สรุปผลประเมินจังหวัดปราจีนบุรี เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,202.26608.0072.4 %5.0416.31102.9975.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,073.431,744.0043.3 %5.0663.53171.9574.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี2,937.251,989.0032.3 %5.0606.4815.0797.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี20,249.6013,729.9232.2 %5.02,584.13961.4062.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี4,955.591,069.0078.4 %5.0260.1557.0078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี4,189.271,045.0075.1 %5.0489.7695.0080.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ4,650.571,120.0075.9 %5.0325.57114.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม3,662.89431.0088.2 %5.0274.5766.5075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง3,787.68256.0093.2 %5.0166.1759.8564.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ3,610.19479.0086.7 %5.0154.3933.2578.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี3,636.59346.0090.5 %5.0396.0147.5088.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี3,527.542,464.0030.1 %5.0636.42516.1418.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี2,394.181,252.8047.7 %5.0485.08353.4727.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี6,243.183,943.7136.8 %5.01,195.99391.3067.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี2,754.221,489.0045.9 %5.0644.50327.7549.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี2,978.26781.0073.8 %5.0625.49256.3859.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี5,555.382,008.0063.9 %5.01,687.742,234.42-32.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี1,878.00371.2280.2 %5.0475.30157.9866.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,458.591,974.3055.7 %5.01,233.99921.6825.3 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี3,697.961,861.0049.7 %5.0834.66144.2182.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี6,271.2216,370.00-161.0 %0.01,291.05293.6477.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,133.071,545.0050.7 %5.0643.850.9599.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)11,333.378,853.3221.9 %5.04,119.51134.9096.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 69,381.887,920.2915.6 %5.03,614.560.90100.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี2,701.24784.0071.0 %5.0625.480.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี2,686.601,027.0061.8 %5.0714.28393.7044.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,342.983,420.00-2.3 %0.0777.61131.0283.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี4,836.5934,514.90-613.6 %0.01,348.101,561.33-15.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี3,195.241,778.0044.4 %5.0758.77612.0019.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี4,362.7214,916.00-241.9 %0.0929.96151.1883.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี13,474.5315,132.01-12.3 %0.01,802.101,045.2042.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี10,863.801,805.0083.4 %5.0587.45464.8420.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี4,413.441,631.0063.0 %5.0720.56254.0264.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี3,162.632,589.0018.1 %5.0734.660.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี4,388.411,736.7060.4 %5.01,233.93234.5281.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี3,103.813,183.00-2.6 %0.0549.420.9599.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี2,633.442,002.0024.0 %5.01,101.98144.8786.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 745,932.5031,414.3895.8 %5.07,066.32463.1393.4 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 4,333.5316,582.00-282.6 %0.0310.440.9099.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี2,467.13907.0063.2 %5.0454.340.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,036.802,984.001.7 %0.5682.29131.0380.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี2,986.842,075.0030.5 %5.0663.510.9599.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี4,043.843,574.2311.6 %5.0986.80440.4655.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี4,079.592,403.0041.1 %5.0724.010.9599.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรีไม่ครบ3,230.76ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ817.81ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี3,366.701,929.3242.7 %5.0682.5380.5088.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 24,749.368,507.31-79.1 %0.01,851.43465.6374.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก12,032.498,933.1625.8 %5.02,902.88338.3288.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 135,145.3511,613.2567.0 %5.01,853.38704.9062.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี66,003.7713,839.6179.0 %5.0458.26484.19-5.7 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี2,737.243,498.50-27.8 %0.0308.52334.37-8.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี73,753.74108,417.00-47.0 %0.01,470.401,065.5527.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน24,501.8922,836.006.8 %3.0668.38465.8730.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี75,769.8416,441.0078.3 %5.0657.601,023.77-55.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี253,043.52640.2099.7 %5.02,878.03336.1788.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี7,338.1516,104.00-119.5 %0.01,567.041,225.5021.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,430.153,725.00-8.6 %0.0796.15631.4220.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,339.72809.0065.4 %5.09,068.050.95100.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี12,811.631.00100.0 %5.04,309.251.00100.0 %5.0
รวม 1,527,631 435,403 71.50 % 76,069 20,650 72.85 %