สรุปผลประเมินจังหวัดสุรินทร์ เดือนตุลาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0287.88125.6356.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์31,427.1919,351.9138.4 %5.0116.99349.96-199.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์7,918.395,977.5024.5 %5.076.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์3,383.423,741.36-10.6 %0.0958.0959.1593.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์2,586.991,294.0050.0 %5.0727.880.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์16,996.336,656.8060.8 %5.02,192.51832.2062.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี3,537.03758.0078.6 %5.0350.2698.7071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน3,471.22467.0086.5 %5.0172.1217.0690.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ3,530.54469.0086.7 %5.0310.7463.4479.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง3,480.65629.0081.9 %5.0302.0317.8294.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์3,709.751,227.0066.9 %5.0274.6864.1276.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท3,643.941,010.0072.3 %5.0307.800.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ3,537.03564.0084.1 %5.0253.700.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ3,471.22332.0090.4 %5.0246.3812.3395.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม3,471.2281.0097.7 %5.0223.0317.0692.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ3,477.71241.0093.1 %5.0195.1812.9693.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม3,537.03409.0088.4 %5.0311.3258.6281.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี3,471.22371.0089.3 %5.0364.5515.2895.8 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม5,921.456,207.89-4.8 %0.0903.02170.7481.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์3,453.755,200.22-50.6 %0.0918.041,070.05-16.6 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0482.10280.2541.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม2,870.09689.0076.0 %5.0602.94437.0027.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท2,737.95805.0070.6 %5.0546.69359.1034.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์3,990.593,696.487.4 %3.5792.52777.301.9 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์2,951.76955.0067.6 %5.0784.92182.3576.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์2,890.66708.0075.5 %5.0651.81510.0621.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์8,686.191.00100.0 %5.03,063.370.95100.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์2,613.721,259.4651.8 %5.0692.59446.2235.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์5,064.362,589.2748.9 %5.01,773.761,210.3031.8 %5.0
ส.ป.ก. สุรินทร์4,283.573,052.2728.7 %5.01,355.408.1499.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์4,039.791.00100.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์3,292.601,680.3049.0 %5.0880.00130.5785.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.058.7563.80-8.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.071.8930.4557.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.067.4562.607.2 %3.5
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์3,081.751,049.0066.0 %5.0800.7664.6091.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์2,459.65268.0089.1 %5.0382.87104.3372.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,310.472,290.4130.8 %5.0899.02451.2849.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์7,168.7314,376.97-100.6 %0.07,686.462,822.8963.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์3,485.282,950.0015.4 %5.0570.48118.7579.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์10,785.219,343.2713.4 %5.03,694.3758.7598.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์9,959.681.00100.0 %5.01,577.550.9599.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์4,710.151,520.6967.7 %5.0956.07335.3764.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์3,705.804,054.00-9.4 %0.0845.21760.4110.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์4,654.953,962.0014.9 %5.01,355.40252.5581.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์3,599.792,600.0027.8 %5.0624.9961.8490.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์10,279.321,728.0083.2 %5.0822.96422.1548.7 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์47,516.3933,888.1028.7 %5.0976.04627.8035.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์578.75979.00-69.2 %0.0219.49194.6411.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์3,334.942,030.8239.1 %5.0880.00397.7054.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์3,160.411,101.0065.2 %5.0291.76112.0061.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์4,842.684,884.28-0.9 %0.0766.03335.0256.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์4,250.613,472.1618.3 %5.0988.83536.5645.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์5,176.52537.3989.6 %5.0937.05439.1953.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์9,307.723,103.0066.7 %5.01,373.50601.3856.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 131,517.8213,874.0056.0 %5.01,335.78588.7355.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 218,975.276,903.3663.6 %5.01,250.54309.1375.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 312,412.234,084.0067.1 %5.01,597.44795.9250.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์51,497.8211,002.1478.6 %5.01,085.16596.7345.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์5,941.782,222.3562.6 %5.0379.09353.406.8 %3.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์10,890.515.04100.0 %5.0388.14495.40-27.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์96,048.3086,913.999.5 %4.51,759.96614.0965.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์116,854.2144,842.0061.6 %5.0958.911,088.00-13.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์48,379.9622,697.0053.1 %5.0699.12519.7025.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม75,297.801.00100.0 %5.0943.500.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท59,458.6121,900.0063.2 %5.0821.73352.7157.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ39,871.9116,424.0058.8 %5.0886.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์11,930.4923,178.48-94.3 %0.02,558.652,394.746.4 %3.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 3,137.251,373.9456.2 %5.0765.91283.6563.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์2,799.421,011.0063.9 %5.0632.82208.3667.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์30,314.347,378.5075.7 %5.09,120.416,829.0725.1 %5.0
รวม 918,144 428,374 53.34 % 72,186 31,616 56.20 %