สรุปผลประเมินจังหวัดนครราชสีมา เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา2,323.89647.0072.2 %5.0734.35250.6665.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา21,632.4922,491.00-4.0 %0.0141.28241.45-70.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา9,148.40557.7093.9 %5.0109.4953.2751.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา4,017.845,427.00-35.1 %0.01,543.12155.8089.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต 32,868.802,081.4227.4 %5.01,556.410.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา3,671.061,962.0046.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรภาค 913,499.575,541.8358.9 %5.03,439.0148.6098.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 210,950.6614,016.00-28.0 %0.02,887.79846.5770.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 120,457.5837,836.00-84.9 %0.04,796.52750.1584.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 15,616.724,342.7522.7 %5.0496.7890.2581.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0345.3032.4990.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,519.17142.0096.0 %5.0219.250.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย3,584.84698.7780.5 %5.0357.73104.3570.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย4,260.74704.0083.5 %5.0262.6198.9562.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย3,724.27448.0088.0 %5.0241.8194.3661.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง3,372.07399.0088.2 %5.0449.5660.3786.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง3,529.29508.0085.6 %5.0259.4378.5869.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี3,393.63614.0081.9 %5.0393.3365.3983.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช3,509.81530.0084.9 %5.0249.78103.3258.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง3,547.71517.0085.4 %5.0278.7254.8480.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ3,501.94382.0089.1 %5.0171.0422.5086.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง3,455.00508.0085.3 %5.0234.6419.2091.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง3,618.07453.0087.5 %5.0420.301.8599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก3,357.00695.0079.3 %5.0281.0399.0564.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ3,467.42246.0092.9 %5.0248.4515.0394.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว3,306.46353.0089.3 %5.0278.1554.1580.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว3,492.61617.0082.3 %5.0370.7941.2188.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง4,186.361,308.0068.8 %5.0560.870.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน3,479.42642.0081.5 %5.0316.0986.7572.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด3,487.75708.0079.7 %5.0519.2669.9086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่3,642.33867.0076.2 %5.0450.0980.5082.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย3,765.54725.0080.7 %5.0388.29128.2067.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย3,503.521,004.0071.3 %5.0403.20100.0875.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง3,354.95486.0085.5 %5.0344.449.9097.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม3,394.73192.0094.3 %5.0314.0718.8694.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง3,424.89190.0094.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 37,057.328,856.05-25.5 %0.02,585.69716.0072.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา7,032.873,952.2943.8 %5.02,731.03623.2077.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่2,261.871,367.1039.6 %5.0995.29380.0061.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,352.00471.9079.9 %5.0507.80313.5038.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว2,507.902,149.5014.3 %5.0647.99354.1845.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา3,119.341,739.0044.3 %5.01,076.64274.5574.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง2,625.301,113.0057.6 %5.0390.00294.5024.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย2,465.09895.0063.7 %5.0616.21323.0047.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา2,810.803,389.00-20.6 %0.0886.48249.9771.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา4,170.654,406.00-5.6 %0.01,494.99819.8545.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 43,015.201,249.0658.6 %5.01,533.76188.7687.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา3,010.531,304.0056.7 %5.01,000.57606.0139.4 %5.0
สำนักชลประทานที่ 858,531.4965,653.00-12.2 %0.025,771.6010,539.7559.1 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 33,360.352,143.0036.2 %5.0915.5988.8290.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา2,670.562,242.0016.0 %5.0886.48256.5071.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา12,660.964,948.0060.9 %5.04,765.742,195.2553.9 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์86,059.5866,660.0022.5 %5.03,814.663,671.133.8 %1.5
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 34,815.695,291.00-9.9 %0.01,300.861,210.307.0 %3.5
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 312,031.089,072.9924.6 %5.01,697.700.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,309.224,767.01-106.4 %0.0731.07887.92-21.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา6,593.213,024.5054.1 %5.02,578.90905.7564.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)4,807.206,996.69-45.5 %0.01,742.20889.3449.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 53,434.082,139.7837.7 %5.01,346.54904.6532.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา17,747.7328,497.88-60.6 %0.03,244.460.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 47,379.001.00100.0 %5.0424.070.9599.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)10,991.2532,692.08-197.4 %0.04,283.036,908.40-61.3 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)6,573.538,396.00-27.7 %0.02,650.54766.5571.1 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา3,676.652,558.0030.4 %5.0818.16301.3263.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)3,692.115,672.00-53.6 %0.01,304.83430.0567.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)9,410.9511,184.70-18.8 %0.03,475.871,643.8952.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 510,420.7010,065.003.4 %1.53,342.052,206.9534.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา7,968.531.00100.0 %5.03,530.100.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา2,947.64748.0074.6 %5.0105.600.9599.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,566.77290.0081.5 %5.051.1259.18-15.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,443.08646.0055.2 %5.030.5673.43-140.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา3,380.67914.0073.0 %5.01,209.750.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา2,759.22891.5067.7 %5.0930.94279.3870.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา3,957.173,270.0017.4 %5.01,361.89753.5744.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา5,609.2312,943.00-130.7 %0.01,913.343,826.24-100.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา5,365.031.00100.0 %5.02,046.450.95100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา4,440.971,945.0056.2 %5.01,247.78304.6375.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา9,595.2518,680.00-94.7 %0.02,959.22259.0891.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา6,278.907,142.00-13.7 %0.02,931.60715.3575.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา10,525.382,121.0079.8 %5.01,304.83619.4052.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา3,490.693,920.00-12.3 %0.01,247.78321.7774.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา4,590.293,554.0022.6 %5.01,742.200.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา4,689.78514.5089.0 %5.01,381.53428.4569.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา5,252.597,983.00-52.0 %0.01,010.59122.0887.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา81,998.1124,527.0070.1 %5.0909.24601.7533.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา41,382.0014,638.0064.6 %5.0952.30230.6375.8 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 53,314.1357,966.00-8.7 %0.01,644.47600.9063.5 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 80,230.16128,787.47-60.5 %0.02,073.112.8599.9 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 55,710.60129,948.93-133.3 %0.01,688.15974.1042.3 %5.0
ทสญ.นครราชสีมา57,348.2748,336.0015.7 %5.01,784.93991.3044.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 39,310.0618,992.00-104.0 %0.02,795.03801.4871.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา2,560.281.00100.0 %5.0791.400.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา5,621.696,338.00-12.7 %0.01,554.19335.8978.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา388,269.7211,798.0097.0 %5.020,820.7758,830.65-182.6 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา3,445.381.00100.0 %5.01,133.680.9599.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา6,379.849,028.36-41.5 %0.02,426.79532.4978.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา3,842.562,169.0343.6 %5.01,342.86265.3580.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา6,168.055,274.0014.5 %5.02,485.51881.6064.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา12,147.356,665.7645.1 %5.01,437.940.9599.9 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร4,489.292,153.4852.0 %5.0884.63225.5774.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา41,376.727,000.0083.1 %5.02,289.00728.6668.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 137,653.3512,330.0167.3 %5.0991.51348.2364.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 224,653.0711,024.1655.3 %5.0640.22259.7359.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 38,324.707,815.586.1 %3.01,988.79487.4875.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 430,981.308,484.0072.6 %5.01,679.41438.9673.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 547,154.698,147.8082.7 %5.01,598.85341.7978.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 646,628.4310,613.2977.2 %5.01,301.11305.2676.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 713,597.669,013.5033.7 %5.01,579.20850.7046.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา17,920.9210,394.3142.0 %5.01,045.16437.3258.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา7,825.861.00100.0 %5.0575.970.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา99,728.05136,549.00-36.9 %0.02,326.40969.0058.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย24,898.461.00100.0 %5.01,195.630.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี42,085.8331,561.0025.0 %5.01,423.091,624.80-14.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ32,680.081.00100.0 %5.01,481.660.9599.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา162,372.951.00100.0 %5.01,440.580.9599.9 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา43,659.1913,860.0068.3 %5.01,020.25342.1866.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา40,205.6341,760.00-3.9 %0.01,396.76140.5389.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง62,331.8418,679.9770.0 %5.01,261.091,270.94-0.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย38,616.1558,912.00-52.6 %0.01,454.50722.8250.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,665.281,012.5062.0 %5.01,918.140.95100.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่75,475.2135,384.0053.1 %5.01,355.85673.8350.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา57,098.7050,647.0011.3 %5.01,274.111,167.008.4 %4.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง83,219.3929,400.0064.7 %5.01,285.380.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา32,394.3237,162.00-14.7 %0.03,071.202,173.7929.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา12,702.3613,051.11-2.7 %0.05,583.831,422.9674.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา38,878.7929,711.0023.6 %5.01,391.25661.0252.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,305.7058.9995.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา40,805.0633,342.4218.3 %5.03,780.812,462.0834.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 3,663.972,252.0038.5 %5.01,285.81493.1761.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน6,157.353,692.0040.0 %5.02,157.71277.0187.2 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 22,667.941,096.0058.9 %5.01,461.350.9099.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา3,252.241,648.5049.3 %5.01,188.23432.4263.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 345,099.9625,168.0044.2 %5.018,710.248,116.1556.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา12,526.6834,408.00-174.7 %0.05,319.060.95100.0 %5.0
รวม 2,668,042 1,628,047 38.98 % 251,132 143,091 43.02 %