สรุปผลประเมินจังหวัดสระบุรี เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี2,689.3426.0099.0 %5.0395.3351.3987.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี3,729.333,758.19-0.8 %0.0700.9295.1086.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี2,919.761,747.0040.2 %5.0566.510.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี22,692.5117,744.6221.8 %5.04,085.82706.3082.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี7,297.432,766.4062.1 %5.0241.700.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย3,345.221,009.0069.8 %5.0362.5456.2984.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค4,327.161,231.0071.6 %5.0214.65106.0550.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท3,942.051,492.0062.2 %5.0227.2761.2473.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ3,700.81711.0080.8 %5.0267.2942.9983.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง3,772.52975.0074.2 %5.0186.3640.9378.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก3,725.98884.0076.3 %5.0316.8242.9786.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้3,930.75678.0082.8 %5.0120.3843.7063.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง3,556.6063.0098.2 %5.0158.7256.7564.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน3,703.77432.0088.3 %5.0191.7730.3384.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด3,666.20302.0091.8 %5.0194.7464.7166.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง3,881.97379.0090.2 %5.0294.6642.0185.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,624.451,131.0068.8 %5.0125.1568.8845.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี4,884.863,817.3521.9 %5.01,214.37824.6032.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี3,990.673,000.0024.8 %5.0908.80172.0681.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,283.501,440.0066.4 %5.0585.53146.1475.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี2,786.78840.0069.9 %5.0528.51205.5061.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี3,723.772,797.0024.9 %5.0832.722,016.38-142.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี1,997.064,088.16-104.7 %0.0414.76286.2031.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,808.703,073.0036.1 %5.01,346.13694.2048.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)3,536.993,024.0014.5 %5.0775.65105.5186.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี9,642.6417,252.00-78.9 %0.01,365.22511.5462.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)9,082.817,097.3721.9 %5.02,746.85232.7591.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี3,297.161,950.0040.9 %5.0851.73144.0583.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที 7 (สระบุรี)4,098.661,460.2664.4 %5.01,421.91298.1179.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 29,083.834,712.0348.1 %5.03,775.73875.0076.8 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี7,266.508,115.95-11.7 %0.02,175.9928.5098.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี4,107.99930.0077.4 %5.0464.980.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี2,999.831,632.0045.6 %5.0509.43174.6265.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี3,380.4079.0097.7 %5.0756.72346.6054.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี8,693.198,276.504.8 %2.01,207.25929.5023.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี8,912.002,391.3073.2 %5.01,479.25341.8676.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี3,715.431,611.2956.6 %5.0571.46197.1465.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี11,494.8810,642.177.4 %3.52,107.0051.6897.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี16,877.811,322.0092.2 %5.06,176.23195.3196.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,541.531,696.0052.1 %5.0813.69569.0530.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี4,254.71663.0084.4 %5.0908.77240.3573.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,483.391,228.0072.6 %5.01,041.76588.7443.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี4,673.494,390.006.1 %3.0737.6249.8593.2 %5.0
สพ.สระบุรี13,797.5710,333.5025.1 %5.0615.30161.8073.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี57,607.3559,878.00-3.9 %0.0951.05354.6362.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี2,370.7937.0098.4 %5.0401.38201.5149.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี4,785.571,531.2268.0 %5.0813.69508.2537.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี4,002.482,014.0049.7 %5.0699.59376.9146.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี6,227.685,374.3813.7 %5.01,517.31684.0054.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี4,255.491,233.0071.0 %5.01,060.93247.0076.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี4,955.014,195.6615.3 %5.0699.59296.9557.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 122,672.5212,151.2546.4 %5.0928.88236.2174.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒39,939.1711,426.1871.4 %5.01,524.77336.0578.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี10,224.676,163.4739.7 %5.0364.40178.0951.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี79,420.99108,272.00-36.3 %0.01,447.72677.1153.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก29,939.5222,455.6025.0 %5.0780.37503.7635.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์44,010.3155,724.00-26.6 %0.01,067.65831.8022.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี83,110.8454,277.0034.7 %5.0693.09550.5020.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี28,921.0525,877.0010.5 %5.0721.28815.10-13.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี53,238.3919,514.0063.3 %5.0596.77716.91-20.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค37,381.5320,508.0045.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี17,262.7514,635.7715.2 %5.01,850.541,018.2045.0 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี10,906.108,170.8625.1 %5.03,494.15726.0979.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี22,734.3619,518.0014.1 %5.01,598.67332.5779.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี21,855.3515,434.0129.4 %5.01,054.21294.5072.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 5,776.424,710.0018.5 %5.0984.861,031.15-4.7 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี2,764.541,215.0056.1 %5.0471.41260.2844.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี36,510.749,730.0073.4 %5.03,385.253,116.597.9 %3.5
รวม 878,796 627,237 28.63 % 72,092 26,194 63.67 %