สรุปผลประเมินจังหวัดบุรีรัมย์ เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์3,504.04175.7895.0 %5.0603.38216.8064.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์15,825.5712,278.0222.4 %5.080.50356.40-342.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์2,829.72852.0069.9 %5.0928.6832.9796.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์19,713.905,992.0069.6 %5.02,619.07394.2584.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0291.040.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง3,473.62474.0086.4 %5.0228.9521.5790.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง3,328.76573.0082.8 %5.0237.1850.1278.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง3,506.58855.0075.6 %5.0404.7240.6390.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่3,565.59557.0084.4 %5.0403.4639.5090.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย3,374.25269.0092.0 %5.0437.880.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย3,229.48641.0080.2 %5.0310.34113.1263.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด3,140.62426.0086.4 %5.0323.0349.2084.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง3,217.21335.0089.6 %5.0312.5724.9092.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ3,564.84646.0081.9 %5.0327.0955.1283.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก3,322.40421.0087.3 %5.0350.6868.0380.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ3,138.67431.0086.3 %5.0353.5222.7293.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์3,103.64395.0087.3 %5.0306.2642.4186.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์3,270.75402.0087.7 %5.0264.931.0099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช3,284.73269.0091.8 %5.0112.761.0099.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ3,235.22143.0095.6 %5.0177.670.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์3,105.20188.0093.9 %5.0295.570.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง4,416.15370.0091.6 %5.0376.9036.6990.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์3,315.49402.0087.9 %5.0308.431.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์3,264.672,472.1724.3 %5.0945.66598.1736.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์2,440.251,628.1133.3 %5.0428.69116.8572.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง2,678.59789.0070.5 %5.0561.98237.5057.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง2,654.491,063.0060.0 %5.0539.88190.0064.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย2,575.23850.0067.0 %5.0520.18277.4046.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์3,630.551,794.0050.6 %5.01,154.841,435.03-24.3 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์3,472.75735.0078.8 %5.0812.55245.0569.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์2,923.37630.0078.4 %5.0831.55174.8179.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์4,622.813,450.3025.4 %5.01,325.983,309.18-149.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์2,337.702,098.0210.3 %5.0669.63417.1337.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์5,764.613,604.0037.5 %5.02,067.591,597.5222.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์4,277.474,134.003.4 %1.51,440.08209.7485.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์6,075.153,938.5035.2 %5.01,972.53396.1579.9 %5.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์1,033,227.1057,951.4294.4 %5.08,422.96569.8593.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์3,085.741,104.0064.2 %5.0869.58195.7077.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)4,878.60180.0096.3 %5.0106.6563.3340.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์1,929.35565.0070.7 %5.083.18128.82-54.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์2,566.36646.0074.8 %5.0793.5463.4992.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์2,664.45645.0075.8 %5.0679.44106.4084.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์3,228.752,530.0021.6 %5.0983.68493.7449.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์4,329.141,580.0063.5 %5.01,478.113,729.04-152.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์5,785.862,850.0050.7 %5.02,005.261,118.7744.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์2,327.101,268.0045.5 %5.0527.31434.1517.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์3,092.659,485.98-206.7 %0.01,070.65272.6474.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์10,269.471,260.4087.7 %5.0907.63626.3731.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์4,208.29496.0088.2 %5.01,078.78171.2884.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์6,853.036,686.062.4 %1.01,554.17860.2244.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์3,593.323,508.002.4 %1.01,021.73380.0062.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์2,688.743,659.00-36.1 %0.0755.5042.5894.4 %5.0
สพ.บุรีรัมย์38,320.6710,643.0072.2 %5.0721.98435.1739.7 %5.0
รจจ.บุรีรัมย์ 6,938.848,828.84-27.2 %0.0564.861,581.88-180.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,394.21820.0065.8 %5.0603.38337.5944.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,607.421,625.0037.7 %5.0698.46185.8273.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์7,352.827,736.50-5.2 %0.01,230.88468.5061.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์2,286.057,684.34-236.1 %0.01,059.76868.8218.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 165,457.149,364.0085.7 %5.01,115.34345.5069.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 219,625.228,392.0057.2 %5.01,416.19463.4767.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 37,758.918,980.80-15.7 %0.01,611.13606.7062.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 419,043.644,809.0474.7 %5.02,653.75454.7082.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์134,070.427,412.4394.5 %5.02,506.82468.5081.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์1,816.304,055.75-123.3 %0.0206.52276.85-34.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง20,676.1322,352.00-8.1 %0.0977.95923.205.6 %2.5
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์15,831.2092,708.00-485.6 %0.0747.281,788.86-139.4 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์26,361.1223,355.1011.4 %5.01,047.00690.2234.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก76,071.2422,160.0070.9 %5.0954.751,083.90-13.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์16,330.6031,504.00-92.9 %0.02,293.252,019.2111.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 3,170.072,340.0026.2 %5.0907.65504.4244.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์2,680.71205.0092.4 %5.0622.39195.2668.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,712,705 423,672 75.26 % 67,603 33,731 50.11 %