สรุปผลประเมินจังหวัดระยอง เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,534.93697.0072.5 %5.0158.831.9598.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง727,194.133,270.0099.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเขต7 สาขาระยอง5,559.6411,116.47-99.9 %0.0129.8864.8650.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง3,501.9081.0097.7 %5.0693.5355.5692.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง4,204.142,335.0044.5 %5.0622.71187.1769.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง39,050.7625,554.0034.6 %5.05,224.581,718.3567.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0263.4045.6582.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 13,965.40630.0084.1 %5.0244.3361.7174.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง4,373.371,292.0070.5 %5.0233.9443.3181.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง3,790.681,698.0055.2 %5.0366.74108.2870.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์4,322.79410.0090.5 %5.0137.8853.5461.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย3,830.61568.0085.2 %5.0223.1045.0679.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง4,150.38913.1878.0 %5.0332.09151.6254.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา3,533.65262.0092.6 %5.0311.9143.7986.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา3,668.04928.0074.7 %5.0139.8262.1855.5 %5.0
สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด9,099.066,642.7527.0 %5.01,383.35102.6592.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 14,655.662,112.0054.6 %5.02,082.02649.8068.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 23,272.312,316.0029.2 %5.0708.14289.8059.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง3,641.851,678.5053.9 %5.0455.90256.5643.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง3,856.592,547.0034.0 %5.0906.17525.0042.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง4,466.371,200.0073.1 %5.0603.62103.4182.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง3,357.391,106.0067.1 %5.0641.72103.6083.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง5,532.124,130.1025.3 %5.01,190.75591.2150.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง4,115.463,037.0026.2 %5.0864.25286.0066.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง4,263.095,601.00-31.4 %0.01,591.77180.6588.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง3,939.631,449.0063.2 %5.01,003.03393.0460.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง3,777.061,201.0068.2 %5.0660.741.0099.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง16,126.9818,423.00-14.2 %0.02,429.23488.0779.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง3,621.782,981.0017.7 %5.0698.77140.1279.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง3,475.98968.0072.2 %5.0812.871.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง2,916.75348.0088.1 %5.0565.66372.5034.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง3,892.112,780.0028.6 %5.0755.82223.5170.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง3,464.401,805.0047.9 %5.0497.1197.5580.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง5,719.4411,974.40-109.4 %0.01,477.53139.6090.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง3,707.403,072.0017.1 %5.0850.90300.2564.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง4,799.852,041.0057.5 %5.0907.95174.2880.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง7,263.994,546.0037.4 %5.01,098.11275.3074.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง4,266.513,771.0211.6 %5.0869.9244.8894.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง70,913.3721,418.6769.8 %5.0891.73294.1067.0 %5.0
สพ.ระยอง107,072.7112,851.2088.0 %5.0384.55209.8545.4 %5.0
รจก.ระยอง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ83,600.00ประเมินไม่ได้0.0
ทสป.ห้วยโป่ง 315,655.5316,287.0594.8 %5.0330.49410.95-24.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง2,811.031,334.0052.5 %5.0394.48109.5172.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง6,005.286,319.92-5.2 %0.01,193.19460.8861.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง3,515.342,521.0028.3 %5.0812.87235.5971.0 %5.0
สปส.จ.ระยอง8,558.8513,064.00-52.6 %0.01,516.46862.2643.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง5,483.401,170.0078.7 %5.0546.64189.3565.4 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง3,200.375,396.01-68.6 %0.0503.26178.3864.6 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก3,609.643,571.931.0 %0.5816.791.0099.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 114,982.9812,463.0916.8 %5.01,528.08998.5034.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 232,331.9510,300.0068.1 %5.01,118.88776.9630.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองไม่ครบ4,718.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง225,952.88152,977.0032.3 %5.01,217.32866.5128.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด57,253.8648,094.0016.0 %5.0563.461,212.82-115.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย42,010.3652,008.00-23.8 %0.0859.16419.4051.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง27,692.275,757.5879.2 %5.0669.331.0099.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง31,010.7814,512.0053.2 %5.0582.76428.5826.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง6,979.9220,968.32-200.4 %0.01,571.721,350.3114.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 4,404.574,352.001.2 %0.51,022.04679.3733.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง504.93531.90-5.3 %0.0375.50217.5842.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง50,078.162,436.0095.1 %5.07,763.6410,147.42-30.7 %0.0
รวม 1,946,940 543,818 72.07 % 56,800 28,434 49.94 %