0251.3193.3562.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย3,244.32259.0092.0 %5.0393.05121.0869.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา3,347.78202.0094.0 %5.0411.6447.5288.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด3,224.33444.0086.2 %5.0258.0841.5983.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง3,176.1695.0097.0 %5.0338.9258.6882.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล3,201.76204.0093.6 %5.0220.7636.4183.5 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ6,505.956,453.500.8 %0.5875.36179.5579.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ3,761.622,689.7428.5 %5.0875.36633.3327.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ2,197.73428.0080.5 %5.0418.9745.6289.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ2,701.701,350.0050.0 %5.0856.34510.1540.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ2,523.44481.0080.9 %5.0590.1224.1495.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ2,084.69299.0085.7 %5.0457.01258.6943.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ4,089.24374.0090.9 %5.01,369.77994.3127.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ1,227.54988.5019.5 %5.0381.97209.0045.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,511.661,923.4045.2 %5.01,084.53713.3634.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)2,725.23620.0077.2 %5.0685.200.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ3,155.495,438.00-72.3 %0.0856.34110.0787.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ2,640.41642.0075.7 %5.0666.18244.9363.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ2,662.71620.0076.7 %5.0666.1838.0294.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ2,186.71314.0085.6 %5.0514.05382.6125.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ2,899.223,500.00-20.7 %0.0647.17317.0351.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ11,872.311.00100.0 %5.05,020.850.95100.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ3,557.721.00100.0 %5.01,122.570.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ4,411.082,290.0048.1 %5.01,521.90357.2076.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ2,800.651.00100.0 %5.0685.200.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ3,225.1743.0098.7 %5.0514.05475.007.6 %3.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ2,647.641,099.0058.5 %5.0647.17495.3623.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ3,749.621,415.0062.3 %5.0837.33451.5646.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ3,013.21837.0072.2 %5.0837.33413.3550.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ2,303.79685.0070.3 %5.0476.0255.0488.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ8,721.231,437.0083.5 %5.0685.20318.6053.5 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 30,306.2221,838.4827.9 %5.0762.60453.5540.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ2,237.87543.0075.7 %5.0437.99193.5155.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ2,967.201,680.9643.3 %5.0609.13363.2640.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ4,247.651,213.0071.4 %5.01,407.81126.4991.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ2,610.291,660.0036.4 %5.0628.15250.6260.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ3,176.98753.9876.3 %5.0913.39686.8524.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ2,638.091,419.0846.2 %5.0647.17232.7564.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ49,333.2811,493.3676.7 %5.01,642.67707.3056.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ5,814.973,122.2246.3 %5.0296.75267.909.7 %4.5
วิทยาลัยเทคนิคเซกาไม่ครบ3,788.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ7,445.7510,592.00-42.3 %0.01,513.091,096.4927.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ2,847.79798.0072.0 %5.0628.15328.3547.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ2,241.15326.0085.5 %5.0437.99247.2343.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ12,792.396,480.9949.3 %5.03,759.062,748.9926.9 %5.0
รวม 272,312 117,122 56.99 % 42,241 16,765 60.31 %