สรุปผลประเมินจังหวัดชลบุรี เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี3,612.03736.0079.6 %5.0401.75110.7872.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี12,462.945,760.3053.8 %5.068.7856.3618.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี6,946.656,525.456.1 %3.01,219.4469.1794.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี2,982.281,564.0047.6 %5.0350.4241.1988.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 541,134.2128,737.4930.1 %5.09,801.22547.8194.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 324,430.2528,846.80-18.1 %0.04,267.15655.5584.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,154.331,362.3673.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 217,386.147,890.5554.6 %5.03,586.24781.4078.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์4,239.161,544.0063.6 %5.0222.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 17,548.781.00100.0 %5.0289.7052.0382.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0266.3657.1578.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่9,013.40640.0092.9 %5.0352.2956.2984.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง3,510.01469.0086.6 %5.0313.0486.9772.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง4,798.171,536.0068.0 %5.0381.69104.5572.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม4,273.441,150.0073.1 %5.0315.6127.0791.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 13,868.781,533.0060.4 %5.0354.5554.6584.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 25,551.091.00100.0 %5.0423.6557.0086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ4,523.321,236.0072.7 %5.01,178.9695.0091.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 15,498.881,542.0072.0 %5.0366.8854.2085.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 26,609.411,138.9082.8 %5.0377.0347.5087.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง787.5449.0093.8 %5.0346.212.8599.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 25,330.269,770.50-83.3 %0.02,025.74960.4552.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 13,961.772,902.0026.7 %5.0951.81595.9837.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 216,363.268,200.0049.9 %5.04,033.64494.9587.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี5,784.755,429.006.1 %3.01,314.52396.5769.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี5,003.752,140.0057.2 %5.0765.41644.1515.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ24,804.293,123.0035.0 %5.01,020.64379.4862.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี3,028.091,164.0061.6 %5.0629.42391.4037.8 %5.0
สำนักชลประทานที่ 959,544.2849,472.0016.9 %5.022,981.127,576.4567.0 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 23,852.321,725.0055.2 %5.01,457.30351.5075.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี3,100.381,620.0047.7 %5.0460.88326.9929.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,448.192,407.0045.9 %5.01,162.39719.5638.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 28,074.065,117.0536.6 %5.01,733.310.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี1,869.243,419.00-82.9 %0.0448.850.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี4,390.192,943.0033.0 %5.01,162.39583.9149.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี5,587.053,003.0046.3 %5.01,392.800.00100.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 63,875.123,273.0015.5 %5.02,331.561,465.2737.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี18,517.4315,221.0017.8 %5.01,885.00180.3490.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 26,368.5012,611.9052.2 %5.07,934.082,565.0067.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)11,118.867,888.0029.1 %5.03,028.86906.3070.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี3,348.092,119.0036.7 %5.0839.1871.3191.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)26,075.846,920.0373.5 %5.08,171.19171.1897.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)8,536.769,229.78-8.1 %0.03,093.67817.4173.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี3,705.56877.0076.3 %5.0820.1032.4496.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี3,387.541,056.8068.8 %5.0558.06211.6762.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี6,615.229,703.00-46.7 %0.01,369.62391.5571.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี46,799.3825,369.7045.8 %5.015,289.00623.9295.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี5,447.354,667.0014.3 %5.0926.29336.7763.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี3,472.941,094.0068.5 %5.0603.08150.5775.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี8,869.278,882.67-0.2 %0.01,973.12110.0294.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี3,923.823,001.0023.5 %5.01,029.28430.6258.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี7,981.136,470.6818.9 %5.01,318.70242.2581.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 7,711.679,227.20-19.7 %0.01,980.081,296.5934.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี4,249.304,930.68-16.0 %0.0916.78218.0076.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 82,549.9418,090.0078.1 %5.0760.38252.3466.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี16,298.0410,192.0037.5 %5.0791.28309.7160.9 %5.0
รจก.ชลบุรี 399,924.34227,394.0043.1 %5.03,765.692,089.1044.5 %5.0
เรือนจำพิเศษพัทยา134,356.3939,084.1170.9 %5.01,855.44998.5546.2 %5.0
ทสญ.ชลบุรี 44,652.7423,625.0047.1 %5.0743.18398.7246.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 214,596.7613,976.004.3 %2.02,071.241,756.2815.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี2,729.10904.0066.9 %5.0477.8144.0690.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี6,075.859,012.72-48.3 %0.01,797.451,643.928.5 %4.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี23,057.5128,218.00-22.4 %0.01,538.57535.3365.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี4,189.663,364.0019.7 %5.01,097.85458.8558.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี8,452.1610,844.64-28.3 %0.01,865.98557.4670.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี5,566.062,869.0048.5 %5.01,385.07502.5563.7 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี6,611.466,199.386.2 %3.0729.22638.7612.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ10,035.546,775.4532.5 %5.0879.34336.4061.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี และระยอง12,486.2110,066.1819.4 %5.0940.76652.8730.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 162,048.6816,635.8473.2 %5.0922.24375.7659.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 221,994.868,392.0061.8 %5.01,161.39449.6361.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 348,944.699,078.8281.5 %5.0625.58356.1443.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี29,370.6812,839.6856.3 %5.0433.75471.20-8.6 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี22,760.546,114.0073.1 %5.0291.86227.4122.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี64,437.4931,448.0051.2 %5.01,382.60203.2685.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ65,753.0286,585.84-31.7 %0.0900.201,919.93-113.3 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี98,127.3376,626.0021.9 %5.0720.461,039.49-44.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี46,640.5643,275.987.2 %3.5834.160.00100.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน85,902.0023,009.0073.2 %5.0484.02982.30-102.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา43,454.352,322.6094.7 %5.0796.2695.0088.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม26,592.7822,889.1013.9 %5.0624.341,030.65-65.1 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)24,927.4914,622.0041.3 %5.0585.35390.0033.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี29,695.0832,374.09-9.0 %0.01,913.352,021.50-5.7 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี9,618.926,831.0229.0 %5.02,766.982,448.3911.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี17,204.9733,980.00-97.5 %0.0561.0549.0191.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 63,336.941,254.0062.4 %5.01,545.50317.4879.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี19,026.8818,056.005.1 %2.5850.7067.4592.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 6,073.134,341.6628.5 %5.0972.23765.0521.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)7,078.6019,418.00-174.3 %0.01,571.42300.9580.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 35,463.063,680.9732.6 %5.01,449.51271.7081.3 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)4,785.984,438.007.3 %3.51,334.040.9099.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี3,300.611,827.0044.6 %5.0466.40234.7949.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 238,206.3640,751.74-6.7 %0.010,259.369,869.693.8 %1.5
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี54,634.2824,078.0455.9 %5.07,206.795,981.8417.0 %5.0
รวม 2,115,283 1,281,361 39.42 % 184,555 69,009 62.61 %