สรุปผลประเมินจังหวัดสิงห์บุรี เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี499.43628.00-25.7 %0.0180.8961.7565.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี3,541.112,821.0020.3 %5.0439.8847.5089.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี2,852.10716.0074.9 %5.0477.9491.7280.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี6,530.223,631.6144.4 %5.01,561.85320.1579.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี3,663.27584.0084.1 %5.0195.2429.4584.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี3,497.36641.0081.7 %5.0196.5136.1081.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี3,391.20259.0092.4 %5.0153.5752.2566.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน3,433.78475.0086.2 %5.0176.6337.1279.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน3,402.61319.0090.6 %5.0154.9662.7059.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง3,477.39290.0091.7 %5.0164.6542.7574.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี2,991.421,489.0050.2 %5.0558.18556.880.2 %0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี3,658.011,033.0071.8 %5.0740.80445.8039.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี2,788.60579.0079.2 %5.0458.93260.3043.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี2,479.87355.0085.7 %5.0325.81302.487.2 %3.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี3,919.991,696.7756.7 %5.0798.67666.8016.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี1,547.891,908.41-23.3 %0.0350.00199.5043.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,833.571,856.0051.6 %5.0915.28354.3561.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี10,466.425,941.3643.2 %5.01,257.56109.4191.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี2,995.29905.0069.8 %5.0554.01313.5043.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี2,573.06690.0073.2 %5.0477.940.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี2,581.75304.0088.2 %5.0325.81165.6849.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี3,074.701,807.0041.2 %5.0530.57179.3166.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี4,683.243,674.6121.5 %5.01,067.401,508.70-41.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี5,435.023,022.0044.4 %5.01,428.74288.0279.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี2,952.021,755.0040.5 %5.0418.3542.8589.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี7,616.304,499.0740.9 %5.01,200.5566.9694.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี10,080.771,066.0089.4 %5.0386.84126.9467.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี3,219.231,926.1340.2 %5.0649.09252.6761.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี1,330.631,551.00-16.6 %0.0582.59295.4549.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี1,255.85756.1339.8 %5.0592.04173.2470.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี3,916.372,174.4344.5 %5.0401.842.8599.3 %5.0
สพ.สิงห์บุรี2,969.881,310.0055.9 %5.0534.9988.5083.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 39,970.4133,339.3516.6 %5.0602.54598.250.7 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,453.90449.0081.7 %5.0268.7785.2368.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี3,196.131,033.0067.7 %5.0496.96190.4261.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,800.27595.0078.8 %5.0297.0237.8687.3 %5.0
สปส.จ.สิงห์บุรี3,512.431,979.2143.7 %5.0649.0995.0085.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี4,259.472,377.6244.2 %5.0611.0537.5793.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี6,980.042,017.0071.1 %5.02,265.45163.4392.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี8,177.894,041.8550.6 %5.0705.27133.0481.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)22,802.693,146.1986.2 %5.02,502.07118.6695.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี2,474.671,642.0033.6 %5.068.36226.13-230.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี45,545.1616,287.9864.2 %5.0877.030.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 229,538.297,432.0074.8 %5.0468.14553.31-18.2 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี68,737.7317,286.0074.9 %5.0416.83473.01-13.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี15,573.7716,896.00-8.5 %0.0363.951,024.00-181.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี29,591.276,633.0077.6 %5.0352.51139.4560.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี10,188.338,459.0017.0 %5.01,025.17485.7052.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 2,813.501,082.0061.5 %5.0463.07167.4463.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี551.57447.0019.0 %5.0287.78161.3443.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี34,332.964,595.2086.6 %5.02,555.584,812.64-88.3 %0.0
รวม 454,159 180,402 60.28 % 33,535 16,686 50.24 %