สรุปผลประเมินจังหวัดชัยนาท เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท1,679.78381.0077.3 %5.0240.68149.9437.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท12,209.166,657.9045.5 %5.0123.9965.5647.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท2,813.151,817.0035.4 %5.0544.40123.9877.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท2,844.381,230.0056.8 %5.0601.4176.0087.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท8,464.476,008.0029.0 %5.02,160.73237.1089.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์3,328.60302.0090.9 %5.0206.02113.6144.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา3,979.41342.0091.4 %5.0190.8748.3274.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์3,319.83156.0095.3 %5.0172.73112.7734.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี4,171.03401.0090.4 %5.0259.220.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา3,469.73522.0085.0 %5.0318.0155.7882.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง758.9844.0094.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท3,712.673,131.0015.7 %5.0811.88608.0125.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,122.26448.0078.9 %5.0335.6496.6571.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท3,447.851,055.0069.4 %5.0867.68287.5366.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,128.743,028.253.2 %1.5768.9137.4695.1 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1239,223.349,408.5676.0 %5.017,542.652,755.0084.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท2,621.251,507.0042.5 %5.0506.34305.9039.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท4,714.542,218.0053.0 %5.01,438.15920.4936.0 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท26,841.1557,904.85-115.7 %0.01,526.88310.2479.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท4,630.823,415.4726.2 %5.01,237.6657.4895.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท1,741.232,364.00-35.8 %0.0440.10197.8355.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,992.601,498.0062.5 %5.01,206.25466.8861.3 %5.0
ส.ป.ก.ชัยนาทไม่ครบ1,770.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ38.86ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 73,826.801,554.8559.4 %5.01,541.591.8599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท4,493.879,296.59-106.9 %0.0981.77315.9267.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท3,410.17124.0096.4 %5.0867.59198.8377.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท2,891.83707.0075.6 %5.0620.47115.7081.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท2,459.68504.0079.5 %5.0430.31122.1171.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท3,353.312,719.7018.9 %5.0791.61218.5272.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท4,581.512,010.0056.1 %5.01,152.91174.2284.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท11,556.261,961.0083.0 %5.01,343.08760.4743.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ52.34ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท4,313.626,089.54-41.2 %0.01,076.8552.4495.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท10,101.432,237.0077.9 %5.0658.50360.0545.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท4,077.982,032.3150.2 %5.0715.52251.0864.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท3,503.932,738.0021.9 %5.0810.60216.9473.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท2,629.302,227.0015.3 %5.0487.362.8599.4 %5.0
สพ.ชัยนาท9,819.12398.0095.9 %5.0544.40145.0073.4 %5.0
รจจ.ชัยนาท 31,745.2624,663.4422.3 %5.0542.47437.6219.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท2,553.742,761.30-8.1 %0.0430.3138.8491.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท2,906.411,771.0039.1 %5.0693.40438.7136.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท2,514.821,543.0038.6 %5.0449.32107.5576.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท3,388.642,465.8527.2 %5.0791.61159.5979.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท2,744.51848.0069.1 %5.0563.42188.4166.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท2,747.513,341.50-21.6 %0.0487.35142.9370.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท236,165.814,016.9798.3 %5.01,262.9384.7493.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท60,769.7032,417.0146.7 %5.01,294.55167.6487.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท151,508.1418,463.0087.8 %5.03,348.32571.2082.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท7,462.25838.0088.8 %5.01,310.16375.2071.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 3,104.81642.4979.3 %5.0620.47320.1048.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท4,046.89397.0090.2 %5.0315.51209.5933.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท44,525.593,382.3792.4 %5.02,922.153,461.28-18.4 %0.0
รวม 770,418 235,989 69.37 % 58,555 16,667 71.54 %