สรุปผลประเมินจังหวัดสระแก้ว เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,476.32555.0077.6 %5.0459.07285.0037.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว9,579.215,018.0047.6 %5.070.060.9598.6 %5.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เขต ๗ สาขา จังหวัดสระแก้ว 3,642.60360.8090.1 %5.021.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว3,081.081,447.0053.0 %5.0744.32113.4884.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว2,843.171,519.0046.6 %5.0649.2387.5286.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว11,267.734,867.1056.8 %5.01,790.19547.1669.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว4,219.991,081.0074.4 %5.0307.1946.2285.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด3,632.71329.0090.9 %5.0305.2649.6183.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา3,528.52482.0086.3 %5.0425.9136.4491.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น3,851.70253.0093.4 %5.0276.3958.6978.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร3,567.32642.0082.0 %5.0333.2643.0887.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ3,925.54161.0095.9 %5.0405.93104.9874.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์3,523.84254.0092.8 %5.0239.1160.0574.9 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ23,196.0026,158.69-12.8 %0.01,660.27382.1777.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว4,738.842,432.0048.7 %5.01,181.683,880.28-228.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว2,216.451,158.0047.8 %5.0478.09109.3177.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ6,237.091,676.8073.1 %5.0604.7464.3189.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว3,597.841,743.0051.6 %5.0972.50318.4667.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว2,910.811,157.0060.3 %5.0687.27129.9081.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว2,643.731,473.2044.3 %5.0400.51451.75-12.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว4,007.002,803.0030.0 %5.01,105.62950.0014.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว1,821.15249.0086.3 %5.0490.39116.3476.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,802.691,221.0067.9 %5.0953.49418.5456.1 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว3,562.114,275.00-20.0 %0.0936.10140.3885.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว9,522.9011,497.63-20.7 %0.01,371.84182.6386.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว3,103.291,196.0061.5 %5.0706.28363.9748.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว3,711.511,084.0070.8 %5.0763.330.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว2,856.02708.0075.2 %5.0554.15140.3974.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว3,594.833,460.333.7 %1.5915.46221.1675.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว5,829.6340,964.00-602.7 %0.01,466.921,489.17-1.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว3,474.176,334.00-82.3 %0.0915.461.8599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว5,325.581,690.0068.3 %5.0782.34282.1063.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว4,091.797,418.78-81.3 %0.01,086.6043.4696.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว10,034.28950.0090.5 %5.0649.23763.04-17.5 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว3,406.793,152.107.5 %3.5782.34257.1267.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,542.401,852.00-20.1 %0.0915.46687.4224.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว5,111.651,866.0063.5 %5.0953.49456.0052.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว3,621.282,456.0032.2 %5.0611.2042.8093.0 %5.0
สพ. สระแก้ว10,416.682,591.0075.1 %5.0763.33454.9840.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว 44,722.6137,208.0016.8 %5.0886.41740.3016.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,504.821,114.0055.5 %5.0516.7148.3690.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว3,676.961,869.0049.2 %5.0877.43702.6019.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,600.05988.0062.0 %5.0554.15207.9562.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว3,716.925,533.50-48.9 %0.01,010.54404.9859.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว3,259.921,740.0046.6 %5.0668.25677.37-1.4 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว10,354.0613,204.17-27.5 %0.03,520.65502.2485.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว12,354.535,920.5152.1 %5.0861.48208.1675.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว11,949.554,752.0060.2 %5.0988.471.8599.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 117,632.6013,259.1024.8 %5.01,501.56656.0656.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 230,548.7713,007.1357.4 %5.01,602.24910.7443.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว29,533.882,943.9690.0 %5.0308.92223.6427.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว51,657.1665,264.00-26.3 %0.01,255.891,507.25-20.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว21,022.7933,288.00-58.3 %0.0874.372,260.00-158.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิควังนำเย็น89,706.3640,256.5355.1 %5.0870.062.8599.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว7,358.8616,012.00-117.6 %0.01,870.792,188.00-17.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 3,465.512,401.0030.7 %5.0858.41424.5150.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,443.39905.0063.0 %5.0535.14196.1163.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว73,144.659,120.0087.5 %5.035,697.638,691.6775.7 %5.0
รวม 615,170 417,321 32.16 % 83,973 34,336 59.11 %