สรุปผลประเมินจังหวัดนครนายก เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,621.84665.0074.6 %5.0351.03247.0029.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก11,149.033,619.9867.5 %5.0632.340.9599.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,254.0555.0098.3 %5.0537.2154.0489.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก12,523.0511,144.0011.0 %5.01,666.04405.8675.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0250.48101.1059.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา4,406.01736.0083.3 %5.0237.45104.6755.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์4,399.16921.0079.1 %5.0266.0857.6678.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี4,174.07280.0093.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,309.391,482.3655.2 %5.0670.28167.1275.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก2,915.851,018.0065.1 %5.0499.2353.2089.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก3,795.451,890.0050.2 %5.0879.55487.5244.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก3,041.982,392.0021.4 %5.0518.24174.8466.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก3,060.001,042.0065.9 %5.0480.21258.5046.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก11,600.672,094.0081.9 %5.0955.61740.2722.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก1,794.463,866.40-115.5 %0.0417.310.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,196.612,370.4843.5 %5.0974.63382.1860.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,473.852,378.3831.5 %5.0651.350.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก7,006.011,078.0184.6 %5.01,621.170.9599.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,227.441,369.0057.6 %5.0594.3164.4889.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,370.02995.0070.5 %5.0613.320.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก2,367.57648.0072.6 %5.0366.11131.8064.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,320.791,860.0044.0 %5.0670.3799.4685.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก4,650.1116,103.99-246.3 %0.01,183.801,395.51-17.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก5,056.854,198.0017.0 %5.01,354.95375.9472.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก3,321.341,326.0060.1 %5.0670.370.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก8,901.4114,180.04-59.3 %0.01,925.43129.5593.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก3,047.641,530.0049.8 %5.0480.21337.6729.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,268.492,339.0028.4 %5.0651.31248.8261.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,364.901,593.0052.7 %5.0651.3541.3393.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก6,607.182,549.0061.4 %5.0841.51594.6529.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก3,952.513,228.0018.3 %5.0337.4159.0482.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก10,907.512,273.0079.2 %5.0575.2981.6885.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก23,172.1323,295.00-0.5 %0.0475.611,296.98-172.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก2,842.321,049.0063.1 %5.0347.100.9599.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก3,329.731,549.0053.5 %5.0556.27218.4460.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก599.021,673.00-179.3 %0.0385.13120.3768.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก4,644.893,922.0015.6 %5.0860.49142.7283.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก5,079.991,230.0075.8 %5.0936.59720.1023.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก3,191.772,841.4011.0 %5.0556.27282.9949.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก29,095.4111,823.7359.4 %5.01,193.96355.3570.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก3,294.146,212.37-88.6 %0.0273.40806.05-194.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก56,729.7475,256.00-32.7 %0.01,095.98979.6810.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก51,902.4416,304.0068.6 %5.0434.041,014.60-133.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์30,275.0716,272.0046.3 %5.0477.31374.4021.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก8,485.6611,117.03-31.0 %0.01,250.66650.8248.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 3,687.402,062.0044.1 %5.0594.31141.7876.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก2,518.06739.0070.7 %5.0347.10136.8460.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก34,793.4310,568.0069.6 %5.03,829.485,769.55-50.7 %0.0
รวม 415,726 277,138 33.34 % 36,138 19,811 45.18 %