สรุปผลประเมินจังหวัดฉะเชิงเทรา เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา855.76563.0034.2 %5.0582.74164.9071.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา3,070.472,298.9025.1 %5.0452.2459.5486.8 %5.0
สำนักงานคลังเขต 23,199.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0639.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา2,952.841,388.0053.0 %5.0582.7429.2295.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา19,041.5919,122.35-0.4 %0.04,481.021,719.4261.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง4,349.111,339.0069.2 %5.0368.77115.4468.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว3,950.47779.0080.3 %5.0215.0953.4575.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม3,907.85908.0076.8 %5.0330.7150.3584.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต3,666.36581.0084.2 %5.0369.1249.7986.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า4,093.501,045.0074.5 %5.0257.9158.1677.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์3,852.011,062.0072.4 %5.0190.6557.0070.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว3,752.031,008.0073.1 %5.0265.6489.1766.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น3,545.53538.0084.8 %5.0219.7856.0174.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน442.11241.0045.5 %5.0177.580.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ3,766.22171.0095.5 %5.0235.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา4,245.333,504.0017.5 %5.01,153.22671.6241.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา3,806.772,898.0023.9 %5.01,134.21609.6546.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,083.052,265.0026.5 %5.0677.82153.1477.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา2,845.671,057.0062.9 %5.0582.74165.4071.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,116.033,073.0025.3 %5.0867.98441.9149.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 24,687.813,366.0028.2 %5.01,814.50971.3146.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา1,983.762,420.00-22.0 %0.0502.280.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,118.313,219.0021.8 %5.01,153.25679.8841.0 %5.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา4,157.904,896.00-17.8 %0.01,115.7238.3596.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา7,594.811,685.3877.8 %5.01,575.52543.6565.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา1,188.662,577.00-116.8 %0.0422.42113.3373.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา3,685.54768.0079.2 %5.0848.9741.2895.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา2,327.271,637.0029.7 %5.0322.2252.7883.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,772.514,134.00-9.6 %0.0848.97157.7881.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา7,551.290.00100.0 %5.01,533.54504.9567.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา5,503.294,855.0011.8 %5.01,077.16357.3966.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา3,342.251,461.0056.3 %5.0791.92182.9076.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา5,690.1913,092.72-130.1 %0.01,666.6651.8196.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา1,393.722,819.00-102.3 %0.0735.40284.4061.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา4,834.702,367.0051.0 %5.0906.02441.1451.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,296.741,163.0064.7 %5.0772.9058.8492.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา4,671.853,124.0033.1 %5.01,480.25396.9173.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา3,155.843,644.00-15.5 %0.0658.810.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา11,014.252,637.0076.1 %5.0715.86190.0073.5 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 76,259.3570,969.546.9 %3.01,188.92223.0781.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,124.97990.0068.3 %5.0571.9951.6691.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา5,902.574,703.5320.3 %5.01,053.92301.1971.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,662.711,294.0064.7 %5.0753.89459.2539.1 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา9,127.0917,208.33-88.5 %0.01,799.301,256.9330.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา3,229.492,010.0037.8 %5.0507.28104.6079.4 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา1,503.8615,345.11-920.4 %0.0559.73443.7520.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 129,526.4516,600.8543.8 %5.01,007.71343.4865.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 218,074.077,760.8857.1 %5.01,646.22686.4758.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา16,351.636,310.0061.4 %5.01,962.61151.2292.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา3,469.254,470.31-28.9 %0.0338.0443.7487.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 28,981.4726,316.009.2 %4.5868.66506.0441.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา60,059.1564,260.00-7.0 %0.01,314.25561.0757.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา56,908.6254,920.003.5 %1.5764.41496.1235.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา19,978.6416,793.1915.9 %5.0673.1391.0886.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา15,912.8414,581.008.4 %4.0643.69180.7471.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง41,152.1728,568.0030.6 %5.0655.58923.40-40.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม25,030.9438,131.00-52.3 %0.0744.8222.5097.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา8,073.2317,045.80-111.1 %0.01,740.23968.1344.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3,222.633,661.00-13.6 %0.0733.38565.4822.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,654.06660.0075.1 %5.0506.68379.5125.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา14,316.4410,520.0026.5 %5.03,351.975,302.56-58.2 %0.0
รวม 602,284 526,825 12.53 % 55,474 23,677 57.32 %