สรุปผลประเมินจังหวัดตราด เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด3,723.86444.0088.1 %5.0351.750.9599.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด19,764.189,547.9051.7 %5.047.6624.0449.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด4,690.316,968.00-48.6 %0.069.3280.72-16.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด2,910.512,278.0021.7 %5.0558.22102.1781.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด4,443.651,159.0073.9 %5.0513.550.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด14,765.3112,092.0018.1 %5.01,832.29496.8172.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด4,075.981.00100.0 %5.0238.7018.9792.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่3,786.93599.0084.2 %5.0311.9373.2276.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง3,540.99396.0088.8 %5.0222.7158.8373.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ3,530.51317.0091.0 %5.0150.7264.4957.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร3,106.06288.0090.7 %5.0312.2472.3076.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง3,953.86282.0092.9 %5.0234.48116.4250.3 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่8,946.4115,071.11-68.5 %0.0993.46315.5268.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด4,097.593,842.556.2 %3.01,036.17686.8533.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,572.62524.0079.6 %5.0358.880.9599.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด3,700.731,189.0067.9 %5.0558.22196.7464.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด3,697.891,754.0052.6 %5.0881.49270.2169.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด2,801.451,120.0060.0 %5.0558.22173.0069.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด2,833.181,258.0055.6 %5.0615.2742.9393.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด5,329.211,653.0069.0 %5.01,090.67723.9933.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,612.182,970.00-84.2 %0.0392.40238.2839.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด3,790.71952.0074.9 %5.0976.57696.2928.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,017.202,408.7020.2 %5.0506.33349.5231.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด14,670.3211,050.3324.7 %5.01,052.64185.0382.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด3,278.441,375.0058.1 %5.0786.41235.2270.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,174.07450.0085.8 %5.0672.3254.9591.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด2,958.90801.0072.9 %5.0482.16165.7865.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด3,358.373,161.475.9 %2.5691.33319.1453.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราด4,286.6324,012.00-460.2 %0.0976.57318.9767.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด6,199.285,497.0011.3 %5.0629.76617.501.9 %0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด3,215.521,254.0061.0 %5.0596.25105.6082.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด3,941.454,883.29-23.9 %0.0736.4075.0389.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด2,986.381,218.0059.2 %5.0501.1798.3680.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,386.513,082.169.0 %4.5704.05356.3749.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด2,949.401,278.0056.7 %5.0361.30335.907.0 %3.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,061.441,839.0039.9 %5.0526.25208.1660.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด368.472,689.20-629.8 %0.0203.3844.2578.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,067.441,655.0046.0 %5.0596.32144.8275.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 521,993.0939,541.7592.4 %5.0553.191,007.21-82.1 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 3,328.133,927.00-18.0 %0.0161.10141.5512.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,451.07565.0076.9 %5.0368.0698.5373.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด4,952.942,971.0040.0 %5.01,090.6793.9691.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด3,039.211,062.0065.1 %5.0589.62106.3682.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด3,599.542,548.0029.2 %5.0783.78550.8629.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด3,621.101,512.0058.2 %5.0900.51201.8677.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,084.26635.8584.4 %5.0380.7367.2482.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด13,299.7249.2099.6 %5.01,341.44318.5476.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด121,390.1340,554.7966.6 %5.0947.83898.135.2 %2.5
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด19,724.1819,400.121.6 %0.5587.150.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่22,323.399,615.0056.9 %5.0553.50370.2333.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด6,680.614,941.1726.0 %5.01,285.83785.8538.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 3,138.101,822.2041.9 %5.0596.25482.4519.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,505.77612.5975.6 %5.0224.79351.03-56.2 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 10,410.737,068.1032.1 %5.02,972.515,324.76-79.1 %0.0
รวม 922,136 268,185 70.92 % 35,665 18,869 47.09 %