สรุปผลประเมินจังหวัดจันทบุรี เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 778,746.4326,928.0065.8 %5.0325.63258.6720.6 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,438.191.00100.0 %5.0456.8984.4681.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี9,857.337,822.0020.6 %5.068.5924.9163.7 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0193.54389.58-101.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี2,924.772,107.0028.0 %5.0666.07101.5884.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี2,793.801,960.0029.8 %5.0609.020.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี29,156.0712,960.0055.5 %5.02,814.88659.9076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี4,171.651,465.0064.9 %5.0280.6565.4676.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่3,639.54554.0084.8 %5.0223.7365.6670.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง3,666.26542.0085.2 %5.0286.9043.6184.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์3,554.63744.0079.1 %5.0189.4665.4665.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม3,546.82246.0093.1 %5.0176.6565.4862.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน3,552.38355.0090.0 %5.0306.6165.0078.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว4,085.27444.0089.1 %5.0350.1785.6675.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,512.12597.0083.0 %5.0399.2764.7783.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม3,576.24749.0079.1 %5.0253.2364.7174.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ3,542.16289.0091.8 %5.0215.6865.9769.4 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี7,046.965,998.0814.9 %5.01,209.99467.6661.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี3,822.822,522.9734.0 %5.01,027.37483.8652.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,484.60904.0063.6 %5.0502.19310.8538.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,577.65932.7063.8 %5.0363.66445.83-22.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี3,886.092,209.0043.2 %5.0970.32419.7556.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี3,008.741,188.0060.5 %5.0704.10100.5785.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี2,902.591,608.0044.6 %5.0646.98181.6671.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี4,008.042,636.0034.2 %5.01,122.450.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี3,588.072,879.0019.8 %5.0989.3472.3192.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี4,901.122,649.0046.0 %5.01,419.53173.3287.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,543.242,332.0034.2 %5.0875.24103.3288.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี8,293.7813,165.22-58.7 %0.01,540.80630.7659.1 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,628.231,497.0058.7 %5.0818.20619.2924.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,015.67822.0072.7 %5.0818.2065.4392.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี2,867.15613.0078.6 %5.0647.05104.2683.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี3,829.243,934.39-2.7 %0.0932.29215.6076.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ14,666.9624,530.00-67.2 %0.02,225.381,367.7738.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,407.395,263.00-19.4 %0.01,141.4776.2493.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี3,783.811,047.0072.3 %5.0723.12147.5279.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี11,945.638,352.3630.1 %5.01,160.48234.9979.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี2,792.061,669.0040.2 %5.0609.02133.0978.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี3,501.242,853.0018.5 %5.0894.26285.0568.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี5,210.921,488.0071.4 %5.0742.13162.8278.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี3,729.9014.0099.6 %5.0970.32420.6756.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี2,875.511,216.0057.7 %5.0628.0449.6292.1 %5.0
สพ.จันทบุรี10,988.528,312.0024.4 %5.0413.72122.6770.3 %5.0
รจจ.จันทบุรี 53,322.5380,304.00-50.6 %0.0889.66257.2271.1 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 11,528.2615,229.44-32.1 %0.0475.80242.6549.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี2,993.162,980.000.4 %0.5494.9290.9181.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี5,506.402,381.0056.8 %5.0728.70264.4163.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี2,851.701,777.0037.7 %5.0628.04210.2166.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)4,501.862,838.0037.0 %5.0932.29270.3071.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี4,176.822,798.0033.0 %5.01,084.42402.2062.9 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี2,938.322,245.9923.6 %5.0628.04324.5048.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี และตราด7,447.765,336.6428.3 %5.01,953.72500.6974.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 122,370.2013,606.2339.2 %5.01,267.97174.2786.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 218,944.617,545.4560.2 %5.01,519.14190.5287.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี4,025.435,885.97-46.2 %0.0343.55309.3010.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี71,262.2585,995.01-20.7 %0.01,452.061,230.9315.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี22,042.3713,568.0038.4 %5.0715.46344.8551.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม30,147.9113,800.0054.2 %5.0689.39260.1562.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว21,497.2412,570.4241.5 %5.0749.65349.6953.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี42,646.4821,628.0149.3 %5.01,714.131,028.3040.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 3,072.312,171.0029.3 %5.0723.1289.1987.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี2,653.51746.0071.9 %5.0532.96206.8361.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี122,972.3014,449.6088.2 %5.052,935.553,488.9593.4 %5.0
รวม 746,971 466,253 37.58 % 102,371 19,804 80.65 %